Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 8 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) certyfikat superwizora psychoterapii - certyfikat wydawany przez stowarzyszenia, posiadające pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, prowadzące szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, wyłącznie metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, które uzyskały pozytywną opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii;";

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W przypadku postępowania mającego na celu zawarcie umowy w rodzaju leczenie szpitalne w trybie:

1) hospitalizacji planowej - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie hospitalizacji;

2) leczenia jednego dnia - przy ocenie spełnienia warunku uwzględnia się realizację umowy w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej.";

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 1 - "REHABILITACJA LECZNICZA":
a) część 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przedmiot postępowania: Fizjoterapia ambulatoryjna
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Magister fizjoterapii z co najmniej 5-letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej ½ etatu.12
1.2. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.8
1.3. Technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu.2
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia2.1. Urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.2. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.3. Zestaw do kriostymulacji parami azotu - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.4. Sala gimnastyczna stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.5. Kriokomora - w lokalizacji.7
2.6. Przebieralnia dla świadczeniobiorców stanowiąca odrębne pomieszczenie - w miejscu udzielania świadczeń.2
3. Pozostałe warunki3.1. W jednostce jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne fizjoterapeutów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.4
1.2. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym.4
1.3. Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych.4
III.Dostępność1. Dostępność - harmonogram czasu pracy1.1. Czas pracy zakładu - co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie.5
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie

10

b) w części 4 "Przedmiot postępowania: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym" w lp. I w pkt 2 "Sprzęt i aparatura medyczna/pomieszczenia" ppkt 2.7. otrzymuje brzmienie:

"2.7. Basen rehabilitacyjny - na jedną osobę korzystającą z basenu przypada co najmniej 4m2 lustra wody w basenie, dla osób dorosłych niecka basenowa jest napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci od 0,6 m do 0,75 m, zwany dalej "basenem rehabilitacyjnym" - w lokalizacji.";

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Warunek udokumentowanego, systematycznego zewnętrznego monitorowania procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzonego - co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, o którym mowa w tabeli nr 1 - "OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ" w kryterium "Jakość" w kategorii "Monitorowanie procesu psychoterapii" załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Tabela nr 1 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób metabolicznych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Dietetyk - co najmniej 50% czasu pracy poradni.16
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.10
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie alergologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.13
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.16
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.3
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.13
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie alergologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.16
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.3
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Czas pracy pielęgniarki z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w poradni diabetologicznej lub oddziale diabetologicznym - co najmniej 50% czasu pracy poradni.2Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
1.6. Pielęgniarka - edukator do spraw diabetologii ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
1.7. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji.2
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, procedur zabiegowych związanych z leczeniem stopy cukrzycowej (ICD-9: 86.221, 86.222, 86.223, 86.271, 86.272) - potwierdzone na podstawie danych sprawozdawczych.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii posiadających dodatkowo specjalizację w dziedzinie pediatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Czas pracy pielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w poradni diabetologicznej dla dzieci lub oddziale diabetologicznym dla dzieci, lub oddziale endokrynologii dla dzieci - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub pediatrycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub pediatrycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
1.7. Pielęgniarka - edukator do spraw diabetologii ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
1.8. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji.1
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci.1
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie endokrynologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarka lub położna - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego lub zachowawczego, lub położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.2
2.2. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
7. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.11
1.4. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii posiadających dodatkowo specjalizację w dziedzinie pediatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
8. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gastroenterologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
2.3. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.1
3. Pozostałe warunki3.1. Specjalistyczne świadczenia zabiegowe, oznaczające procedurą rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurą diagnostyczną lub terapeutyczną wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych diagnostycznych i terapeutycznych, obejmującą w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach, zwane dalej "świadczeniami zabiegowymi", sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - stanowiły od 5% do 10% włącznie wszystkich świadczeń.3Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 10% wszystkich świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie gastroenterologii lub gastroenterologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie geriatrii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub gerontologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Elektrokardiograf - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.2. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.4
2.3. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji.3
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
11. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie hematologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.11
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
12. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
13. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie immunologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.15Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.20
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie immunologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.26
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
14. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub hipertensjologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i

aparatura medyczna

2.1. Echokardiograf z opcją Dopplera - w lokalizacji.2
2.2. Holter EKG - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.3. Holter RR (ABPM) - w miejscu udzielania świadczeń.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja, w ramach umowy, świadczenia gwarantowanego - opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego.2
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Kontrola urządzeń wszczepialnych serca - w lokalizacji - zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu ambulatoryjnym.2
1.2. Badania elektrokardiograficzne wysiłkowe serca - w lokalizacji.2
1.3. Echokardiografia przezprzełykowa lub echokardiografia obciążeniowa - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
15. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii jednocześnie posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Echokardiograf z opcją Dopplera - w lokalizacji.7
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
16. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie angiologii lub chirurgii naczyniowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG z opcją Dopplera - w miejscu udzielania świadczeń.6
II.Kompleksowość2. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe2.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.4
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
17. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie nefrologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Poradnie/ stacja dializ1.1. Wpisana w rejestrze całodobowa stacja dializ - VIII część kodu resortowego (kod: 4132) - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
18. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii lub nefrologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG - w lokalizacji.3
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.4
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
19. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie toksykologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.15
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie toksykologii lub toksykologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.20
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny, lub lekarz psychiatra, lub specjalista w dziedzinie psychiatrii - co najmniej 25% czasu pracy poradni.6
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
20. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Aparat do kriochirurgii - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.3. Kapilaroskop - bliski dostęp.1
2.4. Lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do fotochemioterapii - w lokalizacji.1
2.5. Wideodermatoskop - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.3. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach poradni wenerologicznej - wpisanej w rejestrze: VIII część kodu resortowego (kod: 1202).2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
21. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie genetyki
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Dostęp do baz dysmorfologicznych - London Dysmorfology Database lub Possum.2
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Pracownie genetycznych badań laboratoryjnych: cytogenetycznych, molekularnych i cytogenetyki molekularnej - w lokalizacji.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Dostęp do genetycznych badań laboratoryjnych: cytogenetycznych, molekularnych oraz cytogenetyki molekularnej.4
1.3. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badania genetyczne.5
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
22. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie neurologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Elektroencefalograf - w lokalizacji.2
2.2. Elektromiograf - w lokalizacji2
2.3. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
23. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Elektroencefalograf - w lokalizacji.3
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
24. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia bólu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub medycyny paliatywnej, lub neurochirurgii i neurotraumatologii, lub neurochirurgii, lub onkologii klinicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.11
1.4. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - co najmniej 25% czasu pracy poradni.3
1.5. Fizjoterapeuta - co najmniej 25% czasu pracy poradni.3
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat do krioterapii - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.1
2.3. Zestaw do laseroterapii - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.4. Zestaw do magnoterapii - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Zestaw do TENS - w miejscu udzielania świadczeń.1
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania, certyfikaty3.1. Certyfikat w zakresie leczenia bólu wydany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
25. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie onkologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, lub radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub chemioterapii nowotworów - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.1
2.2. Aparat mammograficzny - w lokalizacji.1
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
26. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.3. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczenia gwarantowanego ICD-9 91.8300 - badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram - diagnostyka Mycobacterium tuberculosis.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
27. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
28. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie reumatologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.2
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
29. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
30. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń.5
2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
31. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób zakaźnych (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń.5
2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
32. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie HIV/AIDS
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura2.1. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń.5
medyczna2.2. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
33. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neonatologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.14
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.18
1.4. Położna lub pielęgniarka - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub pediatrycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub neonatologicznego, lub położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 50% czasu pracy poradni.8
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
34. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, lub perinatologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi7
świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4
1.5. Położna - co najmniej 75% czasu pracy poradni.1Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Położna posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - co najmniej 75% czasu pracy poradni.2
1.7. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego, posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy-co najmniej 75% czasu pracy poradni.3
1.8. Położna - 100% czasu pracy poradni.2
1.9. Położna posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - 100% czasu pracy poradni.3
1.10. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub położniczego, lub ginekologiczno-położniczego, posiadająca dokument potwierdzający umiejętność pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb programu profilaktyki raka szyjki macicy - 100% czasu pracy poradni.4
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Aparat do kriochirurgii - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.3. Aparat do laseroterapii zmian szyjki maciciy - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.4. Kardiotokograf - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań - w miejscu udzielania świadczeń, oraz zapewnienie oceny histopatologicznej.1
2.6. Aparat mammograficzny - w lokalizacji.1
2.7. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.1
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.1
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno

-zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Dostępność1. Lokalizacja poradni1.1. W miejscowości do 5 tys. mieszkańców.5
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
35. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Położna - co najmniej 75% czasu pracy poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Położna ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego lub ginekologiczno-położniczego - co najmniej 75% czasu pracy poradni.8
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat do elektrokoagulacji - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.2. Aparat do kriochirurgiii - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.3. Aparat do laseroterapii zmian szyjki maciciy - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.4. Kolposkop z możliwością pobrania materiału do badań - w miejscu udzielania świadczeń, oraz zapewnienie oceny histopatologicznej.2
2.5. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
36. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.9
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Rektoskop - w lokalizacji.1
2.2. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.1
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.3Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
37. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.8
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.2
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.4Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Założenie gipsu - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
38. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie proktologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.3
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.5Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.6
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.2
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
39.Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji.3
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
40. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.7
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.1
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji.1
2.3. Aparat mammograficzny - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.4Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Bronchoskopia - w lokalizacji.1
2.2. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
41. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii onkologicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Pobranie materiału do badań - w lokalizacji, oraz zapewnienie oceny cytologicznej lub histopatologicznej.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
42. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie kardiochirurgii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.8
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
43. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurochirurgii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
44. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii i neurotraumatologii lub neurochirurgii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.14
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
45. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.9
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.11
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona

sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.

2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.3Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
46. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.12
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr umożliwiający wykonanie badań z kręgosłupa i kości udowej - w lokalizacji.2
3. Pozostałe warunki3.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 15% do 25% włącznie wszystkich świadczeń.4Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 25% wszystkich świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
47. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub reumatologii, lub endokrynologii, lub położnictwa i ginekologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.15
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Densytometr DXA do badania kręgosłupa i kości udowej - w miejscu udzielania świadczeń.3
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.2
2.3. Aparat RTG - w lokalizacji.2
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
48. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie preluksacji
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów
określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG - w miejscu udzielania świadczeń.22
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
49. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie okulistyki
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.5
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.2
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Aparat GDX lub HRT- w lokalizacji.1
2.3. Aparat OCT - w lokalizacji.1
2.4. Gonioskop typu czwórlustro i soczewka volka - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Laser okulistyczny - w lokalizacji.1
2.6. Pachymetr - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.7. Perymetr statyczny - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.8. Aparat USG do badań okulistycznych - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 10% do 20% włącznie wszystkich świadczeń.2Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 20% wszystkich świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Angiografia fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku - w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
50. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.6
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.3
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
1.6. Ortoptysta - co najmniej 25% czasu pracy poradni.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Aparat GDX lub HRT - w lokalizacji.1
2.3. Aparat OCT - w lokalizacji.1
2.4. Gonioskop typu czwórlustro i soczewka volka - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Laser okulistyczny - w lokalizacji.1
2.6. Pachymetr - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.7. Perymetr statyczny - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.8. Aparat USG do badań okulistycznych - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Angiografia fluoresceinowa lub angiografia indocyjaninowa lub badanie elektrofizjologiczne narządu wzroku - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
51. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia zeza
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Ortoptysta - co najmniej 75% czasu pracy poradni.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Ortoptysta - co najmniej 100% czasu pracy poradni.16
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Autorefraktometr lub autokeratorefraktometr - w miejscu udzielania świadczeń.10
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
52. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie otolaryngologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.5
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.2
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Audiometr - w lokalizacji.1
2.3. Kabina ciszy do badań słuchu - w lokalizacji.1
2.4. Fiberoskop diagnostyczny i videootoskop - w lokalizacji.1
2.5. Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych zatrudniająca logopedę lub surdologopedę, protetyka słuchu, psychologa, surdopedagoga, inżyniera akustyka lub fizyka medycznego, lub inżyniera klinicznego - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.3Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Kompleksowa diagnostyka audiologiczna (ABR, OAEs, ENG) - w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
53. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Czas pracy lekarzy ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii (nie więcej niż dwóch lekarzy) - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.5. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Audiometr - w lokalizacji.1
2.3. Kabina ciszy do badań słuchu - w lokalizacji.1
2.4. Zestaw do badań behawioralnych słuchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia i dźwięki instrumentów muzycznych - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.5. Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych zatrudniająca logopedę lub surdologopedę, protetyka słuchu, psychologa, surdopedagoga, inżyniera akustyka lub fizyka medycznego, lub inżyniera klinicznego - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.3
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Możliwość doboru aparatów słuchowych różnymi metodami - w miejscu udzielania świadczeń.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
54. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie audiologii i foniatrii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.4Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie audiologii i foniatrii lub audiologii, lub foniatrii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listą jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.6
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Laryngowideostroboskop - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.2. Urządzenie do badania otoemisji akustycznych - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.3. Urządzenie do badań elektrofizjologicznych narządu słuchu - w miejscu udzielania świadczeń.1
2.4. Aparatura do badań układu równowagi (elektronystagmografii, wideonystagmografii lub posturografii) - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2.5. Aparatura do analizy akustycznej głosu - w miejscu udzielania świadczeń.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
2. Zapewnienie badań i zabiegów2.1. Dopasowanie aparatu słuchowego dla dzieci do 4. roku życia przy wyposażeniu w sprzęt i aparaturą medyczną zgodnie z załącznikiem nr 2 część IX rozporządzenia ambulatoryjnego - w lokalizacji.2
2.2. Realizacja umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie logopedii.2
2.3. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
55. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie logopedii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Specjalista w dziedzinie surdologopedii lub neurologopedii - 100% czasu pracy poradni.26
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
56. Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii szczękowo-twarzowej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii szczękowej lub chirurgii szczękowotwarzowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych - w lokalizacji.2
2.2. Radiowizjograf - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 20% do 40% włącznie wszystkich świadczeń.4Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 40% wszystkich świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno - zabiegowe1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.1
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
57. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie urologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.8
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.2
2.2. Uroflometr - w lokalizacji.1
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
3.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.2
4. Pozostałe warunki4.1. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły od 10% do 20% włącznie wszystkich świadczeń.4Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Świadczenia zabiegowe sprawozdane jako grupy zabiegowe "Z", w ramach umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, stanowiły powyżej 20% wszystkich świadczeń.5
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
58. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie urologii dziecięcej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii dziecięcej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.10
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG umożliwiający następujący zakres badań: USG w pełnym zakresie wraz z badaniami dopplerowskimi (poza badaniami echokardiograficznymi), biopsje powierzchniowe i głębokie oraz badania endokawitarne - zgodnie z zakresem realizowanych świadczeń - w lokalizacji.3
2.2. Uroflometr - w lokalizacji.2
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
59. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie transplantologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.18Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.22
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii klinicznej lub nefrologii, lub kardiologii, lub kardiochirurgii, lub immunologii klinicznej, lub gastroenterologii, lub hematologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej, lub chorób wewnętrznych - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.26
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
60. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie medycyny sportowej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.16
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Zestaw do prób wysiłkowych (Ergometr rowerowy lub bieżnia ruchoma współpracujące z EKG wysiłkowym) - w lokalizacji.10
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
61. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozy
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Inhalator ultradźwiękowy - w lokalizacji.11
2.2. Stół drenażowy - w miejscu udzielania świadczeń.11
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
62. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni, a w przypadku gdy podmiot jest wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania - do 25% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni mogą stanowić lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne.17
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń lub w lokalizacji.5
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
63. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie hepatologii
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych lub gastroenterologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.4. Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń wstępnej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, świadczeń pogłębionej diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
64. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1 Pielęgniarki - warunki i liczba punktów określone w tabeli nr 2 w części II.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Aparat USG - w lokalizacji.4
2.2. Aparat RTG - w lokalizacji.4
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.7
3.2. Realizacja umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w oddziale szpitalnym wpisanym w rejestrze - VIII część kodu resortowego: 4301 lub w zakładzie: 7401.7
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
65. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie rzadkich wrodzonych wad metabolizmu u dzieci
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.16
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii metabolicznej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.22
1.4. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni.4
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
66. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie diabetologii/diabetologii dla dzieci: KAOS - Cukrzyca
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.10
1.3. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.4. Pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w poradni diabetologicznej lub oddziale diabetologicznym - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego - co najmniej 50% czasu pracy poradni.5
1.6. Pielęgniarka - edukator do spraw diabetologii ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, lub kursem specjalistycznym w dziedzinie edukator w cukrzycy - co najmniej 50% czasu pracy poradni.5
1.7. Dietetyk - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Dietetyk - co najmniej 75% czasu pracy poradni.5
2. Sprzęt i aparatura medyczna/ pomieszczenia2.1. Oftalmoskop - w lokalizacji.2
2.2. Aparat USG z opcją Dopplera - w lokalizacji.2
2.3. Gabinet badań lekarskich - w miejscu udzielania świadczeń.4
II.Kompleksowość1. Gabinet diagnostyczno-

