Zmiana rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.651

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 738, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Beret w kolorze granatowym, z wizerunkiem orła w kolorze srebrnym, z napisem "POLICJA", haftowany mechanicznie, na czarnym tle, noszą policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i komórek organizacyjnych właściwych do spraw minersko - pirotechnicznych: ";

2)
w § 11a wyrazy "kombinezon antyterrorysty" zastępuje się wyrazami "kombinezon kontrterrorysty";
3)
w § 26:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) berecie noszonym przez policjanta Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji i komórki organizacyjnej właściwej do spraw minersko-pirotechnicznych.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i komórek organizacyjnych właściwych do spraw minersko-pirotechnicznych noszą dystynkcje na beretach w następujący sposób:";

4)
w § 28:
a)
w ust. 2 wyrazy "w szyku zwartym" zastępuje się wyrazami "w pododdziale zwartym",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Znak identyfikacji imiennej, obejmujący pierwszą literę imienia oraz nazwisko policjanta, w postaci:

l) metalowej tabliczki w kształcie prostokąta o szerokości 13 mm i długości 80-100 mm, w kolorze granatowym z obramowaniem w kolorze starego srebra, na której są litery, o wysokości 5 mm i grubości 1 mm, oraz kropka w kolorze starego srebra, z zapięciem umożliwiającym przyleganie do tkaniny wierzchniej,

2) taśmy sczepnej w kolorze granatowym, w kształcie prostokąta o wymiarach 25 x 130 mm, na której są litery, o wysokości 8,5 mm i grubości 1 mm, oraz kropka w kolorze srebrnym haftowane mechanicznie

– nosi się na elementach umundurowania, z wyjątkiem gdy policjanci występują w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej Policji.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Znak identyfikacji imiennej w postaci:

1) metalowej tabliczki nosi się na:

a) kurtce gabardynowej wyjściowej i koszuli wyjściowej letniej - bezpośrednio nad prawą górną kieszenią,

b) kurtce gabardynowej galowej - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej jego położeniu na kurtce gabardynowej wyjściowej,

c) koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej - bezpośrednio nad prawą górną kieszenią;

2) taśmy sczepnej nosi się na:

a) bluzie ćwiczebnej - nad prawą górną kieszenią,

b) koszulce polo z krótkim rękawem - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni,

c) kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru - na patce prawej górnej kieszeni,

d) swetrze służbowym - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni,

e) ocieplaczu z polaru, jeśli występuje jako samodzielny element ubioru służbowego - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej napisowi "POLICJA" po lewej stronie.",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Policjant-kobieta nosi znak identyfikacji imiennej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, na kurtce gabardynowej wyjściowej na wysokości odpowiadającej jego położeniu na kurtce gabardynowej wyjściowej policjanta.",

e)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Na ubiorze służbowym i ćwiczebnym policjant nosi znak identyfikacji indywidualnej lub znak identyfikacji imiennej.";

5)
w § 32:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) na zajęciach szkoleniowych i ćwiczebnych - w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i ośrodkach szkolenia Policji oraz oddziałach prewencji Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, a także w jednostkach organizacyjnych Policji podczas odbywania doskonalenia zawodowego;

2) w czasie pełnienia służby - w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji;",

b)
w ust. 1a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w innych przypadkach niż wymienione w pkt 1 i 2, wynikających z potrzeb służby.";

6)
w § 40:
a)
w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) "Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej" - centralnie między wyłogiem a wszyciem rękawa kurtki wyjściowej, 6 cm nad górną krawędzią prawej górnej kieszeni, lub centralnie nad prawą kieszenią koszuli wyjściowej letniej, 6 cm nad jej górną krawędzią.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 2-4 i 9 - na kurtce wyjściowej na wysokości odpowiadającej położeniu prawej górnej kieszeni kurtki wyjściowej policjanta;";

7)
w § 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Policjant otrzymuje znak identyfikacji imiennej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 2, również po zmianie imienia lub nazwiska.";

8)
w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Okres używalności dystynkcji, wizerunku orła z napisem "POLICJA" oraz znaków identyfikacyjnych policjanta, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3-5, jest równy okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których one zostały wydane.";

