Osoby prawne zastępowane przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłaty ponoszone za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.890 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100 oraz z 2023 r. poz. 614) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
osoby prawne, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "Prokuratorią Generalną";
2)
sposób i tryb uiszczania oraz wysokość opłat za:
a)
wykonywanie zastępstwa przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą",
b)
wydawanie opinii prawnych przez Prokuratorię Generalną, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy,
c)
przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, zwanym dalej "Sądem Polubownym", o których mowa w art. 26 ust. 5 ustawy.
Listę osób prawnych, których zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna, określa załącznik do rozporządzenia.
Do opłat, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, dolicza się należny podatek VAT.
Opłaty, o których mowa w § 5, § 6, § 9 i § 10, wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Prokuratorii Generalnej - subkonto dochodów budżetu państwa.
1. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, uiszcza na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej za wykonywanie zastępstwa oraz za wydawanie opinii prawnych, za rok kalendarzowy, opłatę, zwaną dalej "roczną opłatą abonamentową", w wysokości:
1)
0 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie 0 załącznika do rozporządzenia;
2)
1000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie A załącznika do rozporządzenia;
3)
5000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie B załącznika do rozporządzenia;
4)
10 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie C załącznika do rozporządzenia;
5)
20 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie D załącznika do rozporządzenia;
6)
50 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie E załącznika do rozporządzenia;
7)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie F załącznika do rozporządzenia;
8)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części I w grupie G załącznika do rozporządzenia.
2. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, która wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy, uiszcza roczną opłatę abonamentową w wysokości:
1)
100 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie A załącznika do rozporządzenia;
2)
200 000 zł - w przypadku osoby, o której mowa w części II w grupie B załącznika do rozporządzenia.
3. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 7 ustawy, uiszcza opłatę za wykonywanie zastępstwa zgodnie z § 6 i § 7 ust. 5. Przepis § 8 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca osobą prawną z udziałem Skarbu Państwa lub osobą prawną z udziałem państwowych osób prawnych, uzyska status państwowej osoby prawnej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.), uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
5. 
Jeżeli osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uzyska status osoby prawnej z udziałem Skarbu Państwa lub osoby prawnej z udziałem państwowej osoby prawnej, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany statusu prawnego do końca roku kalendarzowego.
6. 
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej osoba zastępowana, będąca państwową osobą prawną, uiszcza roczną opłatę abonamentową w dotychczasowej wysokości w okresie od dnia zmiany tej formy do końca roku kalendarzowego.
7. 
Osoby zastępowane, które uiściły roczną opłatę abonamentową za rok, w którym nastąpiła zmiana ich statusu, nie uiszczają kolejnej rocznej opłaty abonamentowej za ten rok.
1. 
Za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej, w pierwszej instancji w sprawach majątkowych, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:
1)
do 5000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 900 zł;
2)
powyżej 5000 zł do 10 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 3600 zł;
3)
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 7200 zł;
4)
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 10 800 zł;
5)
powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 21 600 zł;
6)
powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 30 000 zł;
7)
powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 50 000 zł;
8)
powyżej 10 000 000 zł - uiszcza się opłatę w wysokości 70 000 zł.
2. 
Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej przed sądem polubownym jest obliczana jako dwukrotność stawki określonej w ust. 1. Jeżeli miejsce arbitrażu znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, opłata jest obliczana jako trzykrotność stawki określonej w ust. 1.
4. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w sprawach majątkowych, w których ze względu na charakter sprawy nie można określić wartości przedmiotu sprawy, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, wynosi 10 000 zł.
5. 
Opłata za wykonywanie zastępstwa osoby zastępowanej w postępowaniu odwoławczym i w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia wynosi 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 albo 4.
6. 
Opłata za sporządzenie opinii prawnej na zlecenie osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii Generalnej koniecznej dla sporządzenia opinii. Prezes Prokuratorii Generalnej lub upoważniony radca przed sporządzeniem opinii przedstawia osobie zastępowanej szacunek co do nakładu pracy potrzebnego do sporządzenia opinii.
1. 
Opłaty ustalone zgodnie z § 6 są pokrywane z uiszczonej przez osobę zastępowaną rocznej opłaty abonamentowej do wysokości tej opłaty.
2. 
Wykorzystanie rocznej opłaty abonamentowej oblicza się w ten sposób, że od kwoty uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej odejmuje się kolejno opłaty za wykonywanie zastępstwa i sporządzenie opinii prawnych w danym roku kalendarzowym.
3. 
W zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej osoba zastępowana uiszcza brakującą opłatę zgodnie z § 6.
4. 
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
1)
parków narodowych,
2)
muzeów i państwowych instytucji kultury,
3)
uczelni publicznych i instytutów badawczych,
4)
Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich jednostek doradztwa rolniczego,
5)
Narodowego Funduszu Zdrowia,
6)
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
7)
Centrum Łukasiewicz,
8)
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
9)
Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
10)
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

- o ile wartość przedmiotu sprawy przewyższa 5 000 000 zł, a wykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa tych państwowych osób prawnych nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej.

