[Opinia o celowości inwestycji] - Art. 95d. - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. - Dz.U.2021.1285 t.j. - OpenLEX

Art. 95d. - [Opinia o celowości inwestycji] - Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1285 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  95d.  [Opinia o celowości inwestycji]
1.  291
 Podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1, występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "organem wydającym opinię", o wydanie opinii o celowości inwestycji:
1)
polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
a)
nowego podmiotu leczniczego,
b)
nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
2)
innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

- której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

1a.  292
 Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
1b.  293
 Przez inną inwestycję, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji.
1c. 
Zmiana adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub połączenie, podział albo przekształcenie spółek, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), lub spółki, o której mowa w art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, stanowiące podstawę zmiany wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie stanowi inwestycji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej głównym celem nie była budowa, przebudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
1d.  294
 Przepisów ust. 1-1c nie stosuje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.
1e.  295
 Odpowiednio Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, rozstrzyga, czy inwestycja będzie realizowana na potrzeby określone w ust. 1d.
2. 
Opinii, o której mowa w ust. 1, nie wydaje się w odniesieniu do:
1)
szpitalnego oddziału ratunkowego;
2)
szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
3)
centrum urazowego;
4)
centrum urazowego dla dzieci;
5)
podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia jest organem wydającym opinię, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy podmiotem wnioskującym, o którym mowa w art. 95e ust. 1, jest:
1)
podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia;
2)
podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
3)
instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą;
4)
podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, o którym mowa w pkt 1-3;
5)
wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
6)
uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
7) 296
 podmiot leczniczy, który zamierza realizować inwestycję, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie takiej opinii przekracza 50 mln zł.
4.  297
 Do określenia wartości inwestycji, o których mowa w ust. 1, zalicza się następujące rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów na dzień złożenia wniosku:
1)
przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanym dalej "obiektem budowlanym", wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektu budowlanego, w szczególności opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących inwestycji budowlanej;
2)
realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;
3)
zakupu obiektu budowlanego;
4)
zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, z wyjątkiem tego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 5;
5)
zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego bez względu na jego wartość oraz innych przedmiotów, jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
6)
transportu i montażu oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środka trwałego do używania;
7)
zmiany w środkach trwałych powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8)
zakupu wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli:
a)
jej wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 4,
b)
jest pierwszym wyposażeniem obiektu budowlanego - bez względu na jego wartość;
9)
innych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.
291 Art. 95d ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
292 Art. 95d ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
293 Art. 95d ust. 1b zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
294 Art. 95d ust. 1d zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
295 Art. 95d ust. 1e zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
296 Art. 95d ust. 3 pkt 7 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.
297 Art. 95d ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2345) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.