Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.871

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. poz. 1576) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłychOdcinek dla właściciela stacji zlewnej
1. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)

2. .............................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)

3. 1) ...........................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

4. 1) .............................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

5. ....................................................................................... m3

(objętość odebranych nieczystości ciekłych)

6. .............................................................................................

(rodzaj nieczystości ciekłych)*

7. .............................................................................................

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

(data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)

1. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)

2. .............................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)

3. 1) ..........................................................................................

2) .............................................................................................

3. .............................................................................................

(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

4. 1) ..........................................................................................

2) .............................................................................................

3) .............................................................................................

(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy)

5. ...................................................................................... m3

(objętość odebranych nieczystości ciekłych)

6. .............................................................................................

(rodzaj nieczystości ciekłych)*

7. .............................................................................................

(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)

8. Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)

* Bytowe lub przemysłowe.

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).