9)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
10)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli określającej normę umundurowania:
a)
nr 1 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na stałe po lp. 48 dodaje się lp. 49 w brzmieniu:
49Znak identyfikacji imiennejkpl.1jednorazowokomplet: znak wykonany z metalu - 1 szt" z taśmy - 2 szt.
b)
nr 2 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla policjantów-kobiet mianowanych na stałe po lp. 50 dodaje się lp. 51 w brzmieniu:
51Znak identyfikacji imiennejkpl.1jednorazowokomplet: znak wykonany z metalu - 1 szt., z taśmy - 2 szt.
c)
nr 3 dotyczącą ubioru służbowego, wyjściowego i galowego dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji po lp. 48 dodaje się lp. 49 w brzmieniu:
49Znak identyfikacji imiennejkpl.1jednorazowokomplet: znak wykonany z metalu - 1 szt" z taśmy - 2 szt.
d)
nr 4 dotyczącą ubioru służbowego dla policjantów-mężczyzn mianowanych na okres służby przygotowawczej po lp. 39 dodaje się lp. 40 w brzmieniu:
40Znak identyfikacji imiennejkpl.1jednorazowokomplet: znak wykonany z metalu - 1 szt" z taśmy - 2 szt.
e)
nr 5 dotyczącą ubioru służbowego dla policjantów-kobiet mianowanych na okres służby przygotowawczej po lp. 41 dodaje się lp. 42 w brzmieniu:
42Znak identyfikacji imiennejkpl.1jednorazowokomplet: znak wykonany z metalu - 1 szt" z taśmy - 2 szt.
f)
nr 8 dotyczącą ubioru ćwiczebnego dla policjantów:
w tabeli:
––
tytuł kolumny 4 otrzymuje brzmienie:

"Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji i komórki organizacyjne właściwe do spraw minersko-pirotechnicznych",

––
w lp. 2 i 5 w kolumnie 2 wyraz "antyterrorysty" zastępuje się wyrazem "kontrterrorysty",
w uwagach pod tabelą uchyla się pkt 3.
1. 
Dopuszcza się noszenie znaku identyfikacji imiennej określonego w § 28 ust. 3:
1)
pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, na:
a)
ubiorze ćwiczebnym, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. poz. 1879),
b)
koszulce polo z krótkim rękawem do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)
pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. 
Znak identyfikacji imiennej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
lit. a, nosi się, z wyjątkiem gdy policjanci występują w pododdziale zwartym, bezpośrednio nad prawą górną kieszenią bluzy ćwiczebnej i kombinezonu ochronnego letniego, a na kurtce ćwiczebnej z podpinką i kamizelką - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu prawej górnej kieszeni kombinezonu ochronnego letniego;
2)
lit. b, nosi się, z wyjątkiem gdy policjanci występują w pododdziale zwartym - po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

I. 

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH POLICJANTA

wzór

Znak identyfikacji indywidualnej policjanta

wzór

Znak identyfikacji imiennej w postaci metalowej tabliczki

wzór

Znak identyfikacji imiennej w postaci taśmy sczepnej

II. 

WZORY ZNAKÓW RODZAJÓW SŁUŻB POLICJI, ZNAKÓW GENERALNEGO INSPEKTORA I NADINSPEKTORA POLICJI ORAZ ZNAKU "POLICJA"

Do kurtki wyjściowej

wzór

Służba kryminalna

wzór

Służba śledcza

wzór

Służba spraw wewnętrznych

wzór

Służba prewencyjna (z wyłączeniem komórek organizacyjnych ruchu drogowego)

wzór

Służba prewencyjna (komórki organizacyjne ruchu drogowego)

wzór

Oddziały prewencji

wzór

Policja sądowa

wzór

Służba kontrterrorystyczna

a) na prawą stronę kołnierza,

b) na lewą stronę kołnierza

wzór

Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji

Do kurtki galowej, kurtki służbowej letniej i kurtki służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru

wzór

Służba kryminalna

wzór

Służba śledcza

wzór

Służba spraw wewnętrznych

wzór

Służba prewencyjna (z wyłączeniem komórek organizacyjnych ruchu drogowego)

wzór

Służba prewencyjna (komórki organizacyjne ruchu drogowego)

wzór

Oddziały prewencji

wzór

Policja sądowa

wzór

Służba kontrterrorystyczna

wzór

Służba wspomagająca, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji

wzór

Znak do elementów ubioru służbowego i munduru ćwiczebnego

wzór

Znak generalnego inspektora i nadinspektora Policji

wzór

Znak do kurtki galowej i płaszcza wyjściowego całorocznego

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).