Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno--komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1602

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 sierpnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno--komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. poz. 1883) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1 wyrazy "uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r." zastępuje się wyrazami "uchwałą nr 151/2020 Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmienioną uchwałą nr 109/2021 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2021 r.";
2)
w § 2:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w latach 2021-2024:

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

c) tablicy interaktywnej:

– z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

d) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

e) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

f) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.",

b)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w latach 2021-2024:

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

c) tablicy interaktywnej:

– z projektorem ultrakrótkoogniskowym,

– bez projektora ultrakrótkoogniskowego,

d) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

e) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

f) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,

g) specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych wykorzystujących TIK, takich jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.",

c)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w latach 2021-2024:

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

c) pomocy dydaktycznych:

– notatników brajlowskich,

– linijek brajlowskich,

– innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej,

d) komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. c.",

d)
w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w latach 2021-2024:

a) laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

b) zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odleg-łość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodat-kowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowa-nia elementów graficznych na komputerze lub monitorze,

c) pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

– psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD - Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

– procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,

– dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC - Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

– dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery i z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

d) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,

e) komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w lit. c lub d.",

e)
w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Organ prowadzący, który w danym roku realizacji Programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, nie może otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji Programu.",

f)
ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2.

10. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c i d oraz w ust. 6 pkt 2 lit. c-e.",

g)
w ust. 12:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;",

h)
w ust. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 989);",

i)
po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

"14a. Warunek, o którym mowa w ust. 13 pkt 2-4, nie dotyczy szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół za granicą, o których mowa w ust. 3-6, wnioskujących w latach 2021-2024 o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły za granicą, o której mowa w § 2 ust. 3 i 4, z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit. c-f oraz ust. 4 pkt 2 lit. c-g, wynosi 14 000 zł.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły podstawowej, o której mowa w § 2 ust. 5 i 6, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 lit. c i d oraz ust. 6 pkt 2 lit. c-e, wynosi 35 000 zł.",

c)
dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, o której mowa w § 2 ust. 3-6, z przeznaczeniem na zakup w latach 2021-2024 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze, wynosi 14 000 zł. Przepisy ust. 2-4 stosuje się.";

4)
w § 8 w ust. 2:
a)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) informację o udziale w projekcie "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) lub projekcie "Lekcja: Enter" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych);",

b)
w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) liczbę uczniów w szkole z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6.";

5)
w § 10 w ust. 1 w pkt 3-5 wyrazy "15 czerwca" zastępuje się wyrazami "30 czerwca";
6)
w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW jest wyższa niż kwota przyznana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w ust. 4, zespół, o którym mowa w § 10, dokonuje kwalifikacji w następujący sposób:

1) w przypadku szkół, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 - w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2, otrzymuje szkoła, która brała udział w projektach, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8;

2) w przypadku szkół podstawowych, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, i SOSW - w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 5 pkt 2 lit. c i d, ust. 6 pkt 2 lit. c-e lub ust. 7, otrzymują te szkoły i SOSW, które mają większą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole lub SOSW.";

7)
w § 13 w ust. 3 w pkt 3-5 i w § 15 w ust. 1 w pkt 3-5 wyrazy "30 lipca" zastępuje się wyrazami "31 sierpnia";
8)
w § 16 w ust. 1 i 2 wyrazy "15 czerwca" zastępuje się wyrazami "31 sierpnia";
9)
w § 17 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 czerwca" zastępuje się wyrazami "15 września";
10)
w § 18 i § 19 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "15 lipca" zastępuje się wyrazami "30 września".
Organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 2 ust. 3-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, nie mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021-2024 na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
W 2021 r.:
1)
wniosek o udział w Programie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie do dnia 3 września 2021 r.;
2)
wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie do dnia 14 września 2021 r.;
3)
kwalifikacja do objęcia wsparciem finansowym, o której mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, następuje w terminie do dnia 28 września 2021 r.;
4)
przekazanie środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego, o którym mowa odpowiednio w § 13 ust. 3 pkt 2 i § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, następuje nie później niż w terminie do dnia 31 października 2021 r.
1. 
Do:
1)
wniosków o udział w Programie, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, pochodzących od dyrektorów szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 rozporządzenia zmienianego w § 1,
2)
wniosków o udział w Programie, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, pochodzących od dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zmienianego w § 1,
3)
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, pochodzących od organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia zmienianego w § 1

- złożonych w 2021 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem terminów określonych w § 3 pkt 3 i 4.

2. 
W przypadku gdy dyrektorzy szkół, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 rozporządzenia zmienianego w § 1, którzy w 2021 r. złożyli zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wnioski o udział w Programie, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamierzają w 2021 r. ubiegać się również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej lub zakup zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze, składają nowy wniosek o udział w Programie, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1. W takim przypadku dotychczasowe wnioski o udział w Programie, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.
3. 
W przypadku gdy organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia zmienianego w § 1, które w 2021 r. złożyły zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamierzają w 2021 r. ubiegać się również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej lub zakup zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze, składają nowy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1. W takim przypadku dotychczasowe wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania.
4. 
W przypadku złożenia nowych wniosków o udział w Programie oraz nowych wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.