5. 
Jeżeli uzasadnia to szczególny charakter sprawy, stopień skomplikowania sprawy lub sytuacja majątkowa osoby zastępowanej opłata za wykonywanie zastępstwa tej osoby lub za sporządzenie opinii prawnej na jej zlecenie może zostać obniżona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej, jednak nie więcej niż o 50%, jeżeli nie stanowi to niedozwolonej pomocy publicznej.
1. 
Roczną opłatę abonamentową osoba zastępowana uiszcza z góry do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
2. 
Osoba zastępowana, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wnosi pierwszą roczną opłatę abonamentową w terminie miesiąca od wyrażenia zgody w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono tę zgodę, w stosunku do liczby dni w roku kalendarzowym.
3. 
Opłatę w zakresie przewyższającym wysokość uiszczonej rocznej opłaty abonamentowej, o której mowa w § 7 ust. 3, uiszcza się w terminie 14 dni odpowiednio od:
1)
przekazania przez Prokuratorię Generalną informacji o dokonaniu pierwszej czynności w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym;
2)
doręczenia opinii prawnej.
4. 
Jeżeli w danym roku kalendarzowym Prokuratoria Generalna nie wykonywała na rzecz osoby zastępowanej czynności zastępstwa i nie wydała ani jednej opinii prawnej, roczna opłata abonamentowa ulega zaliczeniu na poczet rocznej opłaty abonamentowej na kolejny rok kalendarzowy.
5. 
Wysokość rocznej opłaty abonamentowej ulega obniżeniu w następnym roku kalendarzowym o:
1)
wysokość kosztów zastępstwa, o których mowa w art. 32 ust. 6 ustawy, przekazanych Prokuratorii Generalnej przez osobę zastępowaną;
2)
wysokość opłaty za wykonywanie zastępstwa, o której mowa w § 6, w sprawach, które Prokuratoria Generalna przekazała do prowadzenia osobie zastępowanej;
3)
ustaloną zgodnie z § 6 ust. 6 wysokość opłaty za opinię prawną, której wydania odmówiono, chyba że wydanie opinii przez Prokuratorię Generalną było niedopuszczalne.
1. 
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez ten sąd wynosi 10 000 zł.
2. 
W przypadku gdy w sprawie o prawa majątkowe poddanej rozstrzygnięciu Sądu Polubownego wartość przedmiotu sprawy przekracza 200 000 zł, wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed tym sądem wynosi 5% wartości przedmiotu sprawy, jednak nie więcej niż 100 000 zł, wliczając w to należny podatek VAT. Do ustalania wartości przedmiotu sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym.
3. 
W sprawach rozstrzyganych w składzie jednoosobowym wysokość opłaty wynosi 50% opłaty ustalonej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. 
Podmiot występujący z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
1. 
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu przez ten sąd wynosi 5000 zł.
1a. 
Do wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji przez sąd powszechny zastosowanie mają przepisy wydane na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.).
2. 
W przypadku odbycia w postępowaniu więcej niż 3 posiedzeń opłata, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o 1000 zł za każde kolejne posiedzenie.
3. 
Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym odbyło się albo miało odbyć się ostatnie posiedzenie.
Wniosek składany przez więcej niż jedną osobę w przypadkach, o których mowa w § 9 i § 10, podlega jednej opłacie.
Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, za rok 2017 uiszcza się w wysokości 50% stawki określonej w tych przepisach w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
Do osoby prawnej określonej w części I w grupie E w pkt 3 poz. 1 załącznika do rozporządzenia przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

LISTA OSÓB PRAWNYCH, KTÓRYCH ZASTĘPSTWO WYKONUJE PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

CZĘŚĆ  I.

PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Grupa 0

1)
parki narodowe
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Babiogórski Park NarodowyZawoja122462192
2Białowieski Park NarodowyBiałowieża200664828
3Biebrzański Park NarodowyOsowiec-Twierdza200667985
4Bieszczadzki Park NarodowyUstrzyki Górne180792174
5Drawieński Park NarodowyDrawno321169489
6Gorczański Park NarodowyPoręba Wielka122461287
7Kampinoski Park NarodowyIzabelin145916637
8Karkonoski Park NarodowyJelenia Góra021781314
9Magurski Park NarodowyKrempna180789309
10Narwiański Park NarodowyKurów200668080
11Ojcowski Park NarodowyOjców122457363
12Park Narodowy "Bory Tucholskie"Charzykowy221580414
13Park Narodowy Gór StołowychKudowa-Zdrój021783891
14Park Narodowy "Ujście Warty"Chyrzyno081005974
15Pieniński Park NarodowyKrościenko nad Dunajcem122456671
16Poleski Park NarodowyUrszulin061360188
17Roztoczański Park NarodowyZwierzyniec061362589
18Słowiński Park NarodowySmołdzino221578400
19Świętokrzyski Park NarodowyBodzentyn260571899
20Tatrzański Park NarodowyZakopane122456180
21Wielkopolski Park NarodowyJeziory301997776
22Wigierski Park NarodowyKrzywe200664930
23Woliński Park NarodowyMiędzyzdroje321169472
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.Bytom0000223325
2Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.Lędziny0000067459
3Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.Katowice0000210810
4(uchylona)
5Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.Wieliczka0000278401
6Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacjiWarszawa0000078704
7Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych "TRAKT" w Szczecinie Sp. z o.o.Szczecin0000313140
8Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "Częstochowa" w Częstochowie S.A.Częstochowa0000222666
9Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawa0000376721
10(uchylona)
11Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.Ostrowiec

Świętokrzyski

0000050306
12Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o.Ostrów

Wielkopolski

0000377163
13Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawa0000058915
14Zakłady Artykułów Technicznych "ARTECH" sp. z o.o.Łódź0000326587
15Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o.Gdynia0000616517
16Zakład Przemysłu Odzieżowego CORA-TEX w Krasnymstawie S.A.Krasnystaw0000070087
17Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłościPoznań0000379574
18HUTMAR S.A.Częstochowa0000114383
19(uchylona)
20Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Gnieźnie Sp. z o.o.

