Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 23 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718 oraz z 2021 r. poz. 158 i 788) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w kalkulacji stawek opłat w taryfie dystrybutora ciepła prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem uzasadniony planowany przychód będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji pomniejsza się o przychody uzyskiwane z tytułu różnicy pomiędzy wielkością mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej na podstawie umów kompleksowych a wielkością mocy cieplnej zamówionej w obcych źródłach zasilających sieć ciepłowniczą dystrybutora ciepła.",

b)
dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

"4. Uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła daną siecią ciepłowniczą w pierwszym roku stosowania taryfy nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru:

PD = PDn-1 x [1 + (1 - usd - uwd) x (RPI: 100%) + Usd x (zsd: 100%) + uwd x (zw: 100%)]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PD - uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła daną siecią ciepłowniczą w pierwszym roku stosowania taryfy,

PDn-1 - przychód obliczony na podstawie planowanych wielkości sprzedaży ciepła i mocy zamówionej przez odbiorców danej sieci ciepłowniczej na pierwszy rok stosowania taryfy oraz stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji w obowiązującej taryfie [w zł],

usd - wskaźnik udziału kosztów strat przesyłowych w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE",

uwd - wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, w szczególności kosztów składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" [w %],

zsd - wskaźnik rocznych zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych w systemach ciepłowniczych przedsiębiorstw koncesjonowanych w kraju w danym roku kalendarzowym w stosunku do roku wcześniejszego, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE [w %],

zw - zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, określoną na podstawie ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku wcześniejszego [w %].

5. Uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru:

PC = PWn-1 x [1 + (1 - upco2w - uww) x (RPI: 100%) + upco2w x (zpco2w: 100%) + uww x (zw: 100%) + 0,02]

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PC - uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła,

PWn-1 - przychód obliczony na podstawie planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości N i Q dla danego źródła ciepła i określonego nośnika ciepła, o których mowa w § 19, oraz cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła w obowiązującej taryfie [w zł],

upco2w - wskaźnik udziału kosztów paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

uww - wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy, w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" [w %],

zpco2w - wskaźnik rocznych zmian jednostkowych kosztów paliw i uprawnień do emisji dwutlenku węgla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju w danym roku kalendarzowym w stosunku do roku wcześniejszego, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE [w %],

zw - zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, określoną na podstawie ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku wcześniejszego [w %].

6. Wskaźniki dotyczące wytwarzania ciepła oznaczone symbolami upco2w, uww oraz zpco2w, o których mowa w ust. 5, są obliczane i publikowane łącznie dla źródeł ciepła opalanych paliwami węglowymi, opalanych paliwami gazowymi, opalanych olejem opałowym, stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii oraz dla źródeł ciepła opalanych innymi paliwami.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla usług przesyłania i dystrybucji świadczonych w ramach danej sieci ciepłowniczej, w którym uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego będący podstawą kalkulacji stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła obliczono zgodnie z ust. 4, lub z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła z danego źródła ciepła, w odniesieniu do którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen przewidzianego w § 13 ust. 1, w którym uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła obliczono zgodnie z ust. 5, o ile ta sieć ciepłownicza lub to źródło ciepła wchodzą w skład systemu ciepłowniczego, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest efektywny energetycznie w rozumieniu art. 7b ust. 4 ustawy;

2) wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej określony dla tego systemu ciepłowniczego zgodnie z metodyką wyznaczania wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zawartą w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej jest niższy od 0,65.

