Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2437

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 listopada 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718, z 2021 r. poz. 158 i 788 oraz z 2022 r. poz. 37 i 597) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13:
a)
w ust. 2 objaśnienie symbolu Cr otrzymuje brzmienie:

"Cr - cenę referencyjną obliczaną dla jednostki kogeneracji, o której mowa w ust. 1, w zależności od rodzaju zużywanego w niej paliwa, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy [w zł/GJ], ",

b)
w ust. 3 użyty w różnym przypadku wyraz "źródła" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "jednostki kogeneracji",
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 1, w których do wytwarzania ciepła jest zużywanych jednocześnie kilka rodzajów paliw, przy obliczaniu wskaźnika referencyjnego ustala się średnią ze wskaźników referencyjnych ważoną planowanym udziałem energii chemicznej poszczególnych rodzajów paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych jednostkach.",

d)
ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5. Wskaźnik referencyjny, o którym mowa w ust. 4, można zwiększyć w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła i dla jednostek kogeneracji, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji o sumie mocy zainstalowanej cieplnej:

1) powyżej 100 do 200 MW - maksymalnie o 1%;

2) powyżej 50 MW do 100 MW - maksymalnie o 1,5%;

3) powyżej 10 MW do 50 MW - maksymalnie o 2%;

4) powyżej 5 MW do 10 MW - maksymalnie o 3%;

5) powyżej 1 MW do 5 MW - maksymalnie o 5%;

6) do 1 MW - maksymalnie o 7%.

6. Wskaźnik zmiany przychodów ze sprzedaży ciepła dla jednostek kogeneracji [w %], dla których przedsiębiorstwo energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w ust. 1, obliczanych na podstawie planowanych cen lub stawek opłat i planowanych na dany rok stosowania taryfy wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji tych cen i stawek opłat dla jednostek kogeneracji nie może być wyższy, uwzględniając wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła obliczanych dla tych jednostek kogeneracji na podstawie dotychczas stosowanych cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy oraz planowanych, na dany rok stosowania taryfy, wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji cen i stawek opłat dla tych jednostek kogeneracji, niż określony wzorem:

1)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

2)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

3)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

- gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CcSn - średnią cenę sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w danej jednostce kogeneracji [w zł/GJ],

CCSn-1 - średnią cenę sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w danej jednostce kogeneracji, ogłoszoną w roku poprzedzającym rok ostatnio ogłoszonej średniej ceny sprzedaży ciepła oznaczonej symbolem "CCSn" [w zł/GJ],

Xc - obowiązujący wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 47 ust. 2f ustawy, ustalany dla poszczególnych rodzajów paliw, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, zgodnie z wzorem określonym w ust. 4 i z uwzględnieniem ust. 4a.",

e)
uchyla się ust. 7,
f)
w ust. 9 wyrazy "źródeł ciepła" zastępuje się wyrazami "jednostek kogeneracji",
g)
w ust. 11 wyraz "źródeł" zastępuje się wyrazami "jednostek kogeneracji", a wyrazy "wskaźnik wzrostu" zastępuje się wyrazami "wskaźnik zmiany";
2)
w § 28 w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła, dla której ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, może nastąpić w przypadku istotnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub zmiany cen paliw, przy czym analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu uprawnień do emisji lub zmiany cen paliw.";

3)
§ 45e otrzymuje brzmienie:

"§ 45e. Do dnia 15 marca 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w dotychczasowej taryfie wzrost uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, został ograniczony zgodnie z § 13 ust. 6, a po zatwierdzeniu tej taryfy wskaźnik zmiany przychodów, o którym mowa w § 13 ust. 6, uległ zmianie.";

4)
po § 47 dodaje się § 47a i § 47b w brzmieniu:

"§ 47a. 1. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., przedsiębiorstwo energetyczne może doliczyć do ceny ciepła oznaczonej symbolem CC, ustalonej zgodnie z § 13, kwotę w wysokości do:

1) 22 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami węglowymi,

2) 30 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi,

3) 28 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji opalanych olejem opałowym,

4) 25 zł/GJ - w przypadku jednostek kogeneracji stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii

- z tytułu pokrycia kosztów paliwa, które nie zostały uwzględnione w cenie referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3.

2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w § 13 ust. 1, w których do wytwarzania ciepła jest zużywanych jednocześnie kilka rodzajów paliw, kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się jako średnią z wartości kwot określonych w ust. 1 ważoną planowanym udziałem energii chemicznej poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tych jednostkach.

3. Cena ciepła po doliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, może być wyższa od ceny referencyjnej, o której mowa w § 13 ust. 2 i 3, a jej zmiana w zakresie, w jakim obejmuje doliczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, nie jest ograniczona wskaźnikiem zmiany przychodów, o którym mowa w § 13 ust. 6.

4. W taryfie albo jej zmianie, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca 2023 r., doliczenie do ceny ciepła kwoty, o której mowa w ust. 1 albo 2, stosuje się nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.

§ 47b. Przedsiębiorstwo energetyczne stosujące uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, do dnia 15 marca 2023 r., może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli zmiana dotyczy doliczenia do ceny ciepła kwoty, o której mowa w § 47a ust. 1 albo 2.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).