Gniezno0000319537
3)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp.NazwaSiedzibaNumer KRS
1Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-ŚwierkuOtwock-Świerk0000089814
2Przedsiębiorstwo Państwowe "PGBW Hydrogeo"Kraków0000514407
3(uchylona)
4Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacjiKalety0000111357
5Kujawskie Zakłady Naprawy SamochodówSolec Kujawski0000170646
6Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłościPoznań0000121347
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNumer REGON
1Polski Klub Wyścigów KonnychWarszawa017359475
2Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaWarszawa142894349
3Rzecznik FinansowyWarszawa011335893
4Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacjiKalety0000111357
5Kujawskie Zakłady Naprawy SamochodówSolec Kujawski0000170646
6Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłościPoznań0000121347
5)
instytuty badawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro"Łódź0000163037

Grupa A

1)
muzea i niektóre państwowe instytucje kultury
Lp.nazwaSiedzibaREGON
1Biblioteka Narodowa w WarszawieWarszawa000275955
2Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała OczapowskiegoWarszawa000080619
3Centrum Rzeźby Polskiej w OrońskuOrońsko000879699
4Centrum Sztuki Współczesnej Zamek UjazdowskiWarszawa000986159
5Centrum Technologii AudiowizualnychWrocław000274909
6Dom Pracy Twórczej w RadziejowicachRadziejowice750439407
7Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa PendereckiegoLusławice120134472
8Filharmonia NarodowaWarszawa000278534
9Filmoteka Narodowa - Instytut AudiowizualnyWarszawa367467328
10Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława KonopkiWarszawa000289319
11Instytut Adama MickiewiczaWarszawa140470071
12Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i SolidarnośćWarszawa360483100
13Instytut KsiążkiKraków356775805
14Instytut Muzyki i TańcaWarszawa142611587
15Instytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoWarszawa015508468
16Międzynarodowe Centrum Kultury w KrakowieKraków350015252
17Muzeum Historii Polski w WarszawieWarszawa140530761
18Muzeum II Wojny Światowej w GdańskuGdańsk220710576
19Muzeum Józefa Piłsudskiego w SulejówkuSulejówek141773282
20(uchylona)
21(uchylona)
22Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Gdynia220362320
23Muzeum Narodowe w KrakowieKraków000275961
24Muzeum Narodowe w PoznaniuPoznań000275978
25Muzeum Narodowe w WarszawieWarszawa000275990
26Muzeum Pałacu Króla Jana III w WilanowieWarszawa010956038
27Muzeum Sił Powietrznych w DęblinieDęblin060738970
28Muzeum Stutthof w SztutowieSztutowo000276110
29Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MangghaKraków356897595
30Muzeum Sztuki Nowoczesnej w WarszawieWarszawa140187435
31Muzeum Wojsk LądowychBydgoszcz340274642
32Muzeum Wojska PolskiegoWarszawa140861819
33Muzeum Zamkowe w MalborkuMalbork000276073
34Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaWieliczka000276080
35Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w KatowicachKatowice240260206
36Narodowe Centrum Kultury w WarszawieWarszawa140468418
37Narodowe Muzeum Morskie w GdańskuGdańsk000635075
38Narodowy Instytut DziedzictwaWarszawa015263890
39Narodowy Instytut Fryderyka ChopinaWarszawa017307171
40Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony ZbiorówWarszawa012091660
41Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OświęcimiuOświęcim000276015
42Państwowe Muzeum Na Majdanku w LublinieLublin000276096
43Polska Orkiestra Sinfonia JuventusWarszawa141192303
44Wojskowy Instytut WydawniczyWarszawa142677675
45(uchylona)
46Zachęta - Narodowa Galeria SztukiWarszawa000275949
47Zamek Królewski Na Wawelu - Państwowe Zbiory SztukiKraków000276009
48Zamek Królewski w Warszawie. Muzeum - Rezydencja Królów I RzeczypospolitejWarszawa000860582
49Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela RingelblumaWarszawa141689541
50Muzeum Jana Pawła II i Prymasa WyszyńskiegoWarszawa364481345
51Muzeum Łazienki Królewskie w WarszawieWarszawa369111140

1 Państwowa instytucja kultury powstała z połączenia Filmoteki Narodowej z siedzibą w Warszawie (REGON nr 000276127) oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie (REGON nr 140236406).

