Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1044

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.";

2)
w § 7:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

3. W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.",

b)
dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

4b. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w terminie określonym w ust. 1-4a nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.",

c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedkłada pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy.

2. W razie niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie pracy. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu 7 dni od przedłożenia go przez pracownika. Przepis § 7 ust. 4b stosuje się odpowiednio.";

4)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do terminów określonych w § 7 ust. 2 i 3 oraz w § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2 i 3 oraz § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

............................................................................. ............................................................................

(pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

.............................................................................

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że .................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ....................................................................................................................................

urodzony ................................................................................................................................................

(data urodzenia)

był zatrudniony ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(pracodawca)

w okresie od ..................................... do ..................................... w wymiarze ......................................

w okresie od ..................................... do ..................................... w wymiarze ......................................

w okresie od ..................................... do ..................................... w wymiarze ......................................

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę tymczasową na rzecz:

.................................................................. w okresie od .................................. do ................................

(pracodawca użytkownik)

.................................................................. w okresie od .................................. do ................................

(pracodawca użytkownik)

.................................................................. w okresie od .................................. do ................................

(pracodawca użytkownik)

3. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę .......................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

4. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania ....................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b) wygaśnięcia ....................................................................................................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

5. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1

Kodeksu pracy ....................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze .............................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym .................................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego .....................................................................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ........................................ w ........................... częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie .................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ........................................................... w ........................................ częściach, w tym

na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy w ............................. częściach

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ...........................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ................................................. w okresie (okresach) ...............................................

w .............................. częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,

w okresie (okresach) .....................................................................................................................

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ...................................

.......................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

8) był niezdolny do pracy przez okres .......................................................................................... dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

9) ........................................................................................................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,

zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10) odbył służbę wojskową w okresie ...............................................................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ..........................

.....................................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy .................................................................................................................................

13) ......................................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

7. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

8. Informacje uzupełniające

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem

o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje,

w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1. Nr REGON-PKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd

statystyczny.

2. Data - w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2, 4

i 4a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia

2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2017 r. poz. 1044),

pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

3. W ust. 1 - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy

na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami

odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego

pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych

pracodawców),

- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego

zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich

stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.

4. W ust. 4 lit. a - pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy

określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683,

w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych.

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1

Kodeksu pracy:

- za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę

stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

- bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo

art. 55 Kodeksu pracy,

- na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn

niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1474).

5. W ust. 6:

w pkt 1 - pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego

przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje

stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje

ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu

wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku

pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

w pkt 3 i 4 - pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko

w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać

z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku gdy pracownik

wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca

wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię

i nazwisko dziecka,

w pkt 5 - w przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop

wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na

każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 11 - pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu

prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn.

zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 12 - pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego

urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na

uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów

prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

w pkt 13 - pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy

nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn.

zm.).

6. W ust. 8 pracodawca zamieszcza informację:

1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do

dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2) na żądanie pracownika:

a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b) o uzyskanych kwalifikacjach,

c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu

mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy,

przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją

i opatruje datą.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).