8. Przedsiębiorstwo energetyczne może także wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy, w której ceny i stawki opłat dla pierwszego roku jej stosowania zostaną skalkulowane na bazie uzasadnionego planowanego przychodu określonego zgodnie z ust. 1-3. W takim przypadku przepisów ust. 4 i 5 albo § 45b ust. 1 nie stosuje się.";

2)
w § 13:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wskaźnik wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła dla źródeł ciepła [w %], dla których przedsiębiorstwo energetyczne stosuje uproszczony sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w ust. 1, obliczanych na podstawie planowanych cen lub stawek opłat i planowanych na dany rok stosowania taryfy wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji tych cen i stawek opłat dla źródeł ciepła nie może być wyższy, uwzględniając wielkość przychodów ze sprzedaży ciepła obliczanych dla tych źródeł na podstawie dotychczas stosowanych cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy oraz planowanych, na dany rok stosowania taryfy, wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła w kalkulacji cen i stawek opłat dla tych źródeł ciepła, niż określony wzorem:

1)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

2)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

3)

dla przedsiębiorstw, których jednoskładnikowa cena ciepła (Cn-1) [w zł/GJ] obliczona na podstawie taryfy obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku taryfowego i planowanej wielkości sprzedaży ciepła, mocy zamówionej oraz nośnika ciepła na pierwszy rok stosowania taryfy spełniała warunek:

- gdzie poszczególne symbole oznaczają:

CCSn - średnią cenę sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w danej jednostce kogeneracji [w zł/GJ],

CCSn-1 - średnią cenę sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy, wytworzonego w jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji, w których zużywane jest tego samego rodzaju paliwo jak w danej jednostce kogeneracji, ogłoszoną w roku poprzedzającym rok ostatnio ogłoszonej średniej ceny sprzedaży ciepła oznaczonej symbolem "CCSn" [w zł/GJ].",

b)
dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. W taryfach ukształtowanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, dla źródeł, które wchodzą w skład systemu ciepłowniczego niespełniającego łącznie warunków określonych w § 11 ust. 7 pkt 1 i 2, dopuszczalny wskaźnik wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła określony zgodnie z ust. 6 pomniejsza się o 1 punkt procentowy.";

3)
w § 14 w objaśnieniu symbolu Ce wyrazy "Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", " zastępuje się wyrazami "Prezesa URE";
4)
w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uzasadniona wysokość zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i ponoszonego w związku z tym ryzyka, a przy jej określaniu należy w szczególności uwzględnić:

1) warunki panujące na rynkach finansowych i wynikający z nich poziom stóp procentowych, ocenę ryzyka wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, a także wartość aktywów przedsiębiorstwa, która jest faktycznie zaangażowana w działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło;

2) nowe źródła ciepła stanowiące instalacje odnawialnego źródła energii, źródła ciepła wytworzonego w kogeneracji oraz źródła ciepła odpadowego;

3) oszczędności uzyskane w wyniku obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa energetycznego wynikające z poprawy efektywności jego funkcjonowania;

4) oszczędności wynikające z wielkości emisji dwutlenku węgla, której udało się uniknąć lub którą udało się zredukować w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy w wyniku przeprowadzonych inwestycji w nowe lub znacząco zmodernizowane jednostki wytwórcze, sieci ciepłownicze lub infrastrukturę po stronie odbiorców końcowych, powiększając stopę zwrotu z kapitału o 1 punkt procentowy za każde 25% redukcji w przeliczeniu na jednostkę ciepła dostarczonego do odbiorców;

5) poziom cen ciepła z alternatywnych źródeł ciepła, które mogłyby być - w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony - wykorzystane w celu pokrycia zapotrzebowania na to ciepło, z uwzględnieniem możliwych do uniknięcia kosztów emisji dwutlenku węgla.";

5)
w § 28 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w jego trakcie zostaną ogłoszone wskaźniki, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5, lub jeżeli nastąpi spełnienie warunków, o których mowa w § 11 ust. 7 pkt 1 i 2.";

6)
po § 45a dodaje się § 45b-45e w brzmieniu:

"§ 45b. 1. Dla wniosków taryfowych składanych do dnia 31 grudnia 2027 r. uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła, dla którego nie stosuje się sposobu kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła, o którym mowa w § 13 ust. 1, nie może być niższy od wartości obliczonej według wzoru:

PC = (PWn-1 - KCO2n-1) x [1 + (1 - upw - uww) x (RPI: 100%) + upw x (zpw: 100%) + uww x (zw: 100%) + 0,02] + KCO2n