2)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNumer REGON
1Centrum Doradztwa RolniczegoBrwinów015900539
2Dolnośląski Ośrodek Doradztwa RolniczegoWrocław006011298
3Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa RolniczegoMinikowo093222745
4Lubelski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKońskowola004204461
5Lubuski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKalsk001059001
6Łódzki Ośrodek Doradztwa RolniczegoBratoszewice004349350
7Małopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoKarniowice356900630
8Mazowiecki Ośrodek Doradztwa RolniczegoWarszawa006742820
9Opolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoŁosiów004515965
10Podlaski Ośrodek Doradztwa RolniczegoSzepietowo-

-Wawrzyńce

450695120
11Pomorski Ośrodek Doradztwa RolniczegoLubań003003186
12Podkarpacki Ośrodek Doradztwa RolniczegoBoguchwała691673703
13Śląski Ośrodek Doradztwa RolniczegoCzęstochowa002765534
14Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa RolniczegoModliszewice003689090
15Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa RolniczegoOlsztyn519653022
16Wielkopolski Ośrodek Doradztwa RolniczegoPoznań639660210
17Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa RolniczegoBarzkowice001047305

Grupa B

1)
państwowe instytucje kultury
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w KrakowieKraków000278764
2(uchylona)
3(uchylona)
4(uchylona)
5Teatr NarodowyWarszawa013057317
6Teatr Wielki - Opera NarodowaWarszawa013055028
7Polskie Wydawnictwo MuzyczneKraków363717113
8(uchylona)
9Studio Filmów RysunkowychBielsko-Biała363661944
10Instytut Północny im. Wojciecha KętrzyńskiegoOlsztyn383544690
11Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGEToruń385314450
12Instytut ŚląskiOpole384024780
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centrum Techniki Okrętowej S.A.Gdańsk0000201647
2Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o.Wrocław0000085139
3Polska Agencja Prasowa S.A. w WarszawieWarszawa0000067663
4Polski Rejestr Statków S.A.Gdańsk0000019880
5Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka AkcyjnaBiałystok0000037873
6Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka AkcyjnaBydgoszcz0000183992
7Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka AkcyjnaGdańsk0000195933
8Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka AkcyjnaKatowice0000139719
9Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka AkcyjnaKielce0000124925
10Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka AkcyjnaKoszalin0000167073
11Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka AkcyjnaKraków0000049387
12Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka AkcyjnaLublin0000130672
13Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka AkcyjnaŁódź0000144209
14Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka AkcyjnaOlsztyn0000038114
15Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka AkcyjnaOpole0000124187
16Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka AkcyjnaPoznań0000097316
17Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka AkcyjnaSzczecin0000121087
18"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna"Wrocław0000089881
19Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka AkcyjnaZielona Góra0000082137
20"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka AkcyjnaRzeszów0000144370
21(uchylona)
22Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o.Warszawa0000295452
23Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.Warszawa0000294679
24Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio Dla Ciebie S.A.Warszawa0000075953
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1(uchylona)
2(uchylona)
3Centralny Ośrodek InformatykiWarszawa0000372110
4Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUSJachranka0000397969
5Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki BudżetowejWarszawa0000373135
6Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RPWarszawa0000374458
7Centrum Usług LogistycznychWarszawa0000372899
8Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki BudżetowejKraków0000409069
9Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MazoviaWarszawa0000373652
10(uchylona)
11(uchylona)
12Profilaktyczny Dom Zdrowia w JuracieJurata0000375984
13(uchylona)
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaREGON
1Agencja Oceny Technologii Medycznych i TaryfikacjiWarszawa140278400
2Polska Organizacja TurystycznaWarszawa016213775
3Polskie Centrum AkredytacjiWarszawa017168960
4Transportowy Dozór TechnicznyWarszawa017231686
5Urząd Dozoru TechnicznegoWarszawa017196300
6Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha KaczyńskiegoWarszawa006472421
7Krajowa Szkoła Sądownictwa i ProkuraturyKraków140580428
8Polski Instytut Spraw MiędzynarodowychWarszawa016274699
9Instytut Zachodni im. Zygmunta WojciechowskiegoPoznań632044086
10Centrum ŁukasiewiczWarszawa382967128
11Instytut Europy ŚrodkowejLublin382102374
12Polski Instytut EkonomicznyWarszawa381375093",
5)
uczelnie publiczne
Lp.NazwaSiedzibaREGON
1Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieCzęstochowa000001494
2Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w BydgoszczyBydgoszcz000842390
3Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w ŁodziŁódź000275725
4Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w PoznaniuPoznań000275731
5Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we WrocławiuWrocław000275748
6Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w KatowicachKatowice000275760
7Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuGdańsk000275754
8Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w KrakowieKraków000275719
9Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii GrzegorzewskiejWarszawa000001488
10Akademia Pomorska w SłupskuSłupsk000001459
11Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we WrocławiuWrocław000275814
12Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w KrakowieKraków000275783
13Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziŁódź000275790
14Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuGdańsk000275820
15Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachKatowice277620860
16Akademia Sztuk Pięknych w WarszawieWarszawa000275777
17Akademia Sztuki w SzczecinieSzczecin320850334
18Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w WarszawieWarszawa000275837
19Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-BiałejBielsko-Biała072728961
20Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w KrakowieKraków000327847
21Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w PoznaniuPoznań000327853
22Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w KatowicachKatowice000327882
23Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuGdańsk000327876
24Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawieWarszawa000327830
25Akademia Wychowania Fizycznego we WrocławiuWrocław000327860
26Centrum Medyczne Kształcenia PodyplomowegoWarszawa000289093
27Chrześcijańska Akademia Teologiczna w WarszawieWarszawa000001962
28Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej GórzeJelenia Góra230480619
29(uchylona)
30Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L SchilleraŁódź000275850
31Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyŁomża451202740
32Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w JarosławiuJarosław650894385
33Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w PrzemyśluPrzemyśl651431983
34(uchylona)
35Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej PodlaskiejBiała Podlaska030310705
36Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ChełmieChełm110607010
37Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w CiechanowieCiechanów130869208
38Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w ElbląguElbląg170711628
39Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w GłogowieGłogów391063799
40Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w GnieźnieGniezno634603839
41Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimGorzów Wielkopolski210949291
42Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoninieKonin311000031
43Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w KoszalinieKoszalin320733373
44Państwowa Uczelnia Angelusa SilesiusaWałbrzych891041167
45Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w LesznieLeszno411123351
46Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w SanokuSanok371020877
47Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w TarnobrzeguTarnobrzeg831214367
48Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w OświęcimiuOświęcim120073552
49Karpacka Państwowa Uczelnia w KrośnieKrosno370468370
50Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w PilePiła360002997
51Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława WojciechowskiegoKalisz250938764
52Akademia ZamojskaZamość060044114
53Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w LegnicyLegnica390624793
54Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym SączuNowy Sącz491861240
55Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w NysieNysa532192677
56Mazowiecka Uczelnia Publiczna w PłockuPłock611038403
57Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w RaciborzuRacibórz277719630
58(uchylona)
59Państwowa Uczelnia im. Stefana BatoregoSkierniewice100095322
60Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w SuwałkachSuwałki200026507
61Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w TarnowieTarnów851634303
62Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w WałczuWałcz331447710
63Państwowa Uczelnia Zawodowa we WłocławkuWłocławek911266951
64Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym TarguNowy Targ492722404
65Szkoła Główna Służby PożarniczejWarszawa000173410
66Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w PoznaniuPoznań000275808
67Uniwersytet Muzyczny Fryderyka ChopinaWarszawa000275702
68Lotnicza Akademia WojskowaDęblin060059216
69Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KościuszkiWrocław930388062
70Wyższa Szkoła PolicjiSzczytno510338744
71Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w KrakowieKraków000275843
6)
instytuty badawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centralne Laboratorium Kryminalistyczne PolicjiWarszawa0000372361
2Centralne Laboratorium Ochrony RadiologicznejWarszawa0000129811
3(uchylona)
4(uchylona)
5Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu PoligraficznegoWarszawa0000054004
6Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000033480
7Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut BadawczyJózefów0000149404
8Główny Instytut GórnictwaKatowice0000090660
9Instytut Badań EdukacyjnychWarszawa0000113990
10(uchylona)
11Instytut Badawczy Dróg i MostówWarszawa0000158240
12Instytut Badawczy LeśnictwaSękocin Stary0000039417
13Sieć Badawcza Lukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien ChemicznychŁódź0000855928
14(uchylona)
15Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000126823
16Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów BudowlanychKraków0000861078
17Instytut Chemicznej Przeróbki WęglaZabrze0000138095
18Instytut Chemii i Techniki JądrowejWarszawa0000098738
19Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego MościckiegoWarszawa0000857893
20Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"Kędzierzyn-Koźle0000850420
21Instytut Ekologii Terenów UprzemysłowionychKatowice0000058172
22Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000070610
23Instytut ElektrotechnikiWarszawa0000047884
24Instytut EnergetykiWarszawa0000088963
25(uchylona)
26Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im Sylwestra KaliskiegoWarszawa0000202697
27Instytut Geodezji i KartografiiWarszawa0000176403
28(uchylona)
29"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa OdkrywkowegoWrocław0000096934
30Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut BadawczyRadzików0000074008
31Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i BarwnikówToruń0000856159
32Instytut Kolejnictwa w WarszawieWarszawa0000021539
33Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i MagazynowaniaPoznań0000850093
34Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut LotnictwaWarszawa0000862006
35Instytut Łączności Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000023097
36(uchylona)
37Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki PrecyzyjnejWarszawa0000861886
38Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa SkalnegoWarszawa0000858544
39Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali NieżelaznychGliwice0000853498
40Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława StaszicaGliwice0000846236
41Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000062756
42(uchylona)
43Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut BadawczyKraków0000075478
44Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMELKatowice0000858338
45Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez ChemicznychPuławy0000854745
46Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki PlastycznejPoznań0000853479
47Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut BadawczyPoznań0000080209
48Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000032034
49Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut TechnologicznyKraków0000861401
50Instytut OgrodnictwaSkierniewice0000375603
51(uchylona)
52Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"Poznań0000861589
53Instytut Pracy i Spraw SocjalnychWarszawa0000115925
54Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu OrganicznegoWarszawa0000848733
55Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu SkórzanegoŁódź0000853726
56(uchylona)
57Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaOlsztyn0000095026
58Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut SpawalnictwaGliwice0000855279
59Instytut Sportu - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000223239
60Instytut Techniczny Wojsk LotniczychWarszawa0000164795
61Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAGKatowice0000849773
62Instytut Techniki BudowlanejWarszawa0000158785
63Instytut Techniki Górniczej KOMAGGliwice0000062371
64Instytut Technologiczno-PrzyrodniczyFalenty0000346302
65Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex"Łódź0000060963
66Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii DrewnaPoznań0000855845
67Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii EksploatacjiRadom0000860815
68(uchylona)
69Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i FotonikiWarszawa0000865821
70Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i RadiotechnicznyWarszawa0000851799
71Instytut Transportu SamochodowegoWarszawa0000130051
72Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut BadawczyPuławy0000149666
73Instytut Włókien Naturalnych i Roślin ZielarskichPoznań0000321899
74Instytut WłókiennictwaŁódź0000043804
75Instytut Zaawansowanych Technologii WytwarzaniaKraków0000134048
76Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut BadawczyKraków0000125481
77Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w GdyniGdynia0000131987
78Narodowe Centrum Badań JądrowychOtwock0000171393
79Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000012938
80(uchylona)
81Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000127372
82Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000122099
83(uchylona)
84Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut BadawczyPuławy0000118357
85Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP"Warszawa0000024396
86Przemysłowy Instytut Maszyn RolniczychPoznań0000080154
87Przemysłowy Instytut Motoryzacji "Pimot"Warszawa0000087250
88Wojskowy Instytut Chemii i RadiometriiWarszawa0000163646
89Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola KaczkowskiegoWarszawa0000141719
90Wojskowy Instytut Łączności im prof. dr hab. Janusza GroszkowskiegoZegrze0000160194
91Wojskowy Instytut Techniczny UzbrojeniaZielonka0000159112
92Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa KosackiegoWrocław0000157109
93Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i SamochodowejSulejówek0000163791
94Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i MieszkalnictwaWarszawa0000145913
7)
inne państwowe osoby prawne
Lp.NazwaSiedzibaNr Regon
1Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka KarpiaWarszawa142525681
2Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychWarszawa012059538
8)
fundacje
Lp.NazwaSiedzibaKRS
1Centrum Badania Opinii SpołecznejWarszawa0000070275
2Zakład Narodowy im. OssolińskichWrocław0000090878
9)
agencje wykonawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr Regon
1Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin UprawnychSłupia Wielka301631408
2Narodowe Centrum NaukiKraków121361537
10)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo PaństwoweSzczecin0000111050
2Państwowy Zarząd PowierniczyKraków0000512617

