§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1231, z 2018 r. poz. 215 oraz z 2019 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) ukończenia lub przerwania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy.";

2)
w § 5 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie właściwej w sprawach dowodzenia, w stosunku do podległych mu policjantów, w tym odbywających w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3;".