§ 2. - Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1916 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2021 r.
§  2. 
Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania z ulgi 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są dla:
1)
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora izby administracji skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2)
umundurowanych funkcjonariuszy Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych - legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji;
3)
funkcjonariuszy Straży Granicznej:
a)
umundurowanych - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego,
b)
w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym

- legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej ;

4)
żołnierzy:
a)
Żandarmerii Wojskowej wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego - legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
b)
wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego - legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.