Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych. - Dz.U.2015.29 - OpenLEX

Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 2

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W oznakowaniu środka spożywczego mogą być podane następujące informacje:
1)
"wyprodukowano zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin" lub skrót "IP" (integrowana produkcja), lub znak integrowanej produkcji roślin - pod warunkiem że produkcja tego środka była prowadzona zgodnie z przepisami w sprawie integrowanej produkcji roślin;
2)
"produkt może być spożywany przez wegetarian" albo "odpowiedni dla wegetarian" - pod warunkiem że środek ten nie zawiera składników pozyskanych ze zwierząt lub że produkty pozyskane ze zwierząt nie były używane w procesie jego produkcji;
3)
"produkt może być spożywany przez wegan" albo "odpowiedni dla wegan" - pod warunkiem że środek ten nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego lub że produkty pochodzenia zwierzęcego nie były używane w procesie jego produkcji.
W oznakowaniu lodów, majonezu, przypraw w płynie, gęstych sosów, produktów mlecznych fermentowanych oraz mleka zagęszczonego ilość netto, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1169/2011", może być podawana w jednostkach masy lub w jednostkach objętości.
1. 
W oznakowaniu cukru ekstra białego (cukru rafinowanego) zamiast nazwy "cukier biały ekstra" albo "cukier rafinowany" można zastosować nazwę "cukier biały".
2. 
W przypadku gdy w opakowaniu jest mniej niż 20 g cukru przemysłowego, cukru (cukru białego), cukru ekstra białego (cukru rafinowanego), płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego), syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, jednowodnej glukozy (jednowodnej dekstrozy), bezwodnej glukozy (bezwodnej dekstrozy) lub fruktozy, w oznakowaniu tych produktów można nie podawać zawartości netto opakowania.
3. 
Nazwy wymienione w ust. 2 mogą być wykorzystywane wyłącznie w oznakowaniu środków spożywczych spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego, z tym że:
1)
w oznakowaniu środków spożywczych spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego mogą również występować określenia powszechnie stosowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem że nie wprowadzają w błąd konsumenta finalnego;
2)
w nazwach zwyczajowych, w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. o rozporządzenia nr 1169/2011, innych środków spożywczych nazwy te mogą być używane pod warunkiem, że nie wprowadzają w błąd konsumenta finalnego.
4. 
W oznakowaniu płynnego cukru (roztworu cukru), płynnego cukru inwertowanego (roztworu cukru inwertowanego) podaje się informację o zawartości suchej masy oraz o zawartości cukru inwertowanego.
5. 
W oznakowaniu syropu cukru inwertowanego podaje się informację o zawartości suchej masy oraz o zawartości cukru inwertowanego, a w przypadku syropu cukru inwertowanego, w którym występuje krystalizacja, podaje się dodatkowo informację "skrystalizowany".
6. 
W oznakowaniu syropu glukozowego oraz syropu glukozowego w proszku, zawierającego fruktozę w ilości większej niż 5% suchej masy nazwę środka spożywczego podaje się odpowiednio przy użyciu określenia "syrop glukozowo-fruktozowy" albo "syrop fruktozowo-glukozowy" oraz "syrop glukozowo-fruktozowy w proszku" albo "syrop fruktozowo-glukozowy w proszku", w zależności od przeważającej ilości glukozy albo fruktozy w tym syropie.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony);
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
1. 
W oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego podaje się informacje:
1)
"produkt głęboko mrożony";
2)
określające okres przechowywania przez konsumenta finalnego wraz z temperaturą przechowywania, a w przypadku niepodawania temperatury przechowywania - urządzeń przeznaczonych do ich przechowywania - oprócz informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt f rozporządzenia nr 1169/2011;
3)
"nie zamrażać powtórnie" albo określenie o podobnym znaczeniu.
2. 
Informacji wymienionych w ust. 1 można nie podawać w oznakowaniu lodów jadalnych.
1. 
