Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2430

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.
§  2.  Do szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty oraz szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.