Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.67.804

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 4 lipca 2000 r.
w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Ustanawia się odznaki:
1) "Zasłużony Policjant",
2) "Absolwent Szkoły",
3) "Instruktor Wyszkolenia Policyjnego",
4) "Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej",
5) zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej,
6) "Pilot Lotnictwa Policji",
7) "Mechanik Lotnictwa Policji",
8) 2  "Skoczek Spadochronowy Policji",
9) 3  "Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej".
§  2. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, jest wyróżnieniem i może być nadana policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
2.  Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
3.  Odznaka może być nadana również pośmiertnie.
4.  Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach.
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać z pominięciem kolejności stopni.
6.  Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie jeden raz.
7.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji.
8.  Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.
9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać w innym niż określony w ust. 8 terminie.
§  3. 
1.  Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.
3.  Terminu określonego w ust. 2 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3.
§  4. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 1, ma kształt koła o średnicy 37 mm. Na awersie odznaki na obrzeżu znajduje się wieniec dębowy. W środku wieńca umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna z granatową wstęgą z białym napisem "POLICJA". Na gwieździe umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Awers i rewers, w zależności od stopnia odznaki, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na rewersie umieszczony jest tłoczony napis "ZASŁUŻONY POLICJANT".
2.  Odznaka jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm z symetrycznymi względem podłużnej osi pionowymi paskami koloru białego i czerwonego, każdy szerokości 6 mm. Przez środek wstążki przebiega granatowy pasek szerokości 16 mm.
3.  Wzór odznaki wraz ze wstążką i baretką określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 2, nadaje się absolwentowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkoleń podoficerskich i aspiranckich realizowanych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkołach policyjnych, zwanych dalej "szkołami Policji".
2.  Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.
§  6. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 2, ma kształt wypukłej tarczy, lekko rozszerzonej w środku, o wymiarach: szerokość u góry 30 mm, w najszerszym miejscu 38 mm i wysokość 42 mm. Tło odznaki jest granatowe. Na obrzeżu tarczy w odległości 1 mm od siebie znajdują się dwa paski koloru srebrnego szerokości odpowiednio 1 mm i 1,5 mm. Na tarczy umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna koloru srebrnego o średnicy 20 mm z wyodrębnionym kołem o średnicy 12 mm. W kole znajduje się symbol lub symbole rodzajów służb Policji zgodne ze specjalistycznym charakterem realizowanych szkoleń, a w odniesieniu do Wyższej Szkoły Policji - ustanowione w odrębnych przepisach godło szkoły. W przypadku umieszczenia jednego symbolu ma on wysokość 8 mm. U góry w obrysie gwiazdy znajduje się napis z nazwą szkoły, a u dołu na rozwiniętej wstędze - nazwa miejscowości, w której szkoła Policji ma siedzibę.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 3, nadaje się absolwentowi szkoleń realizowanych w szkołach Policji w ramach doskonalenia zawodowego, kończących się nadaniem uprawnień instruktorskich w specjalności:
1) wyszkolenie strzeleckie,
2) posługiwanie się pałką typu "TONFA",
3) taktyki i techniki interwencji,
4) doskonalenie techniki jazdy.
2.  Odznaka, z zastrzeżeniem ust. 3, jest jednostopniowa.
3.  Odznaka instruktora wyszkolenia policyjnego w specjalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dwustopniowa i nadaje się ją osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie pierwszego lub drugiego stopnia.
4.  Odznakę nadaje rozkazem komendant szkoły Policji.
§  8. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 3, ma kształt wypukłego koła o średnicy 38 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się obramowany granatowymi paskami pierścień szerokości 3 mm z liśćmi dębu. Pole wewnątrz pierścienia jest podzielone poziomo na dwie równe części: białą u góry, czerwoną u dołu. Na środku znajduje się granatowa tarcza o wysokości 22 mm kształtem przypominająca odznakę absolwenta szkoły. U góry w obrysie tarczy znajduje się napis "INSTRUKTOR WYSZKOLENIA", u dołu napis "POLICYJNEGO". Na tarczy znajduje się symbol określający specjalność policyjną instruktora. Pierścień z liśćmi dębu ma barwę srebrną, a w przypadku odznaki nadanej osobie, która uzyskała uprawnienia instruktorskie drugiego stopnia - złotą.
2.  Wzór odznaki wraz z symbolami policyjnych specjalności instruktorów określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
2.  Odznakę określonego stopnia nadaje się policjantowi wyróżniającemu się sprawnością fizyczną w zależności od wyników uzyskanych podczas prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w ramach szkoleń doskonalenia zawodowego.
3.  Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.
4.  4  Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub komendant szkoły Policji, odpowiednio do podległości służbowej policjanta.
