Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. - Dz.U.2021.1916 t.j. - OpenLEX

Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, a także osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:
1)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora izby administracji skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2)
umundurowanych funkcjonariuszy Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;
3)
funkcjonariuszy Straży Granicznej:
a)
umundurowanych - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego,
b)
w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym

- legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej ;

4)
żołnierzy:
a)
Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego - legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
b)
wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego - legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
Przepisy § 2, w zakresie dokumentów funkcjonariuszy oraz żołnierzy, stosuje się odpowiednio przy korzystaniu przez nich z ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych.
Zaświadczenia, o których mowa w § 2 i 3, są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych określonych w § 2 i 3.
Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, dla żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniających obowiązek tej służby w formach równorzędnych jest wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1774).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia 2 .
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2008 r.