Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2430

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 212, z 2015 r. poz. 1410 oraz z 2016 r. poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wykonanie jazdy praktycznej poznanym w trakcie szkolenia wybranym przez egzaminatora prowadzącego typem pojazdu kolejowego po dowolnej części poznanej infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury.";

2) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) infrastruktury kolejowej - co 3 lata, a także po każdej nieobecności przekraczającej okres 1 roku na infrastrukturze kolejowej danego zarządcy infrastruktury;",

b) w ust. 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) infrastruktury kolejowej danego zarządcy infrastruktury,";

3) w § 21 wyrazy "1 stycznia 2018 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2019 r.".