§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1912

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2148) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego - załącznik nr 10c do rozporządzenia.";

2)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
3)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
4)
w załączniku nr 2a do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
5)
w załączniku nr 2b do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
6)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.5 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
7)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 2.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyraz "amalgamatu" zastępuje się wyrazami "materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
8)
w załączniku nr 10a do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu i glasjonomerów" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
9)
w załączniku nr 10b do rozporządzenia w tabeli nr 2 w pkt 3.4 w kolumnie "Sprzęt i wyposażenie" wyrazy "Mieszalnik do amalgamatu" zastępuje się wyrazami "Wstrząsarka do materiałów kapsułkowanych stosowanych do wypełniania ubytków";
10)
po załączniku nr 10b do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 10c do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
11)
załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.