§ 5. - Opiniowanie służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1102 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2022 r.
§  5. 
Przełożonymi właściwymi do wydania opinii, zwanymi dalej "wydającymi opinię", są:
1) 2
 minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do Komendanta Głównego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
2)
Komendant Główny Policji w stosunku do:
a)
Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
aa) 3
 Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
b)
komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji,
c)
Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej,
d) 4
 Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
f)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji,
g)
dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",
h) 5
 dowódcy kontyngentu policyjnego;
3)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 2 lit. e, w stosunku do podległych mu policjantów;
3a)
dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w stosunku do podległych mu policjantów;
4)
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji w stosunku do:
a)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
b)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
5)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 4 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;
6)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do:
a)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
b)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
7)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 6 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;
7a) 6
 Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w stosunku do:
a)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
b)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
7b) 7
 kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 7a lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;
8)
komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji w stosunku do:
a)
komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
b)
kierownika jednostki organizacyjnej Policji bezpośrednio mu podległej,
c)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
d)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
9)
kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 8 lit. b i c, w stosunku do podległych im policjantów;
10)
komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji w stosunku do:
a)
komendanta komisariatu Policji,
b)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
c)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
11)
komendant komisariatu Policji oraz kierownik komórki organizacyjnej, o których mowa w pkt 10 lit. a i b, w stosunku do podległych im policjantów;
12)
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej w stosunku do:
a)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio im podległej,
b)
policjanta na stanowisku bezpośrednio im podległym lub pozostającego w ich dyspozycji;
13)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 12 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;
13a)
kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie właściwej w sprawach dowodzenia, w stosunku do podległych mu policjantów, w tym odbywających w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3;
14) 8
 Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w stosunku do:
a)
kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio mu podległej,
b)
policjanta na stanowisku bezpośrednio mu podległym lub pozostającego w jego dyspozycji;
15)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w pkt 14 lit. a, w stosunku do podległych mu policjantów;
16)
właściwy przełożony w miejscu delegowania policjanta lub pełnienia przez policjanta obowiązków służbowych, za okres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;
17) 9
 dowódca kontyngentu w stosunku do policjanta delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, za okres delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;
18) 10
 przełożony właściwy w sprawach osobowych, w stosunku do policjanta zwolnionego z obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych, w dyspozycji którego pozostaje policjant.
2 § 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 30 września 2020 r. (Dz.U.2020.1686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2020 r.
3 § 5 pkt 2 lit. aa dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.
4 § 5 pkt 2 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.767) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2022 r.
5 § 5 pkt 2 lit. h dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 30 września 2020 r. (Dz.U.2020.1686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2020 r.
6 § 5 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.
7 § 5 pkt 7b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.47) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.
8 § 5 pkt 14 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.767) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 kwietnia 2022 r.
9 § 5 pkt 17 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 30 września 2020 r. (Dz.U.2020.1686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2020 r.
10 § 5 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 30 września 2020 r. (Dz.U.2020.1686) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2020 r.