zabiegowy

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń.5
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
67. Przedmiot postępowania: Świadczenia w zakresie HIV/AIDS: KAOS - HIV
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.12
1.2. Pielęgniarka z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Pielęgniarka ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub internistycznego, lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, lub internistycznego, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS - co najmniej 50% czasu pracy poradni.6
1.4. Dietetyk - co najmniej 25% czasu pracy poradni.2
1.5. Zapewnienie, w ramach umowy, współpracy z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, pielęgniarką środowiskową i osobami zajmującymi się leczeniem narkomanii.2
2. Sprzęt i aparatura2.1. Aparat RTG - w lokalizacji.1
2.2. Aparat USG - w lokalizacji.1
medyczna/

pomieszczenia

2.3. Rektoskop - w lokalizacji.1
2.4. Mikroskop fluoroscencyjny - w miejscu udzielania świadczeń.2
2.5. Mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu - w miejscu udzielania świadczeń.2
3. Pozostałe warunki3.1. Udokumentowane zasady współpracy i koordynacji działań ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.2
II.Kompleksowość1. Gabinety diagnostyczno-

zabiegowe

1.1. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy poradni - w miejscu udzielania świadczeń.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
Tabela nr 2 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS, ASDK) - część wspólna
1. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości (stwierdzone w okresie ostatnich 36 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia postępowania). Maksymalna suma punktów ujemnych: 32
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktów ujemnychUwagi
1.Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej.5Jedna odpowiedź do wyboru
2.Udzielenie świadczeń przez osoby o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie - tylko na podstawie kontroli.3
3.Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli zakończonej nałożeniem kary umownej.5Jedna odpowiedź do wyboru
4.Udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli.3
5.Braki w sprzęcie i wyposażeniu wykazanym w umowie - tylko na podstawie kontroli.2
6.Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.2
7.Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków, wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach - tylko na podstawie kontroli.2
8.Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy - tylko na podstawie kontroli.2
9.Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli.1
10.Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową - tylko na podstawie kontroli.2
11.Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli.2
12.Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.4
13.Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach - tylko na podstawie kontroli.3
14.Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu i aparatury medycznej do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli.2
II. Jakość - Personel - pielęgniarki. Maksymalna suma punktów: 4
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba

punktów

Uwagi
1.Pielęgniarka - co najmniej 50% czasu pracy poradni.3Jedna odpowiedź do wyboru

Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 1 w częściach 1, 4, 5, 6, 13, 19, 21, 24, 33- 35, 51, 55, 59, 60 i 65-67 oraz w tabeli nr 3

2.Pielęgniarka ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi postępowania, zgodnie z wykazem zawartym w tabeli nr 4 - co najmniej 50% czasu pracy poradni.4
III. Jakość - Pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 7
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.2
2.Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub dokument potwierdzający akredytację systemu teleinformatycznego wydany zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.2
3.Świadczeniodawca prowadzi historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
IV. Kompleksowość. Maksymalna suma punktów: 26
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych oraz świadczeń diagnostyki onkologicznej, o których mowa w § 6a ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ambulatoryjnego.2
2.Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.8Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 3
3.Realizacja profilu w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wykazem wydanym na podstawie art. 95n ust. 1 ustawy o świadczeniach - odpowiadającego poradom specjalistycznym, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach, udzielanym w poradni przyszpitalnej, której zakres udzielanych świadczeń jest objęty przedmiotem postępowania.8Jedna odpowiedź do wyboru

Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 3

4.Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie odpowiadającym poradom specjalistycznym, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach, udzielanym w poradni przyszpitalnej, której zakres udzielanych świadczeń jest objęty przedmiotem postępowania.6
5.Realizacja umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe w poradni, o specjalności komórki organizacyjnej wpisanej w rejestrze (część VIII kodu resortowego) zgodnej z wymaganiami określonymi dla danego programu lekowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, określających warunki zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844):

- dotyczy realizacji od 1 do 3 programów lekowych;

4Dotyczy świadczeń w zakresach objętych przedmiotem postępowania określonych w tabeli nr 1

Jedna odpowiedź do wyboru

- dotyczy realizacji od 4 do 6 programów lekowych;6
- dotyczy realizacji od 7 i więcej programów lekowych.8Nie dotyczy świadczeń w zakresach, o których mowa w tabeli nr 3
V. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 11
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi od 12 godzin do 24 godzin włącznie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin.4Jedna odpowiedź do wyboru
2.Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin.6
3.Czas pracy lekarza (lekarzy) w poradni w tygodniu wynosi powyżej 36 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godziną 14.00 a 21.00, z zachowaniem ciągłości 4 godzin.8
4.Co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń.1
5.Odrębna aplikacja służąca realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu porady.2
VI. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 23
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach miejsca udzielania świadczeń.13
2.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 5 lat.7Jedna odpowiedź do wyboru
3.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 10 lat.10
VII. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8
Tabela nr 3 - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)
1. Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - gastroskopia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni.18Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni.22
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni.26
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.14
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 12
2. Przedmiot postępowania: Badania przewodu pokarmowego - kolonoskopia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni.15
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni.20
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, 300 kolonoskopii z polipektomią - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.7
2.2. Realizacja umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.6
II.Kompleksowość1.Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
3. Przedmiot postępowania: Badania tomografii komputerowej (TK)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarka, w przypadku badań określonych w w lp. 1-15 w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia ambulatoryjnego - na każdą zmianę roboczą, w przypadku badań określonych w lp. 16-30 w części VI załącznika nr 2 do rozporządzenia ambulatoryjnego - w każdej pracowni na każdą zmianę roboczą.8
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. 1) aparat wielowarstwowy o skanie od 1s/360/ i zdolności rozdzielczej wysokokontrastowej w płaszczyźnie x, y min. 15 par linii/cm dla skanu 360, średnica otworu min. 70 cm;

2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT, analiza naczyniowa, wirtualna kolonoskopia;

3) strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego.

12Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. 1) aparat wielowarstwowy o jednoczesnej akwizycji od 16 warstw submilimetrowych w czasie 1 pełnego obrotu włącznie i zdolności rozdzielczej izotropowej min. 0,8 mm, o czasie skanu 360 max 0,6 s - modulacja dawki promieniowania w zależności od badanej anatomii z czasem obrotu nie dłuższym niż 0,4 s;

2) dodatkowa konsola robocza z zainstalowanym, uruchomionym i aktualizowanym oprogramowaniem: MPR, MIP, CTA, 3D SSD, 3D VRT;

3) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego.

14
3. Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, 1000 badań tomografii komputerowej, w tym również badania: Tomografia komputerowa serca - badanie morfologii i czynności mięśnia sercowego (ICD - 9: 87.421).8
4. Pozostałe warunki4.1. Zapewnienie dostępu do aparatury medycznej dla świadczeniobiorców z otyłością - tomograf komputerowy o nośności co najmniej 260 kg.2
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 11
4. Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Stała obecność pielęgniarki.6
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. 1) system MR min. 25 mT/m, min. 1.0T;

2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;

3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań.

4Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. 1) system MR min. 30 mT/m, min. 100mT/m/ms, min. 1.5T;

2) dwukomorowa strzykawka automatyczna do podania środka kontrastowego;

3) oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań.

7
2.3. Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego - fMRI.7
3.Realizacja wybranych świadczeń3.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, 1000 badań rezonansu magnetycznego, w tym również badań:

1) RM serca - badania czynnościowe i morfologiczne bez wzmocnienia kontrastowego (ICD-9: 88.925);

2) RM serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (ICD-9: 88.926);

3) Badanie czynnościowe mózgu - RM (ICD-9: 88.913);

11
4) Spektroskopia - RM (ICD-9: 88.970).
4. Pozostałe warunki4.1. Zapewnienie dostępu do aparatury medycznej dla świadczeniobiorców z otyłością - rezonans magnetyczny o nośności co najmniej 250 kg.2
II.Kompleksowość1.Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 10
5. Przedmiot postępowania: Badania echokardiograficzne płodu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy posiadających certyfikat umiejętności badania echokardiograficznego płodu dla zaawansowanych - bezterminowy, wydany przez Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w pracowni.26Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii dziecięcej, posiadających certyfikat umiejętności podstawowego badania serca płodu wydany przez Sekcję Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w pracowni.20
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.14
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 12
6. Przedmiot postępowania: Badania medycyny nuklearnej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny nuklearnej - 100% czasu pracy wszystkich lekarzy pracowni lub zakładu.15
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Gammakamera z opcją do badania całego ciała wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania - w miejscu udzielania świadczeń.7
2.2. Gammakamera do badania SPECT wraz z odpowiednim oprogramowaniem do opracowania badania - w miejscu udzielania świadczeń.7
II.Kompleksowość1. Zapewnienie badań i zabiegów1.1. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie badań izotopowych.4
1.2. Realizacja umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie terapii izotopowej.4
1.3. Realizacja umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia10Jedna odpowiedź do wyboru
świadczeń opieki zdrowotnej - w lokalizacji.
1.4. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.8
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 8
Tabela nr 4 - WYKAZ SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH W DZIEDZINACH PIELĘGNIARSTWA ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI POSTĘPOWANIA
1234
Lp.Przedmiot postępowaniaSpecjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa:Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa:
1.Świadczenia w zakresie alergologiizachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
2.Świadczenia w zakresie alergologii dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
3.Świadczenia w zakresie endokrynologii dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
4.Świadczenia w zakresie gastroenterologiizachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznegozachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
5.Świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
6.Świadczenia w zakresie geriatriigeriatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub przewlekle chorych i niepełnosprawnychgeriatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego, lub opieki długoterminowej, lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych
7.Świadczenia w zakresie hematologiizachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznegozachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego
8.Świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcejpediatrycznegopediatrycznego
9.Świadczenia w zakresie kardiologiikardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznegokardiologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
10.Świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcejpediatrycznego lub kardiologicznegopediatrycznego lub kardiologicznego
11.Świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyńchirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznegochirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
12.Świadczenia w zakresie nefrologiinefrologicznego lub zachowawczego, lub internistycznegonefrologicznego z dializoterapią lub zachowawczego, lub internistycznego
13.Świadczenia w zakresie nefrologii dla dziecipediatrycznego lub nefrologicznegopediatrycznego lub nefrologicznego z dializoterapią
14.Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologiizachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
15.Świadczenia w zakresie neurologiineurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznegoneurologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
16.Świadczenia w zakresie neurologii dziecięcejneurologicznego lub pediatrycznegopediatrycznego
17.Świadczenia w zakresie onkologiionkologicznego lub zachowawczego, lub internistycznegoonkologicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
18.Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuczachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznegozachowawczego lub internistycznego, lub onkologicznego
19.Świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
20.Świadczenia w zakresie reumatologiizachowawczego lub internistycznego, lub geriatrycznegozachowawczego lub internistycznego, lub geriatrycznego
21.Świadczenia w zakresie reumatologii dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
22.Świadczenia w zakresie chorób zakaźnychzachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
23.Świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dziecipediatrycznegopediatrycznego
24.Świadczenia w zakresie HIV/AIDSzachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
25.Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnejchirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
26.Świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcejpediatrycznego lub chirurgicznegopediatrycznego lub chirurgicznego
27.Świadczenia w zakresie proktologiichirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
28.Świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowejchirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
29.Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznejchirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
30.Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dziecipediatrycznego lub chirurgicznegopediatrycznego lub chirurgicznego
31.Świadczenia w zakresie kardiochirurgiikardiologicznego lub chirurgicznegokardiologicznego lub chirurgicznego
32.Świadczenia w zakresie neurochirurgiineurologicznego lub chirurgicznego, lub onkologicznegoneurologicznego lub chirurgicznego, lub onkologicznego
33.Świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dziecipediatrycznego lub chirurgicznegopediatrycznego lub chirurgicznego
34.Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchuchirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznegochirurgicznego lub zachowawczego, lub internistycznego
35.Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dziecipediatrycznego lub chirurgicznegopediatrycznego lub chirurgicznego
36.Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozyopieki długoterminowej lub internistycznego, lub zachowawczego, lub geriatrycznego, lub chirurgicznegoopieki długoterminowej lub internistycznego, lub zachowawczego, lub geriatrycznego, lub chirurgicznego
37.Świadczenia w zakresie preluksacjipediatrycznego lub neonatologicznegopediatrycznego lub neonatologicznego
38.Świadczenia w zakresie okulistykizachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznegozachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
39.Świadczenia w zakresie okulistyki dla dziecipediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowaniapediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania
40.Świadczenia w zakresie otolaryngologiizachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznegozachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego
41.Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcejpediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowaniapediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania
42.Świadczenia w zakresie audiologii i foniatriizachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
43.Świadczenia chirurgii szczękowo-twarzowejchirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
44.Świadczenia w zakresie urologiizachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego, lub onkologicznego, lub nefrologicznegozachowawczego lub internistycznego, lub chirurgicznego, lub onkologicznego, lub nefrologicznego
45.Świadczenia w zakresie urologii dziecięcejpediatrycznego lub chirurgicznego, lub nefrologicznegopediatrycznego lub chirurgicznego, lub nefrologicznego
46.Świadczenia w zakresie leczenia mukowiscydozypediatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznegopediatrycznego lub zachowawczego, lub internistycznego
47.Świadczenia w zakresie chirurgii plastycznejchirurgicznego lub onkologicznegochirurgicznego lub onkologicznego
48.Świadczenia w zakresie hepatologiizachowawczego lub internistycznegozachowawczego lub internistycznego
49.Świadczenia w zakresie leczenia wad postawy u dzieci i młodzieżypediatrycznego lub środowiska nauczania i wychowania, lub chirurgicznegopediatrycznego lub chirurgicznego, lub środowiska nauczania i wychowania

