§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 2021 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 340, z 2011 r. poz. 975 oraz z 2014 r. poz. 1520) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "funkcjonariuszy celnych" zastępuje się wyrazami "funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej";
2)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora izby administracji skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego;".