§ 7. - Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
§  7. 
1. 
Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.
2. 
Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.
3. 
W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1)
parków narodowych,
2)
muzeów i państwowych instytucji kultury,
3)
uczelni publicznych i instytutów badawczych,
4)
Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,
5)
Narodowego Funduszu Zdrowia,
6)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7)
Centrum Łukasiewicz,
7a) 2
 instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
8)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
9)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
10)
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

5. 
Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50%, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.
2 § 7 ust. 4 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2023 r.