Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 10 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 2

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie konstrukcji, wykonania, materiałów oraz charakterystyk metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zwane dalej "przyrządami";

2) wymagania w zakresie warunków właściwego stosowania przyrządów;

3) szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej przyrządów;

4) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi przyrządów.";

3) w § 3:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) suma kontrolna - unikalny dla danego pliku danych lub programu ciąg znaków wyznaczony z zawartości pliku lub programu za pomocą algorytmu zgodnego z najnowszym wydaniem normy ISO/IEC 10118-3;",

b) pkt 4-7 otrzymują brzmienie:

"4) prędkościomierz kontrolny - przyrząd, który wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie:

a) pomiaru prędkości pojazdu, w którym przyrząd ten jest zainstalowany, albo

b) pomiaru czasu przebycia przez pojazd kontrolowany odcinka drogi o określonej długości;

5) przyrząd bezobsługowy - przyrząd, który może wykonywać pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego bez udziału użytkownika przyrządu;

6) przyrząd laserowy - przyrząd emitujący promieniowanie laserowe, który:

a) na podstawie pomiaru czasu powrotu impulsów odbitych od pojazdu kontrolowanego mierzy odległość do tego pojazdu, a następnie na podstawie serii dokonanych pomiarów odległości i czasu wyznacza prędkość pojazdu kontrolowanego albo

b) wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fali modulującej promieniowanie laserowe, powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera);

7) przyrząd radarowy - przyrząd emitujący wiązkę fal elektromagnetycznych o kierunku zbliżonym do równoległego lub o kierunku skośnym do kierunku ruchu pojazdu kontrolowanego, wykonujący pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotliwości fal elektromagnetycznych powstałych wskutek odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera);",

c) uchyla się pkt 8,
d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) stała prędkościomierza - wielkość liczbową określającą dopasowanie prędkościomierza do nadajnika sygnału długości drogi;";

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny umożliwiać ustalenie pojazdu, którego prędkość została zmierzona.";

5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przyrządu przeznaczonego do wykonywania pomiarów prędkości pojazdów poruszających się wyłącznie w jednym kierunku ruchu.";

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Przyrząd powinien być wyposażony w zegar czasu rzeczywistego.

2. Zegar, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące wymagania:

1) różnica wskazania zegara w stosunku do czasu urzędowego nie może przekraczać 2 minut;

2) dopuszczalna jest zmiana ustawień zegara w zakresie nieprzekraczającym 2 minut na tydzień;

3) zmiana czasu na letni lub zimowy i odwrotnie jest automatyczna.";

7) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyrząd powinien wyświetlać wynik pomiaru prędkości.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przyrządu bezobsługowego.";

8) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyrząd powinien rejestrować zmierzoną prędkość, datę i czas dokonania pomiaru oraz obraz lub sekwencję obrazów kontrolowanego pojazdu z jego numerami rejestracyjnymi. Czas dokonania pomiaru prędkości powinien być rejestrowany z rozdzielczością nie mniejszą niż 1 s.",

b) uchyla się ust. 2,
c) dodaje się ust. 5-8 w brzmieniu:

"5. Zarejestrowane dane powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich zmianę.

6. Zarejestrowane dane, jeżeli są transmitowane, powinny zawierać dodatkowo sumy kontrolne lub pieczęcie elektroniczne i mogą zawierać dodatkowo podpisy elektroniczne osób dokonujących pomiaru, umożliwiające potwierdzenie przez przyrząd i przez oprogramowanie zewnętrzne współpracujące z przyrządem niezmienności tych danych po ich transmisji do systemów ogólnodostępnych.

7. Przyrząd powinien zapewniać transmisję danych za pośrednictwem interfejsów do powszechnie dostępnych urządzeń informatycznych w postaci zaszyfrowanej w sposób zapewniający potwierdzenie poprawności transmisji.

