Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.194

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;";

2)
w § 5:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej - w przypadku liceum sztuk plastycznych albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;";

3)
w § 7 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

" egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej,";

4)
w § 10 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub świadectwo szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, stwierdzające promocję do klasy programowo wyższej i w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących równoważne świadectwu ukończenia szkoły podstawowej - w przypadku klasy I liceum sztuk plastycznych albo klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).