§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1695

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718, z 2021 r. poz. 158 i 788 oraz z 2022 r. poz. 37, 597 i 2437) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W kalkulacji stawek opłat w taryfie dystrybutora ciepła prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem uzasadniony planowany przychód będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji pomniejsza się o przychody uzyskiwane z tytułu różnicy pomiędzy wielkością mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej na podstawie umów kompleksowych a wielkością mocy cieplnej zamówionej w obcych źródłach zasilających sieć ciepłowniczą dystrybutora ciepła.",

b)
uchyla się ust. 4,
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła daną siecią ciepłowniczą w pierwszym roku stosowania taryfy nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru:

PD = PDn-1 x [1 + (1 - usd - uwd) x (RPI: 100%) + Usd x (zsd: 100%) + uwd x (Zw: 100%)]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PD - uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła daną siecią ciepłowniczą w pierwszym roku stosowania taryfy,

PDn-1 - przychód obliczony na podstawie planowanych wielkości sprzedaży ciepła i mocy zamówionej przez odbiorców danej sieci ciepłowniczej na pierwszy rok stosowania taryfy oraz stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji w obowiązującej taryfie [w zł],

usd - wskaźnik udziału kosztów strat przesyłowych w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE",

uwd - wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, w szczególności kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" [w %],

zsd - wskaźnik rocznych zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju w danym roku kalendarzowym w stosunku do roku wcześniejszego, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE [w %],

zw - zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, określoną na podstawie ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku wcześniejszego [w %].",

d)
w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "zgodnie z ust. 4" zastępuje się wyrazami "zgodnie z ust. 4a",
e)
uchyla się ust. 8,
f)
dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Przedsiębiorstwo energetyczne może także wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy, w której ceny i stawki opłat dla pierwszego roku jej stosowania zostaną skalkulowane na bazie uzasadnionego planowanego przychodu określonego zgodnie z ust. 1-3. W takim przypadku przepisów ust. 4a i 5 nie stosuje się.";

2)
w § 28:
a)
w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "W przypadku istotnej zmiany warunków lub zakresu" zastępuje się wyrazami "W przypadku istotnej i nieprzewidywalnej zmiany warunków lub istotnej zmiany zakresu",
b)
w ust. 1a w zdaniu pierwszym po wyrazie "istotnej" dodaje się wyrazy "i nieprzewidywalnej",
c)
w ust. 4 wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4a";
3)
uchyla się § 45b.