Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1237) w załączniku nr 1 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2, w załączniku nr 2 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2 oraz w załączniku nr 3 w tytule tabeli 1 i w tytule tabeli 2 wyrazy "Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia" zastępuje się wyrazami "Centrum e-Zdrowia".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).