§ 4. - Sposób funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.239.2039

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  4.
1.
Notyfikacji aktów prawnych podlegają akty prawne zawierające przepisy techniczne, z wyjątkiem aktów:
1) 8
 zgodnych z obowiązującymi aktami Wspólnoty Europejskiej, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych i przepisów dotyczących usług;
2)
stanowiących wypełnienie zobowiązań międzynarodowych przewidujących przyjęcie wspólnych przepisów technicznych;
3) 9
 wydanych na podstawie klauzul ochronnych zawartych w przepisach prawa Wspólnoty Europejskiej;
4)
podlegających krajowemu systemowi informowania o produktach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów;
5)
mających na celu zastosowanie się do postanowień Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości;
6)
stanowiących zmianę przepisu technicznego w celu uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej, wskazujących na potrzebę usunięcia przeszkód w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świadczenia usług lub zakładania przedsiębiorstw.
2.
W przypadku aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące usług notyfikacji nie podlegają również akty dotyczące:
1) 10
 usług telekomunikacyjnych oraz usług finansowych objętych zakresem regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej;
2)
finansowych rynków regulowanych w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447) lub instytucji pełniących dla tych rynków funkcje rozrachunkowe lub rozliczeniowe, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2;
3) 11
 nadawania programów telewizyjnych objętych zakresem regulacji prawa Wspólnoty Europejskiej oraz nadawania programów radiowych.
8 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.65.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
9 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.65.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
10 § 4 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.65.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
11 § 4 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.65.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.