W oznakowaniu wprowadzanych do obrotu w formie mieszanki wyrobów czekoladowych, takich jak czekolada, czekolada mleczna, czekolada mleczna familijna, czekolada biała, czekolada nadziewana, czekoladki, nazwy poszczególnych wyrobów wchodzących w skład mieszanki mogą zostać zastąpione określeniami takimi, jak "czekolady mieszane", "czekolady nadziewane mieszane", "mieszanka czekoladowa", lub określeniami o podobnym znaczeniu, a składniki podane dla wszystkich wyrobów tej mieszanki w jednym wykazie składników.
2. 
W oznakowaniu czekolady sproszkowanej (czekolady w proszku), czekolady do picia (słodzonego kakao, słodzonego kakao w proszku), czekolady, czekolady "vermicelli", czekolady "couverture", czekolady "Gianduja", czekolady mlecznej, czekolady mlecznej "vermicelli", czekolady mlecznej "couverture", czekolady mleczno-orzechowej "Gianduja", czekolady śmietankowej, czekolady mlecznej odtłuszczonej, czekolady mlecznej familijnej, czekolady a la taza, czekolady familiar a la taza zawartość całkowitej suchej masy kakaowej podaje się przy użyciu określenia "masa kakaowa minimum ... %".
3. 
Do oznakowania wyrobów kakaowych i czekoladowych spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych stosuje się wyłącznie nazwy określone w tych przepisach, chyba że dodatkowe używanie takich nazw wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów i zwyczajów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których wyrób jest sprzedawany konsumentowi finalnemu i służy do oznakowania innych wyrobów, pod warunkiem że te wyroby nie będą mylone z wyrobami kakaowymi i czekoladowymi, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.
4. 
W oznakowaniu kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) oraz czekolady do picia o obniżonej zawartości tłuszczu (słodzonego kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, słodzonego kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) podaje się zawartość tłuszczu kakaowego.
5. 
W oznakowaniu wyrobów czekoladowych określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych, w których został użyty jako składnik czekolady tłuszcz roślinny inny niż tłuszcz kakaowy, podaje się dodatkowo informację o tym, że wyrób "oprócz tłuszczu kakaowego zawiera tłuszcze roślinne".
6. 
Informację, o której mowa w ust. 5, umieszcza się w pobliżu nazwy wyrobu czekoladowego, w tym samym polu widzenia co wykaz składników, w sposób wyraźnie oddzielony od wykazu składników i przy użyciu pogrubionej czcionki o przynajmniej takiej samej wielkości jak czcionka użyta w wykazie składników.
7. 
Nazwy "czekolada", "czekolada mleczna" i czekolada "couverture" mogą być uzupełnione informacjami albo opisem odnoszącymi się do jakości tych środków spożywczych, jeżeli:
1)
zawartość całkowitej suchej masy kakaowej wynosi nie mniej niż 43%, w tym nie mniej niż 26% tłuszczu kakaowego - w przypadku czekolady;
2)
zawartość całkowitej suchej masy kakaowej wynosi nie mniej niż 30%, a zawartość suchej masy mlecznej pochodzącej z częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka pełnego, półtłustego lub odtłuszczonego lub śmietanki, śmietanki całkowicie lub częściowo odwodnionej, masła lub tłuszczu mlecznego wynosi nie mniej niż 18%, w tym nie mniej niż 4,5% tłuszczu mlecznego - w przypadku czekolady mlecznej;
3)
zawartość suchej odtłuszczonej masy kakaowej wynosi nie mniej niż 16% - w przypadku czekolady "couverture".
1. 
Oznakowany jako dżem, dżem ekstra, konfitura, konfitura ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada, marmolada galaretkowa, marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe, powidła śliwkowe lub słodzony przecier z kasztanów jadalnych może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych, przy czym nazw tych używa się w obrocie do określania tych produktów z uwzględnieniem ust. 2.
2. 
Nazwy produktów, o których mowa w ust. 1, można stosować jako dodatek do nazwy oraz zgodnie z praktykami stosowanymi w określaniu innych produktów, których nie można pomylić z produktami wymienionymi w ust. 1.
3. 
W oznakowaniu opakowań owocowych dżemów, galaretek, marmolad, konfitur, wytwarzanych z więcej niż jednego gatunku owoców, nazwę środka spożywczego uzupełnia się wykazem gatunków owoców użytych do ich wytworzenia, w kolejności malejącego wagowego udziału, z tym że w przypadku środków spożywczych wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców wykaz ten może zostać zastąpiony określeniem "owoce mieszane", innym określeniem o podobnym znaczeniu lub wskazaniem liczby gatunków owoców użytych do ich wytworzenia.