Grupa C

1)
uczelnie publiczne
Lp.NazwaSiedzibaNr Regon
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów WesterplatteGdynia190064136
2Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we WrocławiuWrocław000288981
3Uniwersytet Morski w GdyniGdynia000145112
4Akademia Morska w SzczecinieSzczecin000145129
5Akademia Sztuki WojennejWarszawa011574244
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieKraków000001577
7Gdański Uniwersytet MedycznyGdańsk000288627
8Politechnika BiałostockaBiałystok000001672
9Politechnika CzęstochowskaCzęstochowa000001643
10Politechnika GdańskaGdańsk000001620
11Politechnika KoszalińskaKoszalin000001703
12Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiKraków000001560
13Politechnika LubelskaLublin000001726
14Politechnika ŁódzkaŁódź000001583
15Politechnika OpolskaOpole000001732
16Politechnika PoznańskaPoznań000001608
17Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaRzeszów000001749
18Politechnika ŚląskaGliwice000001637
19Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce000001695
20Politechnika WarszawskaWarszawa000001554
21Politechnika WrocławskaWrocław000001614
22Pomorski Uniwersytet Medyczny w SzczecinieSzczecin000288886
23Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieWarszawa000001784
24Szkoła Główna Handlowa w WarszawieWarszawa000001502
25Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachKatowice000289035
26Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachKatowice000001548
27Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieKraków000001519
28Uniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuPoznań000001525
29Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWrocław000001531
30Uniwersytet Gdański w GdańskuGdańsk000001330
31Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachKielce000001407
32Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPoznań000001293
33Uniwersytet Jagielloński w KrakowieKraków000001270
34Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieWarszawa000001956
35Uniwersytet Kazimierza WielkiegoBydgoszcz340057695
36Uniwersytet ŁódzkiŁódź000001287
37Uniwersytet Marii Curie-SkłodowskiejLublin000001353
38Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuToruń000001324
39Uniwersytet OpolskiOpole000001382
40Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieKraków000001376
41Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachSiedlce000001471
42Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuWrocław000001867
43Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieLublin000001896
44Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPoznań000001844
45Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w KrakowieKraków000001815
46Uniwersytet RzeszowskiRzeszów691560040
47Uniwersytet SzczecińskiSzczecin001208777
48Uniwersytet Śląski w KatowicachKatowice000001347
49Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuRadom000805181
50Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja ŚniadeckichBydgoszcz000001689
51Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieOlsztyn510884205
52Uniwersytet WarszawskiWarszawa000001258
53Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok050562207
54Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuBiałystok000288604
55Uniwersytet Medyczny w LublinieLublin000288716
56Uniwersytet Medyczny w ŁodziŁódź473073308
57Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuPoznań000288811
58Uniwersytet WrocławskiWrocław000001301
59Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej GórzeZielona Góra977924147
60Warszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa000288917
61Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława DąbrowskiegoWarszawa012122900
62Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzczecin320588161
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNumer KRS
1Polskie Radio S.A.Warszawa0000017753
2(uchylona)
3(uchylona)
3)
instytuty badawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000144803
2Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiŁódź0000075321
3Instytut Fizjologii i Patologii SłuchuWarszawa0000086236
4Instytut Gruźlicy i Chorób PłucWarszawa0000141482
5Instytut Hematologii i TransfuzjologiiWarszawa0000119139
6Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000041396
7Instytut Matki i DzieckaWarszawa0000050095
8Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacjiSosnowiec0000084423
9Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. NoferaŁódź0000011997
10Instytut Medycyny Wsi im. W. ChodźkiLublin0000126672
11Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"Warszawa0000860814
12Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"Warszawa0000092381
13Instytut Psychiatrii i NeurologiiWarszawa0000133539
14Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury MedycznejZabrze0000862298
15(uchylona)Warszawa0000153083
16Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory ReicherWarszawa0000066382
17Narodowy Instytut LekówWarszawa0000140680
18Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut BadawczyWarszawa0000069210
19Wojskowy Instytut Medycyny LotniczejWarszawa0000180451
20Wojskowy Instytut MedycznyWarszawa0000144810

