§ 11. - Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.718

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r. do: 31 grudnia 2027 r.
§  11. 
1. 
Ceny i stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy ustala się na podstawie planowanych na ten rok:
1)
uzasadnionych rocznych kosztów wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło;
2)
uzasadnionych rocznych kosztów modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska;
3)
uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1, oraz w przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 2;
4)
uzasadnionych kosztów realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284);
5) 2
 uzasadnionych rocznych kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla ustalanych na podstawie średniej ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kontraktach terminowych z dostawą w grudniu roku, w którym przypada zakończenie pierwszego roku obowiązywania taryfy dla ciepła; średnią cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla stanowi średnia cena notowań z ostatnich 30 sesji notowań opublikowanych na jednej z giełd towarowych działających na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w zł/Mg CO2], przy czym poszczególne ceny notowań przelicza się na złote według średniego kursu waluty, w której były prowadzone notowania, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli w tym dniu nie został ogłoszony średni kurs, stosuje się średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w najbliższym dniu poprzedzającym dzień sesji notowań; określenia średniej ceny notowań z ostatnich 30 sesji notowań dokonuje się przed dniem złożenia lub ostatniej aktualizacji wniosku stanowiącego podstawę wydania decyzji zatwierdzającej taryfę.
2. 
Suma uzasadnionych rocznych kosztów oraz uzasadnionego zwrotu z kapitału, o których mowa w ust. 1, stanowi uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego ze sprzedaży ciepła będący podstawą kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1.
3.  3
 W kalkulacji stawek opłat w taryfie dystrybutora ciepła prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem uzasadniony planowany przychód będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji pomniejsza się o przychody uzyskiwane z tytułu różnicy pomiędzy wielkością mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej na podstawie umów kompleksowych a wielkością mocy cieplnej zamówionej w obcych źródłach zasilających sieć ciepłowniczą dystrybutora ciepła.
4.  4
 (uchylony).
5.  5
 Uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru:

PC = PWn-1 x [1 + (1 - upco2w - uww) x (RPI: 100%) + upco2w x (zpco2w: 100%) + uww x (zw: 100%) + 0,02]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PC - uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła,

PWn-1 - przychód obliczony na podstawie planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości N i Q dla danego źródła ciepła i określonego nośnika ciepła, o których mowa w § 19, oraz cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła w obowiązującej taryfie [w zł],

upco2w - wskaźnik udziału kosztów paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

uww - wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy, w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" [w %],

zpco2w - wskaźnik rocznych zmian jednostkowych kosztów paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju w danym roku kalendarzowym w stosunku do roku wcześniejszego, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE [w %],

zw - zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, określoną na podstawie ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku wcześniejszego [w %].

6.  6
 Wskaźniki dotyczące wytwarzania ciepła oznaczone symbolami upco2w, uww oraz zpco2w, o których mowa w ust. 5, są obliczane i publikowane łącznie dla źródeł ciepła opalanych paliwami węglowymi, opalanych paliwami gazowymi, opalanych olejem opałowym, stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii oraz dla źródeł ciepła opalanych innymi paliwami.
7.  7
 Przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla usług przesyłania i dystrybucji świadczonych w ramach danej sieci ciepłowniczej, w którym uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła obliczono zgodnie z ust. 4, lub z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła z danego źródła ciepła, w odniesieniu do którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen przewidzianego w § 13 ust. 1, w którym uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła obliczono zgodnie z ust. 5, o ile ta sieć ciepłownicza lub to źródło ciepła wchodzą w skład systemu ciepłowniczego, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)
jest efektywny energetycznie w rozumieniu art. 7b ust. 4 ustawy;
2)
wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony dla tego systemu ciepłowniczego zgodnie z metodyką wyznaczania wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zawartą w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest niższy od 0,65.
8.  8
 (uchylony).
2 § 11 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2022 r. (Dz.U.2022.597) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2022 r.
3 § 11 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.

4 § 11 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.
5 § 11 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2028 r.
6 § 11 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2028 r.
7 § 11 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2028 r.
8 § 11 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1695) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.