4. 
Środki spożywcze wymienione w ust. 1 znakuje się dodatkowo przez:
1)
wskazanie zawartości owoców w produkcie gotowym do spożycia, obliczonej po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego, przy użyciu wyrażenia "sporządzono z ... g owoców na 100 g produktu";
2)
wskazanie zawartości cukru w produkcie gotowym do spożycia, określonej refraktometrycznie w temperaturze 20°C, z uwzględnieniem tolerancji wynoszącej ±3 stopnie refraktometryczne, przy użyciu wyrażenia "łączna zawartość cukru ... g na 100 g produktu";
3)
uzupełnienie wykazu składników informacją o pozostałości dwutlenku siarki, jeżeli zawartość ta jest większa niż 10 mg na 1 kg środka spożywczego.
5. 
Informacji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, można nie podawać w przypadku, gdy oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o jego wartości odżywczej, z uwzględnieniem zawartości cukru.
6. 
Informacje określone w ust. 3 i 4 podaje się wyraźnie, w tym samym polu widzenia co nazwę środka spożywczego.
1. 
Oznakowany jako sok owocowy, sok owocowy z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczony sok owocowy (koncentrat owocowy, koncentrat soku owocowego), sok owocowy w proszku, sok owocowy wyprodukowany z użyciem ekstrakcji wodnej (sok owocowy wyekstrahowany wodą) lub nektar owocowy może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach dotyczących jakości handlowej soków i nektarów owocowych wydanych na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, z tym że w przypadku soku otrzymanego z owoców rokitnika zwyczajnego, z dodatkiem cukru nieprzekraczającym 140 g na litr, w oznakowaniu podaje się nazwę "słodzony sok z rokitnika".
2. 
Nazwy umieszczonych w opakowaniach soków i nektarów owocowych, otrzymanych z dwóch lub więcej gatunków owoców, z wyjątkiem użycia soku cytrynowego lub soku z limonek, lub zagęszczonego soku cytrynowego, lub zagęszczonego soku z limonek w celu korekcji kwaśnego smaku, podawane w ich oznakowaniu zawierają wykaz gatunków owoców użytych do ich wytworzenia, w kolejności malejącego objętościowego udziału użytych soków lub przecierów zgodnie z wykazem składników, z tym że w przypadku soków i nektarów owocowych wytworzonych z trzech lub większej liczby gatunków owoców wykaz może być zastąpiony określeniem "wieloowocowy" lub innym o podobnym znaczeniu lub wskazaniem liczby owoców użytych do ich wytworzenia.
3. 
W nazwie soku albo nektaru owocowego wytworzonego z jednego gatunku owocu w miejsce określenia "owocowy" podaje się nazwę gatunku owocu użytego do jego wytworzenia.
4. 
W oznakowaniu produktów, o których mowa w ust. 1, odtwarzanych do pierwotnego stanu za pomocą substancji niezbędnych do tego celu, można nie podawać wykazu składników.
5. 
W oznakowaniu soków, do których dodano większą ilość miąższu lub cząstek owoców niż była zawarta w tym soku przed przetworzeniem, podaje się informację o zawartości większej ilości cząstek lub miąższu owoców.
6. 
W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu soku owocowego otrzymanego z mieszaniny soku owocowego i soku owocowego z zagęszczonego soku owocowego oraz nektaru owocowego otrzymanego w całości lub części z jednego lub więcej zagęszczonych soków owocowych lub zagęszczonych przecierów w pobliżu nazwy środka spożywczego podaje się, w sposób czytelny i wyróżniający się od tła, odpowiednio informację "z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)" lub "z zagęszczonego soku (zagęszczonych soków)", "częściowo z soku zagęszczonego (soków zagęszczonych)", "z przecieru zagęszczonego (przecierów zagęszczonych)" lub "z zagęszczonego przecieru (zagęszczonych przecierów)", "częściowo z zagęszczonego przecieru (przecierów zagęszczonych)" - w zależności od stosowanych zagęszczonych składników.
7. 
W oznakowaniu nektarów owocowych w opakowaniach, w tym samym polu widzenia co nazwa środka spożywczego, podaje się informację zawierającą określenie minimalnej zawartości soku owocowego, przecieru owocowego lub ich mieszaniny, przy użyciu określenia "zawartość owoców minimum ... %".
