Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1912

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego 2

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 3  ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2148) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego - załącznik nr 10c do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
4)
w załączniku nr 2a do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
5)
w załączniku nr 2b do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
6)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.5 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
7)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
8)
w załączniku nr 10a do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
9)
w załączniku nr 10b do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
10)
po załączniku nr 10b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
11)
załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

USUNIĘCIE WYPEŁNIENIA AMALGAMATOWEGO ORAZ WARUNKI JEGO REALIZACJI

Tabela nr 1

Świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego

Lp.Nazwa świadczenia gwarantowanegoWarunki realizacji świadczenia
123
1Usunięcie wypełnienia amalgamatowegoprzy udzielaniu świadczeń oznaczonych kodami świadczeń według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM: 23.1108; 23.1502; 23.1503; 23.1504; 23.1505

Tabela nr 2

Warunki realizacji świadczenia usunięcie wypełnienia amalgamatowego

1Personel
1.11) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej, lub

3) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

4) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub

5) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej, lub

6) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

7) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

2Sprzęt i wyposażenie
2.1Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) wyposażone w separator amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń
2.2Unit stomatologiczny wyposażony w separator amalgamatu - w miejscu udzielania świadczeń

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH STOSOWANYCH PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

1.
Materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dla wszystkich świadczeniobiorców:
1)
materiał do wypełnień czasowych;
2)
cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy;
3)
cement szkłojonomerowy;
4)
cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;
5)
cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą;
6)
kompozytowy materiał chemoutwardzalny do wypełniania ubytków w zębach przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3);
7)
materiały do wypełnień kanałów korzeniowych;
8)
ćwieki gutaperkowe;
9)
masa wyciskowa alginatowa;
10)
masa do wycisków czynnościowych przy bezzębiu;
11)
nici chirurgiczne;
12)
szyny unieruchamiające, drut ligaturowy.
2.
Materiały stomatologiczne stosowane dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:
1)
światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i kłach w szczęce i żuchwie;
2)
laki szczelinowe;
3)
lakiery;
4)
cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
3.
Materiał stomatologiczny stosowany dodatkowo przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych kobietom w ciąży i w okresie połogu - cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1).
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700 i 1855.