§ 1. - Przedłużenie terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.902 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
§  1. 
1. 
Przedłuża się termin do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, o którym mowa w art. 30da ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm. 3 ), do:
1) 4
 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem - w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2025 r.;
2) 5
 dnia 31 grudnia 2025 r. - w pozostałych przypadkach.
2.  6
 Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 listopada 2025 r.
3. 
W przypadku gdy podatnik utracił w danym miesiącu część składnika majątku lub część składników majątku, od wartości których należny podatek podlega obliczeniu w jednej z deklaracji, o których mowa w ust. 2, podatek należny wynikający z tej deklaracji jest wpłacany w części ustalonej w takiej proporcji w jakiej dochody z niezrealizowanych zysków ustalone dla tego składnika majątku lub tych składników majątku lub ich części, pozostają do dochodów od wartości składnika majątku lub składników majątku podlegających wykazaniu w tej deklaracji.
4. 
Przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów finansowych lub inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28, 185, 326, 605, 641, 658 i 825.
4 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2023 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2023 r.
6 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1611) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 sierpnia 2023 r.