§ 5. - Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 30 września 2023 r.
§  5. 
1. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej "roczną opłatą abonamentową", w wysokości:
1)
0 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;
2)
1000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;
3)
5000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;
4)
10 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;
5)
20 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;
6)
50 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;
7)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;
8)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.
2. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:
1)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;
2)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.
3. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
5. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
6. 
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.
7. 
Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.