8. 
W oznakowaniu soku i nektaru jabłkowego zawierających zagęszczony naturalny sok jabłkowy, którego kwasowość ogólna przy ekstrakcie refraktometrycznym 65% jest nie niższa niż 2,5% w przeliczeniu na kwas jabłkowy, nazwa tych środków spożywczych może zostać uzupełniona informacją "z zagęszczonego soku jabłkowego o wysokiej naturalnej kwasowości".
9. 
W oznakowaniu nektarów owocowych, które nie zawierają dodanych cukrów prostych, dwucukrów oraz innych środków spożywczych zastosowanych ze względu na ich właściwości słodzące, w tym substancji słodzących określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.), można podać informację, że nie zostały do nich dodane cukry, lub informację o takim samym znaczeniu dla konsumenta finalnego, a jeżeli cukry występują naturalnie w nektarze owocowym, w oznakowaniu podaje się również informację "zawiera naturalnie występujące cukry".
1. 
Oznakowany jako ekstrakt kawy i ekstrakt cykorii może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii.
2. 
Nazwy środków spożywczych, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się określeniem: "płynny" lub "w postaci płynnej" albo "pasta" lub "w postaci pasty" w zależności od postaci produktu.
3. 
W oznakowaniu płynnego ekstraktu kawy w opakowaniu nazwa "płynny ekstrakt kawy" może być uzupełniona określeniem "zagęszczony", pod warunkiem że zawartość suchej masy pochodzącej z kawy jest większa wagowo niż 25% tego środka spożywczego.
4. 
W oznakowaniu płynnego ekstraktu cykorii w opakowaniu nazwa "płynny ekstrakt cykorii" może być uzupełniona określeniem "zagęszczony", pod warunkiem że zawartość suchej masy pochodzącej z cykorii jest większa wagowo niż 45% tego środka spożywczego.
5. 
W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu ekstraktu kawy w proszku, ekstraktu kawy w postaci pasty, płynnego ekstraktu kawy, w tym samym polu widzenia co opis środka spożywczego, umieszcza się określenie "kawa bezkofeinowa", pod warunkiem że zawartość bezwodnej kofeiny nie przekracza wagowo 0,3% suchej masy pochodzącej z kawy.
6. 
W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu kawy i płynnego ekstraktu cykorii, w tym samym polu widzenia co opis środka spożywczego, umieszcza się informacje o nazwach użytych rodzajów cukrów przy zastosowaniu określenia "z ..." albo "z dodatkiem ...", albo "upalona z ...".
7. 
W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu kawy i ekstraktu kawy w postaci pasty podaje się minimalną zawartość suchej masy pochodzącej z kawy, wyrażoną w procentach wagowych gotowego środka spożywczego.
8. 
W oznakowaniu umieszczonego w opakowaniu płynnego ekstraktu cykorii i ekstraktu cykorii w postaci pasty podaje się minimalną zawartość suchej masy pochodzącej z cykorii, wyrażoną w procentach wagowych gotowego środka spożywczego.
1. 
Oznakowany jako "miód" może być wyłącznie środek spożywczy, który jest naturalnie słodką substancją produkowaną przez pszczoły Apis mellifera z nektaru roślin lub wydzielin żywych części roślin, lub wydalin owadów wysysających żywe części roślin, zbieranych przez pszczoły, przerabianych przez łączenie specyficznych substancji z pszczół, składanych, odwodnionych, gromadzonych i pozostawionych w plastrach miodu do dojrzewania.
2. 
W oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo:
1)
pełną nazwę rodzaju i odmiany miodu, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu;
2)
wyrazy "miód wyłącznie do dalszego przerobu", w przypadku miodu piekarniczego (przemysłowego), które umieszcza się obok nazwy;
3)
nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi więcej niż jednego państwa - informację:
a)
"mieszanka miodów pochodzących z UE" albo
b)
"mieszanka miodów niepochodzących z UE", albo
c)
"mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE".
3. 
Pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu może być zastąpiona wyrazem "miód".
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do miodu przefiltrowanego, miodu sekcyjnego, miodu z plastrami i miodu piekarniczego (przemysłowego).
5. 
Pyłku, który jest naturalnym komponentem miodu, nie uznaje się za składnik, w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. f rozporządzenia nr 1169/2011, miodu.