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Tabela nr 1 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
1. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.12
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.5
1.4. Psycholog albo osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763, z późn. zm.),

2) ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,

3) posiada zaświadczenie, zwane dalej "certyfikatem psychoterapeuty", poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w pkt 2, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty

- zwana dalej "osobą prowadzącą psychoterapię" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.

5
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
1.8. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji.3
1.9. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Odsetek ponownych hospitalizacji świadczeniobiorców w okresie ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza 10%.2
2.2. Dla 80% wszystkich hospitalizowanych łączny czas pobytu każdego świadczeniobiorcy podczas wszystkich hospitalizacji w okresie ostatniego roku kalendarzowego nie przekracza 60 dni.6
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6Jedna odpowiedź do wyboru
2.4. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób realizacji umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych.4
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.4
2. Sposób wykonania umowy2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
2. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.12
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie genetyki klinicznej.6
1.3. Zapewnienie konsultacji dietetyka.3
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - w miejscu udzielania świadczeń.6Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.4
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.4
1.7. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 łóżek - osoba:

1) prowadząca psychoterapię lub

2) która posiada dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczobehawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia, posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej "osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty".

5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.5
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.1
1.10. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

5Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

3
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Udokumentowane, systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu psychoterapii przez osobę posiadającą certyfikat superwizora psychoterapii, prowadzone - co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją psychoterapii" - w lokalizacji.5
4. Pozostałe warunki4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
4.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę o udzielanie świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży.4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży.4
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.4
2. Sposób wykonania umowy2.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
3. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek.8Nie dotyczy oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek.8Dotyczy oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.7
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
1.10. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji.2
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
4. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu15Jedna odpowiedź do wyboru
udzielania świadczeń.
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.10
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.8
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.6. Równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek - osoba, która:

1) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata lub

2) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub

3) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego, lub

4) ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej, lub

5) ukończyła przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskała tytuł licencjata, lub

6) posiada inne wykształcenie, która uzyskała pozytywną opinię kierownika ośrodka prowadzącego terapię zajęciową dla chorych psychicznie, po co najmniej rocznej praktyce w zakresie terapii zajęciowej w tym ośrodku

- zwana dalej "osobą prowadzącą terapię zajęciową".

6
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
1.9. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji.3
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
2.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
5. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychogeriatryczne
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek.12
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 60 łóżek.12
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.6
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek8Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek4
1.7. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 łóżek.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.8. Fizjoterapeuta - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.4
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego.5
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub geriatrycznego.1
1.11. Zapewnienie realizacji zadań związanych z optymalizacją farmakoterapii - specjalista w dziedzinie farmacji klinicznej lub farmacji szpitalnej - równoważnik co najmniej ¼ etatu w lokalizacji.2
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
6. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.18
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki17Jedna
lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.15
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.8
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.8
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
7. Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.15
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.8
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.8Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka.5
1.6 Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.8
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu

6
całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1 Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
4. Pozostałe warunki4.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
4.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
4.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie nerwic.4
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych.4
1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
8. Przedmiot postępowania: Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - w miejscu udzielania świadczeń.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.14
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka.6
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.8
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej jeden pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej jeden pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie nerwic.2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenie zaburzeń nerwicowych.2
1.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
9. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.20
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.16Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.13
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.13Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.10
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
2.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.4
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
10. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.17
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.12
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.8
1.5. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.4
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
11. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.19
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.12
1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.9
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.8
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.7. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
3.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
3.3. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
12. Przedmiot postępowania: Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek.24
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek.22
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
13. Przedmiot postępowania: Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek.32
1.2. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.30
1.3. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.11
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pediatrycznego.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
IIKompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
14. Przedmiot postępowania: Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek.25
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek.21
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
15. Przedmiot postępowania: Świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek.25
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 80 łóżek.21
1.3. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.19
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.8
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub opieki długoterminowej.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorcy, zaopatrzony w węzeł sanitarny.1
2.2. W oddziale co najmniej 1 pokój wieloosobowy z możliwością obserwacji świadczeniobiorców, zaopatrzony w węzeł sanitarny.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
16. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ¼ etatu, a w przypadku świadczeń udzielanych młodzieży - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik ¼ etatu.27
1.2. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu.22
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.22
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.6
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.3
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
17. Przedmiot postępowania: Świadczenia w opiece domowej/rodzinnej
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.80Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.60
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
18. Przedmiot postępowania: Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.9
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.9
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek.7
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 20 łóżek.7
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu udzielania świadczeń.5
1.7. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - w miejscu udzielania świadczeń.9
1.8. Osoba, która posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.) lub posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.), zwana dalej "specjalistą psychoterapii uzależnień" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.6
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

8Jedna odpowiedź do wyboru
2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka.1
3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne.2
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu.2
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.4
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
19. Przedmiot postępowania: Leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.10
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.7
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie neurologii - równoważnik co najmniej ¾ etatu na 20 łóżek.7
1.4. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik co najmniej ½ etatu na 20 łóżek.8
1.5. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - w miejscu udzielania świadczeń.9Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia - w miejscu5
udzielania świadczeń.
1.7. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.8. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.6
1.9. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym lub izolatka.1
3.2. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.3
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.3
1.4. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
20. Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień stacjonarne
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.19
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Udokumentowane systematyczne zewnętrzne monitorowanie procesu terapii uzależnień przez osobę posiadającą wpis na prowadzoną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji lub przez osobę z listy superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - co najmniej 8 razy w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy we wskazanym okresie, zwane dalej "superwizją terapii uzależnień" - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii do celów monitorowania procesu terapii uzależnień, o którym mowa w części 20 w lp. I w pkt 2 w ppkt 2.1.2
3.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.3
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
21. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.19
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale sala do prowadzenia sesji psychoterapii grupowej z możliwością obserwacji terapii do celów monitorowania procesu terapii uzależnień, o którym mowa w części 20 w lp. I w pkt 2 w ppkt 2.1.2
3.2. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.3
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
22. Przedmiot postępowania: Krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.15
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.7
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.20
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty11
psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.
1.5. Osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień i posiada certyfikat instruktora terapii uzależnień, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii lub w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.7
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
23. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek.18
1.2. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 25 łóżek.9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.16
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.11
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu- pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale albo zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
24. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.15
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.20
1.4 Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.15
2. Monitorowanie procesu terapii2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
uzależnień
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
25. Przedmiot postępowania: Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii posiadający udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 łóżka.17
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 16 łóżek.10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.15
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.12
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
procesu terapii uzależnień
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale albo w zakładzie leczniczym udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż świadczenia szpitalne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
26. Przedmiot postępowania: Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.23
1.2. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.10
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.23
1.4. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
3. Pozostałe warunki3.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
27. Przedmiot postępowania: Świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.19
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.19
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.14
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.9
1.5. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.5
1.6. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
2. Pozostałe warunki2.1. W oddziale jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie odpowiadającej zakresowi świadczeń objętych przedmiotem postępowania.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
28. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.24Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 20 łóżek.48
1.3. Psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu.12
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.10
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 13
29. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ¼ etatu.15
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 80 łóżek.20Jedna odpowiedź