Grupa D

1)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp.NazwaSiedzibaNumer KRS
1Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo PaństwoweWarszawa0000013759
2(uchylona)
3(uchylona)
4(uchylona)
5(uchylona)
6(uchylona)
7(uchylona)
8PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwo PaństwoweWłocławek0000079949
9PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach OpolskichStrzelce

Opolskie

0000029545
10(uchylona)
11Państwowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Presbet"Warszawa0000150465
12Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłościPotulice0000157823
13Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMETWronki0000082895
14Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe w SieradzuSieradz0000057018
15Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w RaciborzuRacibórz0000026455
16Państwowe Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AgotŁódź0000077021
17(uchylona)
18Przedsiębiorstwo Państwowe "Gardia"Nowogard0000139282
19Przedsiębiorstwo Państwowe "Robut" w Nowym WiśniczuNowy

Wiśnicz

0000145846
20(uchylona)
21Przedsiębiorstwo Państwowe "Setar" w SiedlcachSiedlce0000137151
22(uchylona)
23(uchylona)
24(uchylona)
25(uchylona)
26(uchylona)
27(uchylona)
28(uchylona)
29(uchylona)
30(uchylona)
31(uchylona)
32(uchylona)
33(uchylona)
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNumer KRS
1Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszcz0000070851
2Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A.Warszawa0000154178
3Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawa0000284830
4Centrum Produkcyjne Pneumatyki "PREMA" S.AKielce0000127140
5Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.Warszawa0000305180
6Fabryka Elementów Złącznych S.A.Siemianowice

Śląskie

0000097998
7Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o.Bydgoszcz0000080451
8Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.Będzin0000069315
9(uchylona)
10Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.Szczecin0000533455
11H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznań0000010696
12(uchylona)
13(uchylona)
14"INOFAMA" S.A.Inowrocław0000079235
15Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.Wrocław0000288091
16Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.Bochnia0000478929
17Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.Warszawa0000107392
18Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.Kraków0000532625
19Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawa0000288470
20Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.Warszawa0000109815
21Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.Warszawa0000144813
22Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecin0000029387
23Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A.

Kraków0000035770
24PERN S.A.Płock0000069559
25(uchylona)
26(uchylona)
27Centrum Logistyczne Gryf sp. z o.o.Szczecin0000070356
28Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódź0000360701
29Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.Katowice0000087670
30(uchylona)
31Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowa0000100887
32SKLEJKA ORZECHOWO S.A.Orzechowo0000491363
33Specjalistyczne Centrum. Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.Polanica-Zdrój0000438391
34Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.Krynica-Zdrój0000056964
35"Uzdrowisko Rabka" S.A.Rabka-Zdrój0000068470
36(uchylona)
37AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.Warszawa0000140528
38Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.Warszawa0000287031
39Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiec0000114136
40Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.Rudniki0000132241
41Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielce0000146925
42Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.Niedzica0000049056
43AMW REWITA Sp. z o.o.Warszawa0000394569
44AMW SINEVIA Sp. z o.o.Nowy Dwór Mazowiecki0000392868
45(uchylona)
46Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.Choryń0000016800
47Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo sp. z o.o.Żydowo0000059797
48Hodowla Zarodowa Zwierząt Żołędnica sp. z o.o.Żołędnica0000064220
49Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o.Polanowice0000149129
50Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień sp. z o.o.Przyczyna

Górna

0000051416
51Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o.Kietrz0000140739
52Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan sp. z o.o.Kraków0000084825
53Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.Straszków0000058551
54Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.Kraków0000030972
55Mścice Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o.Mścice0000136898
56Ośrodek Hodowli Zarodowej Gajewo sp. z o.o.Kałdowo0000059013
57Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn sp. z o.o.Garzyn0000044641
58Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek sp. z o.o.Głogówek0000033189
59Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana sp. z o.o.Lubiana0000063875
60Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o.Osięciny0000041394
61Ośrodek Hodowli Zarodowej Przerzeczyn Zdrój sp. z o.o.Gilów0000142644
62Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o.Bobrowniki0000142407
63Ośrodek Hodowli Zarodowej sp. z o.o. w Kamieńcu ZąbkowickimKamieniec

Ząbkowicki

0000075325
64Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka sp. z o.o.Dębołęka0000050916
65Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku sp. z o.o.Osiek0000036447
66Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chodeczku sp. z o.o.Chodeczek0000014381
67PlantiCo - Hodowla Roślin i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki sp. z o.o.Zielonki