6. 
Oznakowanie miodu w opakowaniach, z wyłączeniem oznakowania miodu piekarniczego (przemysłowego) i miodu przefiltrowanego, można uzupełnić informacjami o:
1)
pochodzeniu z określonej rośliny - w przypadku gdy miód pochodzi w całości lub prawie w całości z tego źródła oraz ma odpowiadające mu właściwości organoleptyczne, fizykochemiczne i mikroskopowe;
2)
pochodzeniu z określonego regionu lub terytorium - w przypadku gdy miód pochodzi w całości z tego miejsca;
3)
specyficznych właściwościach jakościowych miodu.
7. 
W przypadku wykorzystania miodu piekarniczego (przemysłowego) jako składnika środka spożywczego, w nazwie tego środka może być użyta nazwa "miód", z tym że w wykazie składników tego środka używa się nazwy "miód przemysłowy" albo "miód piekarniczy".
1.  9
 Jaja wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakuje się zgodnie z pkt 1 ust. III częścią VI załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013 oraz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.), podając po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych kod państwa członkowskiego - PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).
2. 
Oznakowanie jaj sprzedawanych przez producentów bezpośrednio konsumentowi finalnemu w miejscu produkcji tych jaj może nie spełniać wymagań określonych w części VI załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013.
3. 
Oznakowanie jaj wyprodukowanych przez producenta jaj utrzymującego nie więcej niż 50 kur nieśnych może nie spełniać wymagań określonych w pkt II w części VI załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013 i nie zawierać oznaczenia kodowego, o którym mowa w pkt 1 w ust. III w części VI załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013, jeżeli:
1) 10
 jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentowi finalnemu na obszarze, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);
2)
w miejscu sprzedaży są dostępne następujące dane:
a)
nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą, lub
b)
imię, nazwisko i adres producenta jaj.
4. 
Oznakowanie jaj klasy B może nie zawierać oznaczenia określonego w art. 9 i art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, w przypadku gdy jaja te są wyprodukowane i wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. 
Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie, w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając następujące informacje:
1)
nazwę środka spożywczego albo - w przypadku kazeinianów spożywczych - nazwę uzupełnioną wskazaniem kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz. U. poz. 1863, z 2009 r. poz. 1162 oraz z 2016 r. poz. 1856);
2)
masę netto środka spożywczego wyrażoną w kilogramach lub gramach;
3)
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, pod którego imieniem i nazwiskiem albo pod którego firmą (nazwą) jest wprowadzany do obrotu dany środek spożywczy, a jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres importera wprowadzającego dany środek spożywczy do obrotu na terytorium Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
4)
nazwę państwa pochodzenia - w przypadku środków spożywczych przywożonych z państw trzecich;
5)
datę produkcji lub oznaczenie kodu identyfikacyjnego partii produkcyjnej.
2. 
Kazeinę kwasową spożywczą, kazeinę podpuszczkową spożywczą oraz kazeiniany spożywcze, wprowadzane do obrotu jako mieszaniny, znakuje się na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, podając oprócz informacji określonych w ust. 1 pkt 2-5 następujące informacje:
1)
określenie "mieszanina..." - z następującymi po nim nazwami poszczególnych produktów tworzących mieszaninę, według ich masy w porządku malejącym;
2)
wskazanie kationu lub kationów wymienionych w ust. 6 pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych - w przypadku kazeinianów spożywczych;
3)
zawartość białek mleka w suchej masie - w przypadku mieszanin, w skład których wchodzą kazeiniany spożywcze.
3. 
W przypadku środków spożywczych, o których mowa w:
1)
ust. 1, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
2)
ust. 2, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pkt 3

