Przedłużenie terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.902 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1. 
Przedłuża się termin do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm. 3 ), do:
1)
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem - w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2023 r.;
2)
dnia 31 grudnia 2023 r. - w pozostałych przypadkach.
2. 
Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2023 r.
3. 
W przypadku gdy podatnik utracił w danym miesiącu część składnika majątku lub część składników majątku, od wartości których należny podatek podlega obliczeniu w jednej z deklaracji, o których mowa w ust. 2, podatek należny wynikający z tej deklaracji jest wpłacany w części ustalonej w takiej proporcji w jakiej dochody z niezrealizowanych zysków ustalone dla tego składnika majątku lub tych składników majątku lub ich części, pozostają do dochodów od wartości składnika majątku lub składników majątku podlegających wykazaniu w tej deklaracji.
4. 
Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów finansowych lub inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 4 .
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556 i 614.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658 i 825.
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r.