Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów. - Dz.U.2019.1365 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie opiniowania służbowego policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1231, z 2018 r. poz. 215 oraz z 2019 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) ukończenia lub przerwania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, jeżeli od ostatniego opiniowania minęło co najmniej 6 miesięcy.";

2)
w § 5 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) kierownik komórki organizacyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie właściwej w sprawach dowodzenia, w stosunku do podległych mu policjantów, w tym odbywających w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 3;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).