Zmiana rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1611

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2023 r. poz. 902) w § 1:
1)
w ust. 1:
a)
w pkt 1 wyrazy "1 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "1 grudnia 2025 r.",
b)
w pkt 2 wyrazy "31 grudnia 2023 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2025 r.";
2)
w ust. 2 wyrazy "30 listopada 2023 r." zastępuje się wyrazami "30 listopada 2025 r.".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450 i 1598.