8. Zarejestrowane dane mogą być usunięte z przyrządu jedynie po uzyskaniu przez przyrząd potwierdzenia poprawnej ich transmisji do systemów ogólnodostępnych, a ich usunięcie powinno być rejestrowane w postaci dziennika zdarzeń zawierającego datę i czas usunięcia danych, zakres tych danych, datę i czas ich utworzenia oraz imię i nazwisko osoby dokonującej transmisji danych.";

9) w § 11:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zaburzenia elektrycznych przebiegów przejściowych pojawiających się na przewodach zasilających instalacji elektrycznej pojazdu, w przypadku przyrządu zasilanego z instalacji elektrycznej pojazdu.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości pojazdów z poruszającego się pojazdu powinien być odporny na wibracje losowe o częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz, przy poziomie wartości skutecznej przyśpieszenia (RMS) 7 m/s2 oraz przy poziomie widmowej gęstości przyśpieszenia 1 m2/s3 dla częstotliwości od 10 Hz do 20 Hz i -3 dB/oktawę dla częstotliwości od 20 Hz do 150 Hz.";

10) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyrząd powinien umożliwiać identyfikację wersji i sum kontrolnych oprogramowania istotnego dla prawidłowego funkcjonowania przyrządu i jego charakterystyk metrologicznych.";

11) użyte w § 16 w ust. 1 w pkt 1, w § 26 w ust. 1 w pkt 6, 7, 9 i 10 i w § 31, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "błąd pomiaru" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "błąd wskazania";
12) w § 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewniać stabilność długoterminową częstotliwości urządzenia nadawczego na poziomie zapewniającym działanie przyrządu w granicach błędów granicznych dopuszczalnych.";

13) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozbieżność wiązki promieniowania emitowanego przez przyrząd laserowy nie powinna być większa niż 3 mrad. Dopuszcza się większą rozbieżność wiązki promieniowania, pod warunkiem że przyrząd laserowy w zasięgu działania określonym przez producenta spełnia wymaganie określone w § 5 ust. 1.";

14) w § 18 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Na dodatkowej obudowie przyrządu powinny być zamieszczone: znak fabryczny i numer seryjny dodatkowej obudowy przyrządu oraz dane identyfikujące jej producenta.

4. Na prędkościomierzu kontrolnym, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a, powinna być zamieszczona wartość stałej prędkościomierza.";

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Błąd wskazania przyrządu dla pomiaru wykonanego w warunkach znamionowych użytkowania nie powinien przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych określonych w § 21 pkt 2.";

16) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podczas badania typu przyrządu poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania wartość średnia błędów wskazań przyrządu nie powinna przekraczać ± 1 km/h.";

17) w § 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do każdego przyrządu wprowadzanego do obrotu lub użytkowania powinna być dołączona instrukcja obsługi w wersji określonej w decyzji zatwierdzenia typu przyrządu.",

b) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) opis sposobu i metody rejestracji zdarzeń przez przyrząd;";

18) w § 26 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) sprawdzenie zgodności wykonania przyrządu z wymaganiami określonymi w § 4, § 7-8, § 9 ust. 1 i ust. 5-8, § 15, § 16 ust. 1 pkt 3, § 17 ust. 3 i § 18;",

b) w pkt 5:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przyrząd umożliwia ustalenie pojazdu, którego prędkość została zmierzona,",

lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) przyrząd umożliwia identyfikację wersji i sum kontrolnych oprogramowania,",

uchyla się lit. j,
c) pkt 11-14 otrzymują brzmienie:

"11) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas poddawania przyrządu przeznaczonego do wykonywania pomiaru prędkości pojazdów z poruszającego się pojazdu, wibracjom losowym o częstotliwości od 10 Hz do 150 Hz, przy poziomie wartości skutecznej przyśpieszenia (RMS) 7 m/s2 oraz przy poziomie widmowej gęstości przyśpieszenia 1 m2/s3 dla częstotliwości od 10 Hz do 20 Hz i -3 dB/oktawę dla częstotliwości od 20 Hz do 150 Hz, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

