Art. 63. - [Wpisanie na listę psychologów osób, które posiadały dyplom magistra psychologii w dniu wejścia w życie ustawy; przyznania prawa wykonywania zawodu psychologa osobom zatrudnionym na stanowiskach psychologów] - Zawód psychologa i samorząd zawodowy psychologów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1026 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.
Art.  63.  [Wpisanie na listę psychologów osób, które posiadały dyplom magistra psychologii w dniu wejścia w życie ustawy; przyznania prawa wykonywania zawodu psychologa osobom zatrudnionym na stanowiskach psychologów]
1. 
Psychologów, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadali dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do końca 1992 r. oraz pracowali w zawodzie co najmniej dwa lata, wpisuje się na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów, na której obszarze wykonują zawód.
2. 
Osoby zatrudnione na stanowiskach psychologów, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1, mogą w okresie 1 roku od wejścia w życie ustawy wystąpić do Krajowej Rady Psychologów z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu, który zostanie rozpatrzony w terminie 3 miesięcy od dnia jego wpłynięcia.