Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.324

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 938 i 2287) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu:

"4. Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

5. Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.

6. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.

7. Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.";

2) w § 7 w ust. 4 w pkt 5 dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu:

"6) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych";

3) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5 i 138).";

4) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części I:
w grupie 0 w pkt 3 dodaje się lp. 4-6 w brzmieniu:
4Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacjiKalety0000111357
5Kujawskie Zakłady Naprawy SamochodówSolec Kujawski0000170646
6Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłościPoznań0000121347
w grupie A w pkt 1:
-- lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Filmoteka Narodowa - Instytut AudiowizualnyWarszawa367467328
-- lp. 22 otrzymuje brzmienie:
22Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia220362320
-- lp. 34 otrzymuje brzmienie:
34Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaWieliczka000276080
w grupie B:
-- w pkt 1 lp. 5 otrzymuje brzmienie:
5Teatr NarodowyWarszawa013057317
-- w pkt 2 lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu - "Radio Poznań" S.A.Poznań0000097316
-- w pkt 4 lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Instytut Zachodni im. Zygmunta WojciechowskiegoPoznań632044086
-- w pkt 5:
--- lp. 20 i 21 otrzymują brzmienie:
20Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieKraków000327847
21Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuPoznań000327853
--- lp. 23 i 24 otrzymują brzmienie:
23Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuGdańsk000327876
24Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWarszawa000327830
--- lp. 29 otrzymuje brzmienie:
29Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w OpoluOpole532391017
--- lp. 32 otrzymuje brzmienie:
32Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w JarosławiuJarosław650894385
--- uchyla się lp. 34,
--- lp. 40 i 41 otrzymują brzmienie:
40Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w GnieźnieGniezno634603839
41Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimGorzów Wielkopolski210949291
--- uchyla się lp. 58,
--- lp. 60 otrzymuje brzmienie:
60Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachSuwałki200026507
--- lp. 67 otrzymuje brzmienie:
67Uniwersytet Muzyczny Fryderyka ChopinaWarszawa000275702
--- dodaje się lp. 71 w brzmieniu:
71Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieKraków000275843
w grupie C:
-- w pkt 1:
--- lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuWrocław000288981
--- lp. 23 otrzymuje brzmienie:
23Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWarszawa000001784
--- lp. 45 otrzymuje brzmienie:
45Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieKraków000001815
--- lp. 49 i 50 otrzymują brzmienie:
49Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuRadom000805181
50Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyBydgoszcz000001689
-- w pkt 2 uchyla się lp. 3,
w grupie D:
-- w pkt 1 uchyla się:
--- lp. 3-5,
--- lp. 7,
--- lp. 10,
--- lp. 24,
--- lp. 26,
--- lp. 28,
--- lp. 31,
--- lp. 33,
-- w pkt 2:
--- uchyla się lp. 26,
--- lp. 37 otrzymuje brzmienie:
37AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.Warszawa0000140528
--- lp. 43-45 otrzymują brzmienie:
43AMW REWITA Sp. z o.o.Warszawa0000394569
44AMW SINEVIA Sp. z o.o.Nowy Dwór Mazowiecki0000392868
45AMW HOTELE Sp. z o.o.Warszawa0000219989
--- lp. 54 otrzymuje brzmienie:
54Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.Kraków0000030972
--- uchyla się lp. 87,
--- dodaje się lp. 95 w brzmieniu:
95Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.Tarnobrzeg0000673893
w grupie E w pkt 3 tytuł otrzymuje brzmienie:

"3) państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą",

w grupie G:
-- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polskie Koleje Państwowe S.A.Warszawa0000019193

2) agencje wykonawcze

Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaWarszawa010613083
2Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaWarszawa367849538

",

-- w pkt 4 dodaje się lp. 2 w brzmieniu:
2Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa000017319
-- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) inne państwowe osoby prawne

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Warszawa0000037568
2Polskie LNG S.A.Świnoujście0000345690
3Polski Fundusz Rozwoju S.A.Warszawa0000466256
4Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.Warszawa0000264771

",

b) w części II:
w grupie A uchyla się lp. 3,
w grupie B uchyla się lp. 15 i 16.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4:
1) lit. a tiret pierwsze i drugie, tiret trzecie podwójne tiret pierwsze, drugie i trzecie, podwójne tiret czwarte potrójne tiret pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, szóste, ósme i dziewiąte, tiret czwarte, piąte i szóste, tiret siódme podwójne tiret pierwsze w zakresie pkt 1 i podwójne tiret trzecie oraz lit. b, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.;
2) lit. a tiret siódme podwójne tiret pierwsze w zakresie pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2017 r.