Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2416

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej (Dz. U. poz. 1089) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) minimalnej cenie zamiany - rozumie się przez to cenę czystą, ustaloną przez Ministra Finansów, stanowiącą najniższą przyjętą cenę czystą obligacji o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży, ustaloną na podstawie ofert złożonych przez uczestników przetargu;",

b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) DSPW - rozumie się przez to banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obligacje są nabywane i zbywane na przetargach, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 28a ust. 1.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przetargach mogą brać udział:

1) DSPW,

2) banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, nieposiadające statusu DSPW

- zwani dalej "uczestnikami przetargu".";

4) w § 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu;";

5) w § 20 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) godziny, w jakich można składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej.";

6) uchyla się rozdział 5;
7) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

"Rozdział 5a

Sprzedaż dodatkowa

§ 28a. 1. DSPW, którzy nabyli obligacje na przetargu sprzedaży, mogą nabywać dodatkowe obligacje poza przetargiem sprzedaży (sprzedaż dodatkowa) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2. Sprzedaż dodatkowa jest organizowana w dniu przetargu sprzedaży.

3. Do sprzedaży dodatkowej przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem że minimalna wartość nominalna oferty wynosi 1000 (jeden tysiąc) złotych.

§ 28b. W ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o danym terminie wykupu są sprzedawane:

1) po średniej ważonej cenie czystej, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu wielu cen;

2) po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy obligacje były sprzedawane na przetargu jednej ceny.

§ 28c. 1. Każdy DSPW może nabyć w ramach zakupu dodatkowego dowolne obligacje oferowane na przetargu sprzedaży w kwocie odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej wszystkich obligacji nabytych przez tego DSPW na przetargu sprzedaży i procentowego mnożnika odpowiadającego miejscu tego DSPW w ostatnim opublikowanym rankingu DSPW. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1 000 000 (jednego miliona) złotych.

2. Minister Finansów publikuje w sposób, o którym mowa w § 7, zestawienie zawierające mnożniki, o których mowa w ust. 1, wraz z odpowiadającymi im miejscami w rankingu DSPW

3. Ranking DSPW na dany kwartał ustalany jest według kryteriów określonych w regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, stanowiącym integralną część umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, zawieranej przez Ministra Finansów z DSPW, i na jego podstawie ogłaszany przez Ministra Finansów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

§ 28d. 1. DSPW może składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej w godzinach określonych w komunikacie, o którym mowa w § 20 ust. 1.

2. Oferta zakupu obligacji składana przez DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

3) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

4) upoważnienie dla Krajowego Depozytu do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 30 ust. 4-6;

5) numer konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych bądź rachunku zbiorczego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik nabywa obligacje.

3. Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych w ramach sprzedaży dodatkowej przez jednego DSPW nie może być większa od wartości, o której mowa w § 28c ust. 1.

4. Oferta złożona przez danego DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej przekraczająca wartość, o której mowa w ust. 3, zostaje odrzucona.

§ 28e. Po zakończeniu sprzedaży dodatkowej Minister Finansów ogłasza komunikat o jej wynikach, zawierający w szczególności:

1) datę przeprowadzenia sprzedaży dodatkowej;

2) datę i godzinę rozrachunku sprzedaży dodatkowej;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) cenę, o której mowa w § 28b;

5) wartość nominalną sprzedanych obligacji.";

8) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Rozrachunek przetargu sprzedaży i sprzedaży dodatkowej";

9) w § 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 4.";

10) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. W przypadku sprzedaży dodatkowej przepisy § 29 i § 30 stosuje się odpowiednio.";

11) w § 34 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości sprzedaży obligacji o danym terminie wykupu na przetargu zamiany, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.";

12) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na przetargu zamiany uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę niekonkurencyjną zakupu obligacji o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży w zamian za oferowane do odkupu obligacje o danym terminie wykupu.";

13) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Finansów może zaoferować uczestnikom, którzy nabyli obligacje o danym terminie wykupu na przetargu zamiany, nabycie dodatkowych obligacji o tym samym terminie wykupu w drodze zakupu gotówkowego w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy sumą papierów o danym terminie wykupu nabytych przez uczestnika przetargu na przetargu zamiany a najbliższą wielokrotnością tysiąca.";

14) w § 46 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wartość narosłych odsetek na dzień rozrachunku przetargu;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.