Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty. - Dz.U.2017.2430 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa maszynisty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2430

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410 oraz z 2016 r. poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wykonanie jazdy praktycznej poznanym w trakcie szkolenia wybranym przez egzaminatora prowadzącego typem pojazdu kolejowego po dowolnej części poznanej infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury.";

2)
w § 11:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) infrastruktury kolejowej - co 3 lata, a także po każdej nieobecności przekraczającej okres 1 roku na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury;",

b)
w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury,";

3)
w § 21 wyrazy "1 stycznia 2018 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2019 r.".
Do szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty oraz szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 2322).