– mogą być umieszczone jedynie w dokumentach towarzyszących tym środkom spożywczym.

4. 
W przypadku gdy zawartość białek mleka w suchej masie dla kazeiny kwasowej spożywczej, kazeiny podpuszczkowej spożywczej oraz kazeinianów spożywczych jest wyższa niż minimalna wartość określona odpowiednio w ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 2 lub ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych, na opakowaniu, pojemniku lub etykiecie tych środków spożywczych może być umieszczona informacja o tej wyższej zawartości.
1. 
Oznakowany jako mleko zagęszczone i mleko w proszku może być wyłącznie produkt spełniający wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
2. 
W oznakowaniu mleka zagęszczonego i mleka w proszku podaje się:
1)
obok nazwy środka spożywczego informację o procentowej zawartości:
a)
tłuszczu w mleku, wyrażonej wagowo w odniesieniu do produktu gotowego, z wyłączeniem mleka zagęszczonego odtłuszczonego niesłodzonego, mleka zagęszczonego odtłuszczonego słodzonego i mleka w proszku odtłuszczonego,
b)
suchej masy beztłuszczowej mleka - w przypadku mleka zagęszczonego;
2)
informację o metodach rozcieńczania albo odtwarzania, łącznie z informacją o zawartości tłuszczu w środku spożywczym po jego rozcieńczeniu lub odtworzeniu - w przypadku mleka w proszku;
3)
informację, że produkt "nie jest przeznaczony dla niemowląt poniżej 12 miesięcy" - w przypadku mleka w proszku.
3. 
W oznakowaniu opakowania zawierającego mleko zagęszczone albo mleko w proszku w opakowaniach o masie mniejszej niż 20 g podaje się informacje określone w ust. 2, a na zawartych w tym opakowaniu opakowaniach jednostkowych danego rodzaju mleka - nazwę tego mleka.
4. 
W oznakowaniu mleka:
1)
surowego,
2)
spożywczego, w przypadku którego:
a)
zastosowano obróbkę cieplną - pasteryzację - zgodnie z lit. a pkt 1 częścią II rozdziałem II sekcją IX załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),
b)
występuje dodatnia reakcja w badaniu na obecność laktoperoksydazy
- oprócz nazwy zgodnej z rozporządzeniem nr 1308/2013 można stosować określenie "świeże".
5.  12
 W oznakowaniu przetworów mlecznych określenie "śmietankowy" może być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych:
1)
bez składników smakowych lub aromatów o zawartości tłuszczu w suchej masie produktu nie mniejszej niż 50%;
2)
ze składnikami smakowymi lub aromatami o zawartości tłuszczu w suchej masie części mlecznej produktu nie mniejszej niż 50%, określonej przed dodaniem składników niemlecznych.
6.  13
 Przepisów ust. 5 nie stosuje się do przetworów mlecznych wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub wytworzonych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tych państw.
1. 
W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:
1)
nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;
2) 14
 nazwę albo imię i nazwisko producenta; wymogu tego nie stosuje się w przypadku mięsa, o którym mowa w pkt 7;
3)
wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
4)
klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
5)
w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
6)
w przypadku pieczywa - dodatkowo:
a)
masę jednostkową,
b)
informację "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" - gdy został zastosowany taki proces technologiczny;
7) 15
 w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu, o którym mowa w załączniku XI do rozporządzenia nr 1169/2011, z wyjątkiem mięsa, w którego oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski", dodatkowo - odpowiednio dla każdego rodzaju mięsa - państwo pochodzenia lub miejsce pochodzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19), wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia; grafika może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia mięsa;
8) 16
 w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski", dodatkowo państwo pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.
3.  17
 W przypadku ziemniaków, informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4.  18
 W przypadku mięsa, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, informacje dotyczące państwa pochodzenia i grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio jego prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia mięsa podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji jego nazwy. Wysokość grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia mięsa nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji jego nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1. 
Nazwę "ocet" stosuje się tylko w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej.
2. 
Nazwy "ocet" nie stosuje się w przypadku mieszaniny octu i kwasu octowego spożywczego (E 260).
1. 
