§ 19. - Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 października 2022 r.
§  19. 
1. 
W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:
1)
nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;
2) 14
 nazwę albo imię i nazwisko producenta; wymogu tego nie stosuje się w przypadku mięsa, o którym mowa w pkt 7;
3)
wykaz składników - zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
4)
klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
5)
w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
6)
w przypadku pieczywa - dodatkowo:
a)
masę jednostkową,
b)
informację "pieczywo produkowane z ciasta mrożonego" albo "pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego" - gdy został zastosowany taki proces technologiczny;
7) 15
 w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu, o którym mowa w załączniku XI do rozporządzenia nr 1169/2011, z wyjątkiem mięsa, w którego oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski", dodatkowo - odpowiednio dla każdego rodzaju mięsa - państwo pochodzenia lub miejsce pochodzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19), wraz z grafiką przedstawiającą flagę państwa pochodzenia; grafika może mieć uproszczoną formę, o ile pozwala to na właściwą identyfikację państwa pochodzenia mięsa;
8) 16
 w przypadku ziemniaków, z wyłączeniem ziemniaków, w których oznakowaniu użyto znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski", dodatkowo państwo pochodzenia wraz z wizerunkiem flagi państwa pochodzenia.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.
3.  17
 W przypadku ziemniaków, informacje dotyczące państwa pochodzenia i wizerunku flagi państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia ziemniaków podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji ich nazwy. Wysokość wizerunku flagi państwa pochodzenia ziemniaków nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji ich nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
4.  18
 W przypadku mięsa, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, informacje dotyczące państwa pochodzenia i grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia podaje się na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio jego prezentacji. Informację dotyczącą państwa pochodzenia mięsa podaje się z zastosowaniem czcionki o wysokości nie niższej niż użyta do prezentacji jego nazwy. Wysokość grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia mięsa nie może być niższa niż wysokość czcionki użytej do prezentacji jego nazwy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
14 § 19 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
15 § 19 ust. 1 pkt 7:

- dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017.2461) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1149) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2020 r.

16 § 19 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.
17 § 19 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.754) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 maja 2019 r.
18 § 19 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1149) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 2020 r.