Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1991

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 804, z 2007 r. poz. 584, z 2014 r. poz. 1281, z 2015 r. poz. 947, z 2018 r. poz. 248 oraz z 2019 r. poz. 647) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) "Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji".";

2)
po § 12f dodaje się § 12g-12i w brzmieniu:

"§ 12g. 1. Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 10, nadaje się policjantowi w uznaniu szczególnych zasług w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

2. Odznaka może być nadana również pośmiertnie.

3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, z inicjatywy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

4. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.

§ 12h. 1. Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 10, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1b do rozporządzenia.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych nie później niż miesiąc przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.

§ 12i. 1. Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 10, ma kształt gwiazdy policyjnej złożonej z ośmiu pęków promieni, jest wykonana z patynowanego metalu w kolorze srebrnym, a jej wymiary mieszczą się w kole o średnicy 45 mm. Na gwieździe jest nałożony wieniec z dwóch gałązek wawrzynu i dębiny, na którym widnieje stylizowany wizerunek orła z wzniesionymi skrzydłami trzymającego w szponach ośmiornicę. Na odwrotnej stronie odznaki znajduje się mocowanie złożone ze śrubki i nakrętki.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 6e do rozporządzenia.";

3)
w § 13 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Policjanci wyróżnieni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6-10, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do nadawania odznak.

3. Wzory legitymacji określają załączniki nr 7-14 do rozporządzenia.";

4)
po załączniku nr 1a do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1b w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
5)
po załączniku nr 6d do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 6e w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6)
po załączniku nr 13 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ODZNAKA HONOROWA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

LEGITYMACJA ODZNAKI HONOROWEJ CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).