Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 i 2201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. poz. 1082 oraz z 2017 r. poz. 1375) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w zespole 1 "Operacje z udziałem środków pieniężnych i operacje z podmiotami finansowymi":
a) nazwa grupy kont 12 otrzymuje brzmienie:

"Należności normalne od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe",

b) konto 128 otrzymuje brzmienie:

"128 Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)",

c) nazwa grupy kont 13 otrzymuje brzmienie:

"Należności pod obserwacją od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

d) konto 138 otrzymuje brzmienie:

"138 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)",

e) nazwa grupy kont 14 otrzymuje brzmienie:

"Należności poniżej standardu od podmiotów finansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów finansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

f) konto 148 otrzymuje brzmienie:

"148 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)";

2) w zespole 2 "Operacje z podmiotami niefinansowymi":
a) nazwa grupy kont 20 otrzymuje brzmienie:

"Należności normalne od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe",

b) konto 208 otrzymuje brzmienie:

"208 Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)",

c) nazwa grupy kont 21 otrzymuje brzmienie:

"Należności pod obserwacją od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

d) konto 218 otrzymuje brzmienie:

"218 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)",

e) nazwa grupy kont 22 otrzymuje brzmienie:

"Należności poniżej standardu od podmiotów niefinansowych i rezerwy celowe/należności od podmiotów niefinansowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

f) konto 228 otrzymuje brzmienie:

"228 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)";

3) w zespole 3 "Operacje z instytucjami rządowymi i samorządowymi":
a) nazwa grupy kont 30 otrzymuje brzmienie:

"Należności normalne od instytucji rządowych i samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, bez istotnego wzrostu ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 1*), i odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe",

b) konto 308 otrzymuje brzmienie:

"308 Rezerwy celowe/odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)",

c) nazwa grupy kont 31 otrzymuje brzmienie:

"Należności pod obserwacją od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych bez utraty wartości, z istotnym wzrostem ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia (Faza 2**), i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

d) konto 318 otrzymuje brzmienie:

"318 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)",

e) nazwa grupy kont 32 otrzymuje brzmienie:

"Należności poniżej standardu od instytucji samorządowych i rezerwy celowe/należności od instytucji rządowych i samorządowych ze stwierdzoną utratą wartości (Faza 3***) i odpisy na oczekiwane straty kredytowe",

f) konto 328 otrzymuje brzmienie:

"328 Rezerwy celowe/odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)";

4) w zespole 4 "Papiery wartościowe":
a) grupa kont 42 otrzymuje brzmienie:

"42 Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży/papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

420 Papiery wartościowe przedstawiające prawo do kapitału

421 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

4210 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

4211 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

422 Inne papiery wartościowe

428 Odpisy z tytułu utraty wartości

4281 odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)

4282 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)

4283 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)

429 Odsetki",

b) grupa kont 43 otrzymuje brzmienie:

"43 Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności/papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

430 Papiery wartościowe nieprzedstawiające prawa do kapitału

4300 różnica ujemna pomiędzy wartością nominalną a wyższą od niej ceną nabycia

4301 różnica dodatnia pomiędzy wartością nominalną a niższą od niej ceną nabycia

431 Inne papiery wartościowe

438 Odpisy z tytułu utraty wartości

4381 odpisy na 12-miesięczne oczekiwane straty kredytowe (Faza 1*)

4382 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 2**)

4383 odpisy na oczekiwane straty kredytowe (Faza 3***)

439 Odsetki";

5) w zespole 6 "Fundusze własne" konto 611 otrzymuje brzmienie:

"611 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny/inne całkowite dochody";

6) w zespole 7 "Koszty i straty" grupa kont 73 otrzymuje brzmienie:

"73 Koszty operacji instrumentami finansowymi

730 Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z otrzymanym zobowiązaniem do odkupu

731 Koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu

732 Koszty operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi przez inne całkowite dochody

733 Koszty operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/koszty operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu

734 Koszty z tytułu emisji instrumentów finansowych

735 Koszty z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych

737 Inne koszty";

7) w zespole 8 "Przychody i zyski" grupa kont 83 otrzymuje brzmienie:

"83 Przychody z operacji instrumentami finansowymi

830 Odsetki od operacji instrumentami finansowymi z udzielonym zobowiązaniem do odkupu

831 Przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym przeznaczonymi do obrotu

832 Przychody z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

833 Przychody z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności/przychody z operacji instrumentami finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu

834 Przychody z tytułu emisji własnych instrumentów finansowych

836 Przychody z tytułu krótkiej sprzedaży instrumentów finansowych

837 Inne przychody";

8) na końcu Wzorcowego planu kont dla banków dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

"Objaśnienia:

W celu opisania powstawania na różnych etapach oczekiwanych strat kredytowych przyjęto, że:

* Faza 1 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości oraz nie wystąpił istotny wzrost ryzyka kredytowego,

** Faza 2 oznacza portfel należności, w stosunku do których nie zidentyfikowano utraty wartości, natomiast zaobserwowano istotny wzrost ryzyka kredytowego,

*** Faza 3 oznacza pojedyncze należności ze stwierdzoną utratą wartości.".

§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).