§  10. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 4, ma kształt owalu o wymiarach: szerokość 15 mm, wysokość 27 mm. W górnej części w prostokącie o wymiarach 10 mm x 7 mm na tle czerwonym znajduje się sylwetka dyskobola. W dolnej części znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna o średnicy 7 mm z granatową, rozwiniętą wstęgą. W środku, na tle granatowym umieszczony jest napis w dwóch wierszach po dwie litery w każdym: w górnym wierszu "PO", w dolnym - "SF". Całość odznaki otoczona jest wieńcem dębowym. Wieniec oraz litery mają, w zależności od stopnia odznaki, barwę złotą, srebrną lub brązową.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 5, nadaje się zwycięzcy lub zwycięskiej drużynie ogólnokrajowego konkursu lub turnieju wiedzy i sprawności zawodowej, jeżeli regulamin konkursu lub turnieju przewiduje jej nadanie.
2.  Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
3.  Odznakę nadaje się odpowiednio zdobywcom trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca w konkursie lub turnieju.
4.  Odznaka może być nadana również zwycięskim drużynom, jeżeli w konkursie lub turnieju prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.
5.  Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji.
§  12. 
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 5, ma kształt owalu o wymiarach: wysokość 65 mm, szerokość 45 mm. Na obrzeżu odznaki znajduje się wieniec laurowy. Pole wewnątrz wieńca ma kolor czarny. W środku odznaki znajduje się miecz, z którego wychodzą ukośne promienie dotykające wewnątrz wieńca laurowego. Na mieczu umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 22 mm. Pod orłem znajduje się rozwinięta wstęga koloru granatowego z napisem określającym tytuł zwycięzcy lub zwycięskiej drużyny w konkursie lub turnieju. Na mieczu pod wstęgą, na czerwonym polu w kształcie lekko wklęsłego ośmiokąta o największej przekątnej 14 mm wyodrębnione jest pole o średnicy 5 mm. W polu umieszczony jest emblemat wyróżniający rodzaj służby. Na głowni miecza tłoczony jest rok, w którym przeprowadzony został konkurs lub turniej. Wieniec laurowy, miecz oraz promienie są pokryte, w zależności od stopnia odznaki, brązem, srebrem lub złotem.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  12a.  5
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 6, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem "POLICJA" na tle stylizowanych skrzydeł w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.
2.  Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.
3.  Wzór odznaki określa załącznik nr 6a do rozporządzenia.
§  12b.  6
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 7, jest odznaką policyjną z szarfą w kolorze niebieskim z napisem "POLICJA" na tle stylizowanych skrzydeł z turbiną w kolorze patynowanego srebra o wymiarach 69 mm x 16 mm.
2.  Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie Lotnictwo Policji.
3.  Wzór odznaki określa załącznik nr 6b do rozporządzenia.
§  12c.  ( 7 )
1.  8  Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 8, nadaje się policjantowi służby kontrterrorystycznej, który ukończył doskonalenie zawodowe w zakresie spadochronowym na określonym poziomie, prowadzone w jednostce organizacyjnej Policji.
2.  Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota.
3.  Odznakę określonego stopnia nadaje się odpowiednio:
1) 9  brązową - po uzyskaniu tytułu "Skoczka Spadochronowego Policji",
2) srebrną - po uzyskaniu "Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego Policji",
3) złotą - po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego Policji.
4.  Przy nadawaniu odznaki może być pominięta kolejność w stopniach.
5.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 8, o wymiarach 20 mm x 47,5 mm, wykonana z patynowanego srebra, ma kształt skrzydeł, na tle których znajduje się zawieszona pod czaszą spadochronu odznaka policyjna, otoczona wieńcem dębowo-laurowym w kolorze odpowiednim do stopnia, o którym mowa w ust. 2.
6.  10  Odznakę nadaje rozkazem Komendant Główny Policji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie spadochronowym.
7.  Wzór odznaki określa załącznik nr 6c do rozporządzenia.
§  12d.  11
1.  Odznakę, o której mowa w § 1 pkt 9, nadaje się policjantowi w uznaniu jego szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu lub za wspieranie działań Policji w tym zakresie.
2.  Odznaka może być nadana również pośmiertnie.
3.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.
4.  Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości.
§  12e.  12
1.  Wniosek o nadanie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 9, powinien zawierać dane osobowe policjanta oraz szczegółowy opis zasług i osiągnięć służbowych uzasadniających nadanie odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien być zgłoszony drogą służbową nie później niż na dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia.
§  12f.  13
1.  Odznaka, o której mowa w § 1 pkt 9, ma kształt gwiazdy policyjnej z ośmiu pęków promieni, o wymiarach mieszczących się w kole o średnicy 44 mm, metalowej, srebrzonej i platynowej. Pośrodku na stylizowanej kokardzie emaliowanej biało 1 czerwono, okolonej wieńcem z liści wawrzynu w kolorze antycznego złota, nałożony złocony monogram z liter "KT" o czarnym obrysie. Na odwrotnej stronie mocowanie ze śrubki i nakrętki.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 6d do rozporządzenia.
§  13.  14  1. Uroczystego wręczenia odznak, o których mowa w § 1, dokonują osoby uprawnione do ich nadawania lub, w ich imieniu, osoby przez nie upoważnione.
2.  15  Policjanci odznaczeni odznakami, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 i 6-9, otrzymują legitymacje stwierdzające ich nadanie. Legitymacje podpisują osoby uprawnione do nadawania odznak.
3.  16  Wzory legitymacji określają załączniki nr 7-13 do rozporządzenia.
4.  Wręczenie odznaki, o której mowa w § 1 pkt 1, poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych o jej nadaniu i wypowiedzeniem formuły "Wręczam odznakę Zasłużony Policjant" lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam odznakę Zasłużony Policjant".
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  17  

