Warunki i tryb przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.555 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków;
2)
sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej;
3)
szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.
O przyjęcie do:
1)
klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą";
2)
klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;
3)
klasy I liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;
4)
klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 10 lat;
5)
klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
6)
klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
7)
klasy I szkoły muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
8)
klasy I szkoły sztuki tańca może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 16 lat;
9)
klasy I szkoły sztuki cyrkowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 13 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
10)
szkoły policealnej na semestr I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata;
11)
placówki artystycznej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
Szkoły artystyczne mogą prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie:
1)
poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole;
2)
działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych.
1. 
Wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, zwany dalej "wnioskiem", składa się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.
2. 
Termin składania wniosku powinien obejmować co najmniej 14 dni, przypadających w okresie od dnia 1 lutego do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, i upływać nie później niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
Rodzice kandydata albo pełnoletni kandydat dołączają do wniosku:
1)
(uchylony);
2)
zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej - w przypadku liceum sztuk plastycznych albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
3)
zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy III szkoły podstawowej - w przypadku ogólnokształcącej szkoły baletowej;
4)
zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy, albo opinię, o której mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat;
5)
świadectwo szkolne lub świadectwo szkoły artystycznej lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego - w przypadku szkoły policealnej.
1. 
Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej oraz placówki artystycznej przeprowadza się badanie przydatności.
2. 
Badanie przydatności w:
1)
ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia - polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
2)
ogólnokształcącej szkole baletowej i szkole sztuki tańca - polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej;
3)
szkole sztuki cyrkowej - polega na sprawdzeniu warunków psychofizycznych, predyspozycji ruchowych i poczucia rytmu;
4)
placówce artystycznej - polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji kandydata w zakresie odpowiadającym wybranej przez kandydata specjalności kształcenia.
1. 
Dla kandydatów do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych oraz szkoły policealnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio zajęć edukacyjnych artystycznych lub specjalności albo specjalizacji kształcenia.
2. 
Egzamin wstępny obejmuje:
1)
w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:
a)
w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo:
egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej,
b)
w specjalności rytmika:
egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,
egzamin, o którym mowa w lit. a tiret drugim;
2)
w szkole muzycznej II stopnia:
a)
w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa i lutnictwo: - egzamin, o którym mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwszym,

- egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, dla szkoły muzycznej I stopnia, przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej,

b)
w specjalności rytmika:
egzaminy, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwszym i drugim,
egzamin, o którym mowa w lit. a tiret drugim;
3)
w liceum sztuk plastycznych:
a)
egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
b)
egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dla szkoły podstawowej;
4)
w szkole policealnej:
a)
egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,
b)
egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia.
1. 
Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej.
2. 
Termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego powinien przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. 
Szkoła lub placówka artystyczna, uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności lub egzaminu wstępnego, zapewnia równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:
1)
zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności lub egzaminu wstępnego praktycznego lub ustnego;
2)
zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;
3)
zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
4. 
Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
1. 
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badanie przydatności lub egzamin wstępny wchodzą nauczyciele danej szkoły lub placówki artystycznej.
2. 
Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1)
podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;
2)
ustalenie odpowiednio rodzaju, formy i liczby zadań dla kandydata, realizowanych w ramach badania przydatności, lub tematów i zadań egzaminu wstępnego;
3)
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej.
3. 
Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
4. 
Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
1. 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne składają, w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, odpowiednio:
1)
(uchylony);
2)
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub świadectwo szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, stwierdzające promocję do klasy programowo wyższej i w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących równoważne świadectwu ukończenia szkoły podstawowej - w przypadku klasy I liceum sztuk plastycznych albo klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
3)
świadectwo szkolne potwierdzające otrzymanie promocji do klasy IV szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy IV szkoły podstawowej - w przypadku klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej.
2. 
Dyrektor szkoły artystycznej podaje do publicznej wiadomości informację o terminie złożenia dokumentów, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, w miejscu, w którym lista ta została podana do publicznej wiadomości.
1. 
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.
2. 
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do placówki artystycznej na rok kształcenia wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia ucznia z jednej placówki artystycznej do innej placówki artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia na rok kształcenia, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.
3. 
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej.
4. 
Do egzaminu kwalifikacyjnego przepisy § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej odpowiednio do klasy wyższej niż I, na semestr wyższy niż I lub rok kształcenia wyższy niż I przeprowadza się w terminie, w którym w szkole lub placówce artystycznej przeprowadza się badanie przydatności lub egzamin wstępny.
2. 
Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej szkoły lub placówki artystycznej lub kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły lub placówki artystycznej lub w sprawie przejścia ucznia z jednej szkoły lub placówki artystycznej do innej szkoły lub placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego.
3. 
Termin egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, wyznacza dyrektor szkoły lub placówki artystycznej.
4. 
Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej powiadamia odpowiednio kandydata albo ucznia o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.
1. 
W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą nauczyciele danej szkoły lub placówki artystycznej. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej wyznacza przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
2. 
Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:
1)
sporządzenie protokołu egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata albo ucznia;
2)
przekazanie protokołu, o którym mowa w pkt 1, dyrektorowi szkoły lub placówki artystycznej.
Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności odpowiednio kandydata albo ucznia zawartej w protokole, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata albo ucznia do danej klasy, na dany semestr lub rok kształcenia w szkole lub placówce artystycznej, z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne - po przedłożeniu przez kandydata albo ucznia świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.
1. 
Uczeń przyjęty do szkoły lub placówki artystycznej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. 
Jeżeli w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne, do której uczeń został przyjęty, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1)
uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
2)
kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
3)
uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.
3. 
Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego w § 2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, powinien obejmować co najmniej 14 dni przypadających w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 21 czerwca 2019 r.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i szkoły muzycznej II stopnia egzamin wstępny obejmuje:
1)
egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;
2)
egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych;
3)
inne egzaminy związane ze specjalnością kształcenia, jeżeli statut szkoły przewiduje przeprowadzanie takich egzaminów; egzamin przeprowadza się w zakresie i formie określonych w statucie szkoły.
1. 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, powinien przypadać w okresie od 30. dnia po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 21 czerwca 2019 r.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po ich ustaleniu.
Do postępowań rekrutacyjnych do szkół lub placówek artystycznych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686).
Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 20.
W roku szkolnym 2018/2019 egzamin kwalifikacyjny do szkoły artystycznej obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia odpowiednio do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 3 , z wyjątkiem § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 11 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r. 4
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2022 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).