§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b w zakresie § 11 ust. 5-7 oraz § 1 pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.