§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1611

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2023 r. poz. 902) w § 1:
1)
w ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "1 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "1 grudnia 2025 r.",
b)
w pkt 2 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2025 r.";
2)
w ust. 2 wyrazy "30 listopada 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 listopada 2025 r.".