§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.575

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 154 i 858) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
2)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli 2. "Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia" lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3Dyrektor Departamentu,

Kierownik Wydziału,

Zastępca Dyrektora Departamentu,

Zastępca głównego księgowego,

Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV6wyższe7
Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, ProgramuXI-XIV6wyższe5