Parcele

0000036476
68Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o.Strzekęcino0000063659
69Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.Tulce0000039691
70Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare sp. z o.o.Długie Stare0000148087
71Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol sp. z o.o.Gałowo0000195461
72Spójnia - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze sp. z o.o.Nochowo0000097025
73Stadnina Koni Iwno sp. z o.o.Iwno0000027562
74Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o.Wygoda0000109401
75Stadnina Koni Krasne sp. z o.o.Krasne0000045979
76Stadnina Koni Liski sp. z o.o.Liski0000045387
77Stadnina Koni Michałów sp. z o.o.Michałów0000031029
78Stadnina Koni Nowe Jankowice sp. z o.o.Nowe

Jankowice

0000094117
79Stadnina Koni Nowielice sp. z o.o.Nowielice0000033775
80Stadnina Koni Pępowo sp. z o.o.Gogolewo0000043567
81Stadnina Koni Prudnik sp. z o.o.Prudnik0000134644
82Stadnina Koni Racot sp. z o.o.Racot0000085336
83Stado Ogierów Starogard Gdański sp. z o.o.Rzeczna0000052063
84Stadnina Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o.Dobrzyniewo0000036219
85Stadnina Koni Walewice sp. z o.o.Walewice0000099941
86Stado Ogierów w Łącku sp. z o.o.Łąck0000041763
87(uchylona)
88Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Bytom0000027497
89"Węglokoks" S.A.Katowice0000095342
90(uchylona)
91Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowice0000002710
92Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzeg0000011871
93Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.Warszawa0000636771
94Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacjiWarszawa0000291803
95Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.Tarnobrzeg0000673893
96Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.Warszawa0000047774
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Centralny Ośrodek SportuWarszawa0000374033
4)
agencje wykonawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościWarszawa017181095
2Rządowa Agencja Rezerw StrategicznychWarszawa012199305
3Narodowe Centrum Badań i RozwojuWarszawa141032404
5)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Polska Akademia NaukWarszawa000325713
2Polski Instytut Sztuki FilmowejWarszawa140214847
6)
państwowe instytucje kultury
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1(uchylona)
2Państwowy Instytut WydawniczyWarszawa366421821
3Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i FabularnychWarszawa384561270
7)
inne państwowe osoby prawne
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Szczyrk0000029718
2Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowice0000272147
3PHH Hotele Sp. z o.o.Warszawa0000219989

Grupa E

1)
przedsiębiorstwa państwowe
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1PP Porty LotniczeWarszawa0000008194
2)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1PL.2012+ Sp. z o.o.Warszawa0000293205
2Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.Konstancin-Jeziorna0000197596
3Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.Warszawa0000062594
4Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.Warszawa0000759991
5Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.Warszawa0000347416
3)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Polska Agencja Żeglugi PowietrznejWarszawa140886771
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejWarszawa142 137 128

Grupa F

1)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Totalizator Sportowy Sp. z o.o.Warszawa0000007411
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.Warszawa0000037957
3Telewizja Polska S.A.Warszawa0000100679
4Poczta Polska S.A.Warszawa0000334972
2)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Zakład Ubezpieczeń SpołecznychWarszawa000017756
2Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoWarszawa382088467
3)
agencje wykonawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Agencja Mienia WojskowegoWarszawa011263946
4)
inne państwowe osoby prawne
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polski Fundusz Rozwoju S.A.Warszawa0000466256

Grupa G

1)
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Polskie Koleje Państwowe S.A.Warszawa0000019193
2)
agencje wykonawcze
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaWarszawa010613083
2Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaWarszawa367849538
3)
instytucje gospodarki budżetowej
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu PółnocnoatlantyckiegoWarszawa0000370758
4)
państwowe osoby prawne utworzone szczególną ustawą
Lp.NazwaSiedzibaNr REGON
1Narodowy Fundusz ZdrowiaWarszawa015817985
2Bank Gospodarstwa KrajowegoWarszawa000017319
5)
inne państwowe osoby prawne
Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Warszawa0000037568
2(uchylona)
3(uchylona)
4Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawa0000264771

CZĘŚĆ  II.

OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA I OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH:

Grupa A

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Giełda Papierów Wartościowych S.A.Warszawa0000082312
2PLL LOT S.A.Warszawa0000056844
3(uchylona)
4Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.Warszawa0000081582

Grupa B

Lp.NazwaSiedzibaNr KRS
1Enea S.A.Poznań0000012483
2(uchylona)
3Grupa Azoty S.A.Tarnów0000075450
4Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.Police0000015501
5Grupa Azoty "Puławy" S.A.Puławy0000011737
6Grupa LOTOS S.A.Gdańsk0000106150
7Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.Jastrzębie-Zdrój0000072093
8KGHM Polska Miedź S.A.Lubin0000023302
9PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawa0000059307
10Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.Radom0000489456
11Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawa0000059492
12Polski Holding Nieruchomości S.A.Warszawa0000383595
13Polski Holding Obronny Sp. z o.o.Warszawa0000027151
14Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.Płock0000028860
15(uchylona)
16(uchylona)
17PKP Cargo S.A.Warszawa0000027702
18Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Warszawa0000026438
19Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.Warszawa0000009831
20Tauron Polska Energia S.A.Katowice0000271562
21Polska Fundacja NarodowaWarszawa0000655791
1 Państwowa osoba prawna, która zostanie utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 525 ust. 2art. 525 ust. 2ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021.2233).