Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1766

Akt oczekujący
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury(Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury(Dz. U. poz. 565) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

StanowiskaKwota w złotych
Stanowiska samodzielne4000-14 500
Stanowiska wspomagające3600-9000
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej3600-6000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK, GRUP DODATKU FUNKCYJNEGO I KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD PRACOWNIKÓW

Kategorie stanowiskStanowiskoGrupa dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
Stanowiska samodzielneDyrektor Krajowej Szkoły4wyższe7
zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły
główny księgowywedług odrębnych przepisów
audytor wewnętrzny
radca prawny
inspektor ochrony danychwyższe5
zastępca głównego księgowego3
kierownik ośrodka szkoleniowego4
kierownik działu lub sekcji
inspektor ds. obronnych
zastępca kierownika ośrodka szkoleniowego3
zastępca kierownika działu lub sekcji
Stanowiska wspomagającerzecznik prasowy4wyższe5
kierownik projektu
kierownik kancelarii ogólnej1
koordynator zadań administracyjnych działu lub sekcji2
główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)1
starszy asystent-
administrator systemu informatycznego3
administrator systemu teleinformatycznego
informatyk-analityk systemu1wyższe4
specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności)-
archiwista
asystent
starszy inspektor ds. (ze wskazaniem specjalności)3
samodzielny księgowyśrednie4
inspektor ds. (ze wskazaniem specjalności)wyższe-
bibliotekarz
informatyk12
starszy referent ds. (ze wskazaniem specjalności)-średnie-
księgowy
sekretarz
referent ds. (ze wskazaniem specjalności)
Stanowiska pomocniczesamodzielny referent ds. obsługi klienta-średnie2
kierownik punktu żywienia
szef kuchni
specjalista ds. technicznych-
technik bhp
kasjer
recepcjonista
kierowca autobusuwedług odrębnych przepisów
kierowca samochodu
Stanowiska obsługi technicznej i gospodarczejkucharz-zasadnicze-
kelner
barman
starsza pokojowa
konserwator - wykwalifikowany rzemieślnik
palacz c.o.podstawowe
robotnik gospodarczy
pokojowa
pomoc kuchenna
portier-szatniarz
dozorca-woźny
sprzątaczka