do wyboru

1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 łóżek.40
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej ¼ etatu.15
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 13
30. Przedmiot postępowania: Świadczenia w izbie przyjęć
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 2 etatów.13Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.8
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu.12
1.4. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji.6
1.5. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii - w lokalizacji.6
1.6. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji.6
1.7. Całodobowe zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych - w lokalizacji.6
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 4 etatów.5Jedna odpowiedź do wyboru
1.9. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa3
psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 3 etatów.
1.10. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.2Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Pielęgniarki - równoważnik co najmniej 3 etatów: pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.1
1.12. Zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej - w miejscu udzielania świadczeń.3
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

6Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
2.3. Całodobowa dostępność do świadczeń w oddziale neurologicznym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim.5
2.4. Zapewnienie transportu sanitarnego - bliski dostęp.2
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
31. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc.23
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.16
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.12
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie5
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.- równoważnik co najmniej 1 etatu.1
1.5. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej ⅓ etatu.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dorosłych.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych.3
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
32. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc.24
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.17
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.13
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie5
pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii- w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenie rehabilitacji psychiatrycznej.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.4
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
33. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc.25
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.20
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.15
2. Realizacja wybranych świadczeń2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - bliski dostęp;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - bliski dostęp;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

4
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży.4
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
34. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc.25
1.2. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.3. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
1.4. Fizjoterapeuta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 miejsc.15
1.5. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 30 miejsc.12
1.6. Logopeda, osoba, o której mowa w lp. 4 w pkt 5 załącznika nr 4 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 miejsc.11
1.7. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 miejsc.11
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
35. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca.20
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii - w lokalizacji.15
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.14
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.12
1.5. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.6. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych:

1) elektrofizjologicznych (EEG z możliwością zapisu całodobowego) - w lokalizacji;

2) neuroobrazowych (CT, NMR) - w lokalizacji;

3) neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.

8
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
36. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 24 miejsca.24
1.2. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu na 8 miejsc.15
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 14 miejsc.11
1.4. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
1.5. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej ½ etatu.1
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię, posiadająca certyfikat superwizora psychoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu.17
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Co najmniej 2 pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej - nie więcej niż 25 świadczeniobiorców.2
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie badań neuropsychologicznych (bateria testów) - w miejscu udzielania świadczeń.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
37. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 50 miejsc.20
1.2. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc.9
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca.22
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc.15
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi).7
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej).5
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
38. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca.16
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca.24
1.3 Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc.15
1.4. Psycholog lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc.11
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi).5
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej).2
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
39. Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne leczenia uzależnień
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 64 miejsca.16
1.2. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 32 miejsca.22
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu na 12 miejsc.20
1.4. Psycholog - równoważnik co najmniej 1 etatu na 40 miejsc.8
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi).2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej).5
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
40. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 2 etatów.17Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.7
1.3. Lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.6
1.4. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 2 etatów.14Jedna odpowiedź do wyboru
1.5 Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu.7
1.6. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.4
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.9. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
1.10. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 30% czasu pracy poradni.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 5% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.1Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.2
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 15% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.3
3. Monitorowanie procesu psychotera pii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dorosłych.5
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych.5
1.3. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.8
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
41. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.13Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.9
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji.3Jedna odpowiedź

do wyboru

1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp.2
1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji.3Jedna odpowiedź

do wyboru

1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp.2
1.8. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.9. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
1.10. Psycholog kliniczny z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji świadczeń na rzecz dzieci - równoważnik co najmniej 1 etatu.8Jedna odpowiedź do wyboru
1.11. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.6
1.12. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.4
1.13. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 2 etatów.7Jedna odpowiedź do wyboru
1.14. Osoba prowadząca psychoterapię lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik co najmniej 1 etatu.6
1.15. Pracownik socjalny - równoważnik co najmniej 30% czasu poradni.1
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeń na rzecz osób z autyzmem dziecięcym i całościowymi zaburzeniami rozwoju.7
2.2. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 5% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.1Jedna odpowiedź do wyboru
2.3. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 10% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.2
2.4. Udokumentowana realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 15% wizyt domowych lub środowiskowych z ogółu porad.3
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży.5
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.7
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
42. Przedmiot postępowania: Leczenie nerwic
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.24Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.14
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.15Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.15
1.6. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.7. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych lub leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży.6
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych.6
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
43. Przedmiot postępowania: Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej 1 etatu.23Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej ½ etatu.16
1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii - w lokalizacji.5Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii - dostęp.2
1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - w lokalizacji.7Jedna odpowiedź

do wyboru

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii - dostęp.3
1.7. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie urologii - w lokalizacji.7Jedna odpowiedź

do wyboru

1.8. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie urologii - dostęp.3
1.9. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.15Jedna odpowiedź

do wyboru

1.10. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.11. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.14
1.12. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.13. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
44. Przedmiot postępowania: Program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej 1 etatu.26Jedna odpowiedź

do wyboru

1.2. Udział w zespole lekarza specjalisty w dziedzinie seksuologii - równoważnik co najmniej ½ etatu.14
1.3. Udział w zespole psychologa klinicznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.20Jedna odpowiedź

do wyboru

1.4. Udział w zespole psychologa klinicznego - równoważnik co najmniej ½ etatu.12
1.5. Udział w zespole osoby prowadzącej psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.20
1.6. Udział w zespole pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.5
1.7. Udział w zespole pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu.1
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.5
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
45. Przedmiot postępowania: Świadczenia psychologiczne
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1 etatu.35Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej ½ etatu.27
1.3. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.27
2. Monitorowanie procesu psychoterapii2.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.10
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 8
46. Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.19
1.2. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - w lokalizacji.6Jedna odpowiedź

do wyboru

1.3. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej - dostęp.4
1.4. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii - w lokalizacji.4
1.5. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w lokalizacji.6Jedna odpowiedź

