Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.575

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 20 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 154 i 858) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2. "Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia" lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Dyrektor Departamentu,

Kierownik Wydziału,

Zastępca Dyrektora Departamentu,

Zastępca głównego księgowego,

Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV6wyższe7
Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, ProgramuXI-XIV6wyższe5
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
Pracownik zatrudniony w Centrum e-Zdrowia na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3490-3700
II3510-3760
III3530-3820
IV3550-3870
V3570-3930
VI3590-3990
VII3610-4050
VIII3630-4120
IX3650-4190
X3670-4270
XI3690-4410
XII3710-4590
XIII3730-5140
XIV3750-5760
XV3770-6470
XVI3890-7170
XVII4030-7880
XVIII4180-8590

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3490-3700
II3520-3780
III3550-3890
IV3580-4120
V3610-4350
VI3640-5630
VII3670-7100
VIII3700-7860
IX3730-8670
X3760-9490
XI3790-11 520
XII3850-13 560
XIII4070-14 220
XIV4290-14 900
XV4610-15 570
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).