§ 3. - Opiniowanie służbowe policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1102 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2022 r.
§  3. 
1. 
Opiniowanie przeprowadza się:
1)
nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w służbie kandydackiej, przygotowawczej i kontraktowej;
2)
nie później niż na 30 dni przed mianowaniem policjanta na stałe, jeżeli od ostatniego opiniowania minęły co najmniej 3 miesiące;
3)
nie rzadziej niż:
a)
raz na 24 miesiące w służbie stałej do osiągnięcia przez policjanta 10 lat służby,
b)
raz na 36 miesięcy w służbie stałej po osiągnięciu przez policjanta 10 lat służby.
2. 
Terminy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia przyjęcia policjanta do służby lub ostatniego opiniowania.
3. 
Opiniowanie przeprowadza się niezależnie od terminów, o których mowa w ust. 1, w następujących przypadkach:
1)
przeniesienia policjanta do innej jednostki organizacyjnej Policji albo mianowania policjanta na stanowisko służbowe w innej komórce organizacyjnej, związanych ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy;
2)
delegowania policjanta do czasowego pełnienia służby albo powierzenia policjantowi obowiązków służbowych na innym stanowisku, związanych ze zmianą właściwości wydającego opinię, jeżeli okres tego delegowania lub pełnienia obowiązków wyniesie co najmniej 6 miesięcy;
3)
ukończenia lub przerwania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy.
4. 
Termin opiniowania policjanta zostaje przesunięty w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, o okres delegowania lub powierzenia obowiązków służbowych.
5. 
Termin opiniowania policjanta może zostać przesunięty o okres:
1)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
2)
odbywania szkolenia zawodowego;
3)
urlopu macierzyńskiego;
3a)
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;
3b)
urlopu rodzicielskiego;
3c)
urlopu ojcowskiego;
4)
urlopu wychowawczego;
5)
urlopu bezpłatnego;
6)
choroby;
7)
oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju lub za granicą;
8)
delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;
9)
zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych, udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.