12) sprawdzenie w laboratorium:

a) czy podczas oddziaływania na przyrząd promieniowanego pola elektromagnetycznego z falą nośną modulowaną amplitudowo, z głębokością modulacji 80% falą sinusoidalną o częstotliwości 1 kHz dla częstotliwości od 80 MHz do 6 GHz, przy amplitudzie natężenia pola elektrycznego 20 V/m, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych,

b) czy podczas oddziaływania na przyrząd zaburzeń przewodzonych, niesymetrycznych, indukowanych przez pole elektromagnetyczne z falą nośną modulowaną amplitudowo, z głębokością modulacji 80% falą sinusoidalną o częstotliwości 1 kHz dla częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, przy amplitudzie napięcia 20 V, na przyłączach: zasilania z sieci 230 V AC i uziemienia lub zerowania ochronnego, sygnałowych i sterujących, wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

13) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyrząd wyładowań elektrostatycznych o wartości napięcia probierczego:

a) 6 kV - dla wyładowania kontaktowego,

b) 8 kV - dla wyładowania w powietrzu

- wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;

14) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyrząd serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych o polaryzacji dodatniej i ujemnej, czasie trwania impulsu 50 ns i czasie jego narastania 5 ns, o wartości szczytowej napięcia:

a) 1 kV - na przyłączu zasilania z sieci 230 V AC i uziemienia lub zerowania ochronnego,

b) 0,5 kV - na przyłączach sygnałowych i sterujących

- wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;",

d) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) sprawdzenie w laboratorium, czy podczas oddziaływania na przyłącze zasilania DC przyrządu, zasilanego z instalacji elektrycznej pojazdu, impulsów testowych o wartościach:

a) + 112 V, + 10 V, - 220 V, + 150 V - w przypadku instalacji elektrycznej o napięciu nominalnym 12 V DC,

b) + 112 V, + 20 V, - 300 V, + 300 V - w przypadku instalacji elektrycznej o napięciu nominalnym 24 V DC

- wartości błędów wskazania przyrządu nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;",

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) sprawdzenie, czy wartości błędów wskazania przyrządu dla pomiaru wykonywanego poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.";

19) § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Podczas badań, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 11-14a, za poprawne działanie przyrządu należy uznać także stan, w którym podczas oddziaływania na przyrząd określonych w tych przepisach narażeń przyrząd nie wskazuje wyniku pomiaru.

2. W przypadku stanu, o którym mowa w ust. 1, należy sprawdzić, czy po ustaniu oddziaływania na przyrząd narażeń określonych w § 26 ust. 1 pkt 11-14a przyrząd poprawnie działa i błędy wskazania nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.";

20) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podczas sprawdzenia, czy wartości błędów wskazania przyrządu dla pomiaru wykonywanego poza laboratorium w warunkach znamionowych użytkowania nie przekraczają wartości błędów granicznych, wykonuje się co najmniej 500 pomiarów prędkości.";

21) po § 28 dodaje się § 28a w brzmieniu:

"§ 28a. Szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji jednostkowej obejmuje czynności określone w § 26-28.";

22) w § 29:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w warunkach znamionowych użytkowania dla co najmniej 10 pomiarów różnych prędkości w zakresie pomiarowym przyrządu dla każdego mierzonego kierunku ruchu pojazdów nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych;",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w laboratorium nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.";

23) w § 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) czy wartości błędów wskazań przyrządu dla pomiaru wykonywanego w warunkach znamionowych użytkowania dla co najmniej 10 pomiarów różnych prędkości w zakresie pomiarowym przyrządu dla każdego mierzonego kierunku ruchu pojazdów nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych.";

24) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

"§ 31a. W przypadku sprawdzania przyrządu w warunkach znamionowych użytkowania w miejscu użytkowania przyrządu, z wykorzystaniem urządzeń symulujących prędkość, wartości błędów wskazań przyrządu nie mogą przekraczać wartości błędów granicznych dopuszczalnych przyrządu określonych dla badań w laboratorium.".

§  2.  Do prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 lipca 2018 r., pod numerem 2018/319/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).