W przypadku opakowanych ziemniaków oznakowanie określone w § 19 ust. 1 pkt 8 podaje się bezpośrednio na opakowaniach tych ziemniaków.
2. 
Przepis ust. 1 nie dotyczy opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
3. 
W przypadku opakowanych ziemniaków sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Republiki Turcji lub wprowadzanych do obrotu w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na których opakowaniu brak jest informacji, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, informacje te podaje się w sposób określony w § 19 ust. 3.
Oznakowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 28 października 2013 r. opakowane soki owocowe, soki owocowe z zagęszczonego soku owocowego, zagęszczone soki owocowe (koncentraty owocowe, koncentraty soku owocowego), soki owocowe w proszku oraz nektary owocowe mogą pozostawać w obrocie do dnia 28 kwietnia 2015 r.
Do dnia 28 października 2016 r. w oznakowaniu soków owocowych, soków owocowych z zagęszczonych soków owocowych, zagęszczonych soków owocowych (koncentratów owocowych, koncentratów soków owocowych), soków owocowych w proszku oraz soków owocowych wyprodukowanych z użyciem ekstrakcji wodnej (soków owocowych wyekstrahowanych wodą) można podawać, w tym samym polu widzenia co nazwa soku, wyrażenie "od dnia 28 kwietnia 2015 r. żadne soki owocowe nie zawierają dodatku cukrów".
Opakowany miód oznakowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami może pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 15 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 oraz § 22, które wchodzą w życie z dniem 24 czerwca 2015 r. 21
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2203 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2015, str. 1);

2) dyrektywy Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 318);

3) dyrektywy 1999/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lutego 1999 r. odnoszącej się do ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz. Urz. WE L 66 z 13.03.1999, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 247);

4) dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 431);

5) dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 47; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 179);

6) dyrektywy Rady 2001/111/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych cukrów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 53; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 185);

7) dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 34, str. 471);

8) dyrektywy Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego purée z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 190);

9) dyrektywy Rady 2001/114/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 15 z 17.01.2002, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 30);

10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/12/UE z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 115 z 27.04.2012, str. 1);

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/63/UE z dnia 15 maja 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu (Dz. Urz. UE L 164 z 03.06.2014, str. 1).

____

Odnośnik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2016 r.

3 § 4 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
4 § 5 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
5 § 6 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
6 § 7 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
7 § 8 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
8 § 9 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 października 2022 r. (Dz.U.2022.2114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 2022 r.
9 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
10 § 16 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
11 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2016 r.
12 § 18 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
13 § 18 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
14 § 19 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
15 § 19 ust. 1 pkt 7:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1149) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2020 r.

16 § 19 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.
17 § 19 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.
18 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1149) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2020 r.
19 § 19a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
20 § 19b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.
21 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 774), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. poz. 1722) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.