§ 28. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.718

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r. do: 31 grudnia 2027 r.
§  28. 
1.  21
 W przypadku istotnej i nieprzewidywalnej zmiany warunków lub istotnej zmiany zakresu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w odniesieniu do działalności w zakresie wytwarzania ciepła w źródłach innych niż określone w § 13 ust. 1 lub działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, może nastąpić zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania. Zmiana ta następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tej zmiany.
1a.  22
 Zmiana wprowadzonej do stosowania taryfy dla ciepła, dla której ceny i stawki opłat ustala się na podstawie § 11 i § 12, może nastąpić w przypadku istotnej i nieprzewidywalnej zmiany cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla lub zmiany cen paliw, przy czym analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian dokonuje się wyłącznie w zakresie zmiany cen zakupu uprawnień do emisji lub zmiany cen paliw. Zmiana następuje w trybie określonym w art. 47 ustawy.
2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może ustalić w taryfie ceny i stawki opłat w taki sposób, aby łagodzić skutki wprowadzenia w pierwszym roku stosowania taryfy cen i stawek opłat, o których mowa w § 19-23, dla tych grup taryfowych, których ochrona ich interesów tego wymaga, biorąc pod uwagę eliminowanie subsydiowania skrośnego.
3.  23
 Przedsiębiorstwo energetyczne w odniesieniu do jednostek kogeneracji, do których jest stosowany uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić o zmianę taryfy przed upływem okresu, o którym mowa w § 13 ust. 10, jeżeli w trakcie tego okresu zostaną ogłoszone średnie ceny sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, lub zostanie zmieniony wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 47 ust. 2f ustawy, dotyczący paliwa stosowanego w jednostce kogeneracji, lub nastąpi zmiana posiadanej koncesji wynikająca z istotnej zmiany zakresu wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności zmiany wykorzystywanego paliwa.
4.  24
 Przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w jego trakcie zostaną ogłoszone wskaźniki, o których mowa w § 11 ust. 4a i 5, lub jeżeli nastąpi spełnienie warunków, o których mowa w § 11 ust. 7 pkt 1 i 2.
21 § 28 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.

22 § 28 ust. 1a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2437) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 listopada 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.

23 § 28 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 2022 r. (Dz.U.2022.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2022 r.
24 § 28 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.