§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2437

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. g, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.