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  1A  18  

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ODZNAKI "ABSOLWENTA SZKOŁY"

(skala 1:1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ODZNAKI "INSTRUKTORA WYSZKOLENIA POLICYJNEGO"

(skala 1:1)

wzór

Symbole określające specjalność instruktora

Instruktor

wyszkolenia strzeleckiego

wzór

Instruktor

posługiwania się pałką typu "TONFA"

wzór

Instruktor

taktyk i technik interwencji

wzór

Instruktor

doskonalenia techniki jazdy

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR "POLICYJNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ"

(skala 2:1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR ODZNAKI ZWYCIĘZCY W KONKURSIE LUB TURNIEJU WIEDZY I SPRAWNOŚCI ZAWODOWEJ

(skala 1:1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6A  19

WZÓR ODZNAKI "PILOT LOTNICTWA POLICJI"

(skala 2:1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6B  20

WZÓR ODZNAKI "MECHANIK LOTNICTWA POLICJI"

(skala 2:1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6C  21

WZÓR ODZNAKI "SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI"

ZAŁĄCZNIK Nr  6D  22  

WZÓR ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  7  23  

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ZASŁUŻONY POLICJANT"

wzór

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI INSTRUKTORA WYSZKOLENIA POLICYJNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR LEGITYMACJI POLICYJNEJ ODZNAKI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  10  24

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "PILOT LOTNICTWA POLICJI"

wzór

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  11  25

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "MECHANIK LOTNICTWA POLICJI"

wzór

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2, 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  12  26

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "SKOCZEK SPADOCHRONOWY POLICJI"

wzór

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

ZAŁĄCZNIK Nr  13  27  

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI "ODZNAKA HONOROWA SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ"

wzór

Uwagi:

1. Legitymację o wymiarach 140 mm x 95 mm wykonuje się z papieru w kolorze białym o gramaturze nie mniejszej niż 200 g/m2.

2. Strony 1, 2 i 3 drukuje się według załączonego wzoru, napisy w kolorze czarnym.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
2 § 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
3 § 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

4 § 9 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 2014 r. (Dz.U.2014.1281) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 października 2014 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.248) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

5 § 12a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
6 § 12b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
7 § 12c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
8 § 12c ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

9 § 12c ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

10 § 12c ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

11 § 12d dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

12 § 12e dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

13 § 12f dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

14 § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.

15 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

16 § 13 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

17 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
18 Załącznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

19 Załącznik nr 6a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
20 Załącznik nr 6b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
21 Załącznik nr 6C dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
22 Załącznik nr 6d dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.

23 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
24 Załącznik nr 10 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
25 Załącznik nr 11 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2007 r. (Dz.U.07.87.584) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 czerwca 2007 r.
26 Załącznik nr 12 dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.947) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2015 r.
27 Załącznik nr 13 dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.647) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.