Zmiana rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.754

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 ( 2
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019 oraz z 2017 r. poz. 2150 i 2461) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19:
a)
w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski", dodatkowo państwo pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku ziemniaków, informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

2)
po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:

"§ 19b. 1. W przypadku opakowanych ziemniaków oznakowanie określone w § 19 ust. 1 pkt 8 podaje się bezpośrednio na opakowaniach tych ziemniaków.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3. W przypadku opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na których opakowaniu brak jest informacji, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, informacje te podaje się w sposób określony w § 19 ust. 3.".

Opakowane ziemniaki, które zostały oznakowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą pozostawać w obrocie do wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 listopada 2018 r. pod numerem 2018/0562/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1, z późn. zm.).