Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1289 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot rozporządzenia]
Rozporządzenie określa:
1) szczegółową treść świadectwa pracy;
2) sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;
3) sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;
4) pomocniczy wzór świadectwa pracy.
§  2.  [Treść świadectwa pracy]
1.  W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:
1) okresu lub okresów zatrudnienia;
2) wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
3) rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
5) okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwanej dalej "Kodeksem pracy";
6) urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
7) wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
8) wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
9) wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
10) wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
11) okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
12) zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
13) liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
14) okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
15) okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
16) wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
17) okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
18) zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
19) należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
20) informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.
2.  W świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę.
2a.  Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.
3.  Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia.
§  3.  [Osoby, którym wydawane jest świadectwo pracy]
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.
§  4.  [Termin wydania świadectwa pracy]
W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) albo doręcza je w inny sposób.
§  5.  [Świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika]
W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób - innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§  6.  [Przechowywanie kopii świadectwa pracy w aktach osobowych; wydanie odpisu świadectwa pracy]
Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracy pracownikowi albo osobie, o której mowa w § 3 i § 5.
§  7.  [Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy]
1.  Pracodawca zawiadamia pracownika - w postaci papierowej lub elektronicznej - o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. W razie uwzględnienia wniosku, pracodawca wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.
2.  W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.
3.  W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na żądanie pracownika, w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy, uzupełnia treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.
4.  Jeżeli orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca wydaje pracownikowi, w terminie określonym w ust. 2, nowe świadectwo pracy zawierające informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
4a.  W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.
4b.  Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w terminie określonym w ust. 1-4a nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.
5.  W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.
§  8.  [Wydanie świadectwa pracy w przypadku powództwa o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy]
Przepis § 7 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.
§  9.  [Uzupełnienie świadectwa pracy w przypadku orzeczenia odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia]
1.  W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedkłada pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy.
2.  W razie niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie pracy. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu 7 dni od przedłożenia go przez pracownika. Przepis § 7 ust. 4b stosuje się odpowiednio.
§  10.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

.......................................................................................................................................................

(pracodawca oraz jego siedziba(miejscowość i data)

lub miejsce zamieszkania)

........................................................................

(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1.Stwierdza się, że ..................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ........................................................................................................................................

urodzony ...................................................................................................................................................

(data urodzenia)

był zatrudniony ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pracodawca)

w okresie od ................................. do ................................... w wymiarze ...............................................

w okresie od ................................. do ................................... w wymiarze ...............................................

w okresie od ................................. do ................................... w wymiarze ...............................................

2.W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę tymczasową na rzecz:

...................................................................... w okresie od ............................... do ..................................

(pracodawca użytkownik)

...................................................................... w okresie od ................................ do .................................

(pracodawca użytkownik)

....................................................................... w okresie od ................................ do ................................

(pracodawca użytkownik)

________________________

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

3.W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ...........................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

4.Stosunek pracy ustał w wyniku:

a)rozwiązania .....................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)

b)wygaśnięcia ....................................................................................................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)

5.Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy .....................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)

6.W okresie zatrudnienia pracownik:

1)wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze ...............................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku

kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym .................................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy

w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2)korzystał z urlopu bezpłatnego ........................................................................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3)wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ............................................. w ......................... częściach

4)wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ....................................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze .......................................................... w .......................................... częściach, w tym

na podstawie art. 1821c § 3 Kodeksu pracy w ................................ częściach

5)wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ..............................................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ................................................... w okresie (okresach) ....................................................

w ............................................... częściach

6)korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,

w okresie (okresach) .......................................................................................................................

7)wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ......................................

..........................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

8)był niezdolny do pracy przez okres ............................................................................................ dni

(liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie,

zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym,

w którym ustał stosunek pracy)

9)..........................................................................................................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia,

przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,

zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie)

10)odbył służbę wojskową w okresie .................................................................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)

11)wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ...........................

.........................................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)

12)wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami

prawa pracy ...................................................................................................................................

13)........................................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

7.Informacja o zajęciu wynagrodzenia: ...................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

...................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

8.Informacje uzupełniające

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................

(podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo

osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem

o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje,

w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo

wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1.Nr REGON-PKDstanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd

statystyczny.

2.Dataw przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2, 4

i 4a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia

2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289),

pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

3.W ust. 1pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy

na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami

odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego

pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców),

pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego

zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku

z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich

stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.

4.W ust. 4 lit. apracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy

określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683,

w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych.

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1

Kodeksu pracy:

za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę

stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo

art. 55 Kodeksu pracy,

na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn

niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1474 oraz z 2017 r. poz. 2181).

5.W ust. 6:

w pkt 1pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego

przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje

stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje

ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu

wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku

pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,

w pkt 3 i 4pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko

w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać

z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku gdy pracownik

wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca

wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię

i nazwisko dziecka,

w pkt 5w przypadku gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop

wychowawczy pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na

każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,

w pkt 11pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu

prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn.

zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,

w pkt 12pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego

urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na

uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów

prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,

w pkt 13pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy

nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270).

6.W ust. 8 pracodawca zamieszcza informację:

1)o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do

dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;

2)na żądanie pracownika:

a)o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

b)o uzyskanych kwalifikacjach,

c)o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu

mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją

i opatruje datą.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2015.2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.1996.282), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255).