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PC - uzasadniony planowany przychód przedsiębiorstwa energetycznego stanowiący podstawę kalkulacji cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła dla danego źródła ciepła,

PWn-1 - przychód obliczony na podstawie planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości N i Q dla danego źródła ciepła i określonego nośnika ciepła, o których mowa w § 19, oraz cen ciepła, mocy zamówionej i określonego nośnika ciepła w obowiązującej taryfie [w zł],

KCO2n-1 - iloczyn planowanej na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości Q dla danego źródła ciepła, o której mowa w § 19, oraz kosztów jednostkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla obliczonych na podstawie całkowitych kosztów tych uprawnień i wielkości Q, o której mowa w § 19, zaplanowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne we wniosku taryfowym, na podstawie którego została zatwierdzona obowiązująca taryfa dla ciepła dla danego źródła ciepła [w zł],

upw - wskaźnik udziału kosztów paliw w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

uww - wskaźnik udziału kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, takich jak: składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Solidarnościowy, w kosztach wytwarzania ciepła dla przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE,

RPI - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, określony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" [w %],

zpw - wskaźnik rocznych zmian jednostkowych kosztów paliw przedsiębiorstw koncesjonowanych wytwarzających ciepło w kraju w danym roku kalendarzowym w stosunku do roku wcześniejszego, ostatnio określony i opublikowany za poprzedni rok kalendarzowy przez Prezesa URE [w %],

zw - zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, określoną na podstawie ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale danego roku kalendarzowego w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku wcześniejszego [w %],

KCO2n - wielkość kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla zaplanowaną przez przedsiębiorstwo energetyczne na pierwszy rok stosowania taryfy dla danego źródła ciepła [w zł].

2. Wielkości KCO2n-1 i KCO2n są uwzględniane przez przedsiębiorstwa energetyczne w odniesieniu do źródeł ciepła objętych systemem, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047 oraz z 2022 r. poz. 1).

3. Wskaźniki dotyczące wytwarzania ciepła wyrażone symbolami upw, uww oraz zpw, o których mowa w ust. 1, są obliczane i publikowane łącznie dla źródeł ciepła opalanych paliwami węglowymi, opalanych paliwami gazowymi, opalanych olejem opałowym, stanowiących instalacje odnawialnego źródła energii oraz dla źródeł ciepła opalanych innymi paliwami.

§ 45c. Do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w jego trakcie ogłoszone zostaną wskaźniki, o których mowa w § 45b ust. 1.

§ 45d. W przypadku wystąpienia o zmianę taryfy zatwierdzonej w 2021 r. do obliczenia wielkości PDn-1 oraz PWn-1, zdefiniowanych odpowiednio w § 11 ust. 4 i § 45b ust. 1, stosuje się ceny i stawki opłat w taryfach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2020 r., a wartość iloczynu oznaczona symbolem KCO2n-1 odpowiada iloczynowi planowanej na pierwszy rok stosowania taryfy wielkości Q dla danego źródła ciepła, o której mowa w § 19, oraz kosztów jednostkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla obliczonych na podstawie całkowitych kosztów tych uprawnień i wielkości Q, o której mowa w § 19, zaplanowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne we wniosku taryfowym, na podstawie którego została zatwierdzona taryfa dla ciepła dla danego źródła ciepła obowiązująca w dniu 31 grudnia 2020 r.

§ 45e. Do dnia 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne stosujące sposób kalkulacji cen i stawek opłat, o którym mowa w § 13 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o zmianę taryfy przed upływem okresu jej stosowania, jeżeli w dotychczasowej taryfie wzrost uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzedaży ciepła został ograniczony z zastosowaniem wskaźnika wzrostu przychodów zgodnie z § 13 ust. 6, a po zatwierdzeniu tej taryfy wskaźnik ten uległ zmianie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b w zakresie § 11 ust. 5-7 oraz § 1 pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).