do wyboru

1.6. Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - dostęp.4
1.7. Fizjoterapeuta z co najmniej 5-letnim doświadczeniem lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu.8
1.8. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.11
1.9. Logopeda, osoba, o której mowa w lp. 4 w pkt 6 w ust. 1 w pkt 6 załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego - równoważnik co najmniej ¼ etatu.2
1.10. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.11Jedna odpowiedź do wyboru.
1.11. Osoba prowadząca terapię zajęciową lub osoba, prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie środowiskowe (domowe) w ramach zespołu leczenia środowiskowego.10
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
47. Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu.24
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub psychiatrii dziecięcej, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie dzieci i młodzieży - równoważnik co najmniej 1 etatu.16
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.12Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.8
1.5. Logopeda, osoba, o której mowa w lp. 4 w pkt 6 w ust. 1 w pkt 6 załącznika nr 6 rozporządzenia w sprawie leczenia psychiatrycznego lub pedagog specjalny - równoważnik co najmniej ½ etatu.6
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.12
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - udział wizyt lub porad domowych, środowiskowych lub miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza miejscem udzielania świadczeń, co najmniej 50% ogółu świadczeń udzielonych przez zespół leczenia środowiskowego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.0,5Jedna odpowiedź do wyboru
2.2. Porady w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - udział wizyt lub porad domowych, środowiskowych lub miejscowych, lub zamiejscowych, udzielanych poza miejscem udzielania świadczeń, co najmniej 70% ogółu świadczeń udzielonych przez zespołu leczenia środowiskowego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.1
3. Monitorowanie procesu psychoterapii3.1. Superwizja psychoterapii - w lokalizacji.6
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
48. Przedmiot postępowania: Leczenie uzależnień
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.16Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.8
1.3. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.12
1.4. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu.10
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.10Jedna odpowiedź do wyboru
1.6.Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
1.7. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.3
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi).2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej).6
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne.2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia uzależnień.2
1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania program leczenia substytucyjnego.5
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
49. Przedmiot postępowania: Świadczenia antynikotynowe
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.21Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.17
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej 1 etatu.15
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.21Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu.15
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.14Jedna odpowiedź do wyboru
1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.10
1.8. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.6
II.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
50. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.20Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.10
1.3. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej 1 etatu.10
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.12
1.5. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.10Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
1.7. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.3
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji rodzinnych (epizodyczne spotkania z pacjentem i jego bliskimi).2
2.2. Udokumentowana realizacja w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie sesji terapii rodzinnej (w ramach programu terapii rodzinnej).6
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne.2
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenie uzależnień.2
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 6
51. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej 1 etatu.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii dziecięcej - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.3. Psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu.10
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.17Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.10Jedna odpowiedź

do wyboru

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
1.8. Co najmniej 50% osób prowadzących psychoterapię uzależnień posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.4
2. Realizacja wybranych świadczeń2.1.Zapewnienie w zakresie, w którym ogłoszono postępowanie, sesji psychoterapii rodzinnej.8
3. Monitorowanie procesu terapii uzależnień3.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania leczenie uzależnień stacjonarne lub świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne.3
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu lub dzienne leczenia uzależnień.3
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
52. Przedmiot postępowania: Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej 1 etatu.16Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii - równoważnik co najmniej ½ etatu.8
1.3. Psycholog kliniczny lub psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna - równoważnik co najmniej ½ etatu.7
1.4. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu.8Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.5. Specjalista psychoterapii uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.16
1.6. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej 1 etatu.10Jedna odpowiedź

do

wyboru

1.7. Osoba prowadząca psychoterapię - równoważnik co najmniej ½ etatu.5
2. Monitorowanie procesu terapii uzależnień2.1. Superwizja terapii uzależnień - w lokalizacji.5
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania: krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub

świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza).

6
1.2. Oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.6
1.3. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania program leczenia substytucyjnego.6
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 8
53. Przedmiot postępowania: Program leczenia substytucyjnego
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie leczenia uzależnień - równoważnik co najmniej 1 etatu.38
1.2. Specjalista terapii uzależnień - równoważnik co najmniej ½ etatu.26
1.3. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 100 uczestników programu.5
1.4. Pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - równoważnik co najmniej 1 etatu na 100 uczestników programu.1
II.Kompleksowość1. Sposób wykonania umowy1.1. Oferent realizuje umowę w ramach przedmiotu postępowania leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji).7
III.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 3
Tabela nr 2 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ - CZĘŚĆ WSPÓLNA
1. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 14
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktów ujemnychUwagi
1.Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie.1
2.Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli.1
3.Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach.1
4.Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy.1
5.Niezasadne ordynowanie leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli.1
6.Udzielanie świadczeń w miejscach udzielania świadczeń nieobjętych umową.2
7.Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli.2
8.Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.1
9.Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.1
10.Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o prowadzonych listach oczekujących na udzielenie świadczeń, co najmniej za dwa okresy sprawozdawcze w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty.1,5
11.Nieprzekazanie w terminie wymaganych informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, co najmniej za cztery okresy sprawozdawcze (tygodniowe) w okresie 12 miesięcy poprzedzającym o 2 miesiące miesiąc obejmujący termin złożenia oferty, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.1,5
II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla części 20-25, 11 dla części 1-6, 9-11 i 30, 10 dla części 49, 8 dla części 37-38 oraz 6 dla części 7-8 i 12-19
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktów:Uwagi
1.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.3
2.Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.1,5
3.Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania - certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.1,5
4.Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z ustawą o akredytacji - w zakresie przedmiotu postępowania.5Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1-6, 9-11 i 20-27 i 30
5.Posiadanie akredytacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.2Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 20-21, 37 i 39, 48 i 50
6.Posiadanie rekomendacji na prowadzenie staży klinicznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.2Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 22-25, 38 i 48
III. Dostępność. Maksymalna suma punktów: 7 dla części 40-53 i 4 dla części 1-39
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Na każdej kondygnacji dostępnej dla świadczeniobiorców co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnodostępnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych.2
2.Odrębna aplikacja służąca wykonaniu obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym automatycznym wskazaniem terminu.2
3.Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie.1Jedna odpowiedź do wyboru. Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 40-53
4.Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie.2
5.Czas pracy poradni w tygodniu - powyżej 48 godzin.3
IV. Ciągłość. Maksymalna suma punktów: 5
1234
1.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.1
2.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.2Jedna odpowiedź do wyboru
3.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat.4
V. Inne. Maksymalna suma punktów: 2
1234
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
2.Brak ważnej pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach - dotyczy podmiotu leczniczego lub jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego utworzonych po dniu 29 czerwca 2016 r., lub inwestycji wszczętej po tym dniu, przy pomocy których mają być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotem postępowania.-8Dotyczy tylko przedmiotów postępowania w częściach: 1-11, 18-27 i 30

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Tabela nr 1 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
1. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii lub neurologii, lub geriatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.8
1.2. Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii i chorób zakaźnych - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ½ etatu na 35 łóżek (dotyczy świadczeniobiorców zakażonych HIV lub chorych na AIDS).8
1.3. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

12
1.4. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.7
1.5. Osoba prowadząca fizjoterapię, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 2 etatów na 30 łóżek.3
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.2
1.7. Logopeda, o którym mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej ¼ etatu na 70 łóżek.2
1.8. Osoba prowadząca terapię zajęciową, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek.2
1.9. Osoba prowadząca terapię uzależnień, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 1 etatu na 60 łóżek (dotyczy świadczeniobiorców zakażonych HIV lub chorych na AIDS).2
1.10. Osoba, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, zwana dalej "opiekunem medycznym" - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.2
2. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania2.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3. Pozostałe warunki3.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym.1Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym.2
II.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udział świadczeniobiorców żywionych dojelitowo lub pozajelitowo z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.2
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punków w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - co najmniej 15%.2Nie dotyczy świadczeniobiorców przyjętych z

innego zakładu

1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.2
1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 30%.2
1.5. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego bezpośrednio po2
zakończonej hospitalizacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym- co najmniej 10%.
III.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego.2
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
2. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ⅛ etatu na 1 łóżko.13Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej ⅛ etatu na 1 łóżko.8
1.3. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.

10Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

13
- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.10
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.5
1.7. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.2
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Kardiomonitor - w miejscu udzielania świadczeń.4
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania3.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
4. Pozostałe warunki4.1 Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym.1Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym.2
II.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii lub hospitalizacji w zakresie: chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, lub chorób wewnętrznych, lub geriatrii, lub neurologii, lub neurologii dla dzieci, lub pediatrii, której głównym celem była przewlekła wentylacja, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.5
1.2. Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.5
III.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.3
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
3. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży lub zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 35 łóżek.13Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: neurologii, rehabilitacji lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu na 35 łóżek.8
1.3. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży.

10Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży.

13
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży.10
1.6. Osoba prowadząca fizjoterapię, o której mowa w lp. 1 w części B w zakresie "Pozostały personel" w pkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej 2 etatów na 30 łóżek.3
1.7. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.2
1.8. Osoba prowadząca terapię zajęciową, o której mowa w lp. 1 w części A w zakresie "Pozostały personel" w pkt 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.3
1.9. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 1 etatu na 10 łóżek.2
2. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania2.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
3. Pozostałe warunki3.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym.1Jedna odpowiedź do wyboru
3.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym.2
II.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udział świadczeniobiorców z liczbą punktów 0 w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki żywionych dojelitowo lub pozajelitowo oraz dzieci do 3 roku życia żywionych dojelitowo lub pozajelitowo w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 5%.2
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 15%.2Nie dotyczy świadczeniobiorców przyjętych z innego zakładu
1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.2
1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki oraz dzieci do 3 roku życia w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 30%.2
1.5. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 5%.1Jedna odpowiedź do wyboru
1.6. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży lub zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - co najmniej 10%.2
III.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Zapewnienie hospitalizacji w oddziale szpitalnym co najmniej o profilu pediatria lub neurologia dziecięca w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego.4
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
4. Przedmiot postępowania: Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Lekarze specjaliści w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnik co najmniej ⅛ etatu na łóżko.13Jedna odpowiedź do wyboru
1.2. Lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu, neurologii, chorób płuc, pediatrii - w łącznym wymiarze równoważnik co najmniej ⅛ etatu na łóżko.8
1.3. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 30% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

10Jedna odpowiedź do wyboru
1.4. Pielęgniarki z:

1) ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

a) opieki długoterminowej lub

b) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

c) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

d) pielęgniarstwa internistycznego, lub

e) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

f) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

g) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

h) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

i) pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub

j) pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub

2) ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie

- łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

13
1.5. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego lub w ramach stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej - łącznie co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.10
1.6. Specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny - równoważnik co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.5
1.7. Opiekun medyczny - równoważnik co najmniej 12
etatu na 10 łóżek.
2. Sprzęt i aparatura medyczna2.1. Kardiomonitor - w miejscu udzielania świadczeń.4
3. Zewnętrzna ocena - systemy zarządzania3.1. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.2
4. Pozostałe warunki4.1. Co najmniej 1 pokój jednoosobowy z węzłem sanitarnym.1Jedna odpowiedź do wyboru
4.2. Co najmniej 2 pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym.2
II.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udział świadczeniobiorców przyjętych do zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie bezpośrednio po zakończonej hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii lub hospitalizacji w zakresie: chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci, lub chorób wewnętrznych, lub geriatrii, lub neurologii, lub neurologii dla dzieci, lub pediatrii, której głównym celem była przewlekła wentylacja, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.5
1.2. Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.5
III.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie.3
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

1) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w wymiarze równoważnika co najmniej ¼ etatu;

3) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii.

20
1.2. Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie.37Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Co najmniej 50% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie.27
II.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.8
IIIDostępność1. Dostępność do świadczeń1.1 Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej7
liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 50%.
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
6. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

1) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii - w wymiarze równoważnika co najmniej 1 etatu;

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w wymiarze równoważnika co najmniej ¼ etatu;

3) lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej;

4) lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii.

20
1.2. Co najmniej 75% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie.37Jedna odpowiedź do wyboru
1.3. Co najmniej 50% czasu pracy wszystkich pielęgniarek - pielęgniarki z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie.27
II.Kompleksowość1. Kompleksowość1.1. Realizacja umowy w zakresie: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie.8
III.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 50%.7
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
7. Przedmiot postępowania: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
123456
Lp.KryteriumKategoriaOceniany warunekLiczba punktówUwagi
I.Jakość1. Personel1.1. Pielęgniarki z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie:

1) opieki długoterminowej lub

2) pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

3) pielęgniarstwa zachowawczego, lub

4) pielęgniarstwa internistycznego, lub

5) pielęgniarstwa rodzinnego, lub

6) pielęgniarstwa środowiskowego, lub

7) pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

8) pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

9) pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

10) pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

18
1.2. Pielęgniarki z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w warunkach domowych - co najmniej 40% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.9
1.3. Pielęgniarki z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pielęgnacji chorych w warunkach oddziału szpitalnego - co najmniej 25% czasu pracy wszystkich pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.9
1.4. Co najmniej 50% pielęgniarek udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu.20Jedna odpowiedź do wyboru
1.5. Co najmniej 25% pielęgniarek udziela świadczeń w wymiarze 1 etatu.10
II.Dostępność1. Dostępność do świadczeń1.1. Udzielanie świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.3
1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%.3
1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel na skierowaniu lub przynajmniej raz w trakcie opieki w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.3
III.Ciągłość1. Ciągłość1.1. Udzielanie świadczeń świadczeniobiorcom w okresach między hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki.7
IV.Cena1. Cena1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.Maksymalnie 5
Tabela nr 2 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - CZĘŚĆ WSPÓLNA
I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. Maksymalna suma punktów ujemnych: 15
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktów ujemnychUwagi
1.Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w ofercie -tylko na podstawie kontroli.1
2.Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie - tylko na podstawie kontroli.2
3.Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie - tylko na podstawie kontroli.1
4.Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach.2
5.Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy.2
6.Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych, lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - tylko na podstawie kontroli.1
7.Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych, lub nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń - tylko na podstawie kontroli.2
8.Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych.1
9.Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach.2
10.Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu medycznego i pomocniczego do wykonania świadczenia - tylko na podstawie kontroli.1Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1 w części 7

II. Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 4
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością.3
2.Świadczeniodawca prowadzi historię choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta, oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.1Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresie, o którym mowa w tabeli nr 1

w

częściach

5-7

III. Dostępność. Maksymalnie suma punktów: 3
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych - w miejscu udzielania świadczeń.2Nie

dotyczy świadczeń

w

zakresach, o których mowa w tabeli nr 1

w

częściach

2.Zapewnienie co najmniej 1 łóżka o zwiększonej nośności co najmniej 250 kg.1
5-7
IV. Ciągłość. Maksymalnie suma punktów: 22
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.9
2.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 5 lat.7Jedna odpowiedź do wyboru
3.W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, nieprzerwanie od 10 lat.13
V. Inne. Maksymalnie suma punktów: 2
1234
Lp.Oceniany warunekLiczba punktówUwagi
1.Współpraca z Agencją - świadczeniodawca przekazywał w terminie dane, o których mowa w art. 31lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania - dotyczy okresu po